Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 3 Furnizare Medicamante "Antitrombotice"


Anunt de participare numarul 146409/10.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DEVA
Adresa postala: STR.22 DECEMBRIE NR. 58, Localitatea: Deva, Cod postal: 330084, Romania, Punct(e) de contact: ECATERINA RODICA LUCA, Tel. +40 254214616, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0254254212516, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
3 Furnizare Medicamante "Antitrombotice"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: FARMACIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, STR 22 DECEMBRIE NR 58
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 650, 002.32RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele vor fi incheiate trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar.Valoarea estimata a celor mai mari contracte subsecvente se regaseste in tabelul atasat caietului de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
3 Furnizare Medicamante "Antitrombotice"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33621100-0 - Antitrombotice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATEA SI DOMENIUL SUNT DETALIATE IN ANEXA B-LOTURI
Valoarea estimata fara TVA: 650, 002.32RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitam garantie de participare , iar cuantumul ei , corespunzator fiecarui lot este precizat in ANEXA B-LOTURI.Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau ordin de plata in contul Spitalului Judetean de Urgenta Deva : RO52TREZ3665006XXX005239 la Trezoreria Deva sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca , sau a unei sume in numerar depusa la casieria spitalului.Deoarece procedura este ON LINE, dovada garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata) pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentata si la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici, pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate 90 de zile calendaristice de la data limita de primire a ofertei. In masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma fiind mentionata in ANEXA B (loturi) In situatia in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in alta valuta , pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: Ofertantul/asociatulpersoana care sustine ofertantul sau asocierea nu trebuie sa se incadreze in prevederileart.180 din OUG 34/2006-formular ANEXA 1? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: Ofertantul/asociatul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 din OUG34/2006.Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire conf art 181 lit. a), c1), d)-formular ANEXA 2? CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta? (Conf Ordin 314/21.10.2010)-formular ANEXA 3? Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006 ? se va prezenta formularul ANEXA 3APersoanele cu functie de decizie din cadrul institutiei (cf. Art. 69 lit. A sunt: Laza Calin Mircea? MANAGER, Vetuta Stanescu -DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL., Ioan Demeter-DIRECTOR MEDICAL, Simona Avram -farmacist sef, Almasan Smaranda - farmacist, Ec.Negrea Liliana - Sef birou achiz.;Aida Vlasin ec.birou achizitii, Iulia Bartan-consultant juridic.? Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre stat eliberat de D.G.F.P., trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul? Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor? original/ copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul? Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident sau are domiciliu Sau in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus (privind indeplinirea obligatiilor de plata)ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acestor obligatii Ofertantul/asociatul trebuie sa faca dovada ca este abilitat sa furnizeze produsele solicitate.? Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, ( original sau copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor)din care rezulta ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitieipublice? Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana* Autorizatia de punere pe piata a produsului / echivalent. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: - Legea 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare in baza Ordinelor MSF nr.263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006-; Regulamentul (CE) nr.726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar -;Regulamentul (CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii conditiilor autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar(art.17 al.2)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13220/28.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Se va incheia acordul-cadru cu maxim 3 operatori economici. Pentru departajarea eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat pretul egal o noua propunere financiara sub forma unei clarificari in sistem, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Daca si dupa reofertare se mentine egalitatea pretului atunci castigatorul va fi declarat utilizand pentru departajare elemente ale ofertei tehnice - termenul de livrare). In cazul in care reofertantii sunt pe locul 3 si prezinta oferte egale ca pret, modalitatea de departajare( reofertarea )nu afecteaza ofertantul mai sus clasat respectiv locurile de mai sus, pretul neputand fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv locul 2 in clasament. IN CAIETUL DE SARCINI S-A DETALIAT CANTITATILE MINIME SI MAXIME PE FIECARE CONTRACT SUBSECVENT IN PARTE CORESPONDENT LOTULUI
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART. 256.2 DIN OUG 34/2006 TERMENELE DE EXERCITARE A CAILOR DE ATAC ESTE DE 5 ZILE INCEPAND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTINTA . DATA LUARII LA CUNOSTINTA ESTE DATA PUBLICARII DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA-BIROUL JURIDIC
Adresa postala: STR 22 DECEMBRIE NR 58, , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel.+40 254228711 , Email: , Fax: , Localitatea: DEVA, Cod postal: 330084, Romania, Tel. +40 254228711, Email: [email protected], Fax: +40 254228711
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer