Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - APARARE MAL DREPT PIRIU DOROFEI LA NICOLAE TITULESCU , COMUNA NICOLAE TITULESCU - JUDETUL OLT


Anunt de participare numarul 91385/20.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: Pantazi Dumitru, Tel.0248 208739 0740 247830, Email: [email protected], Fax: 0248 208724, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.rowater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
APARAREMALDREPTPIRIUDOROFEILANICOLAETITULESCU , COMUNANICOLAETITULESCU -JUDETULOLT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: inBazinulhidrograficalParauluiDorofei , afluentalrauluiVedeainzonaadministrativaalocalitatiiNicolaeTitulescujudetulOlt .
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sevaanalizainterensisevorproiectaurmatoarelelucrari : consolidaridemalpeolungimede500ml , recalibrarealbiesidevierecursdeapapeolungimede1.500ml .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICIIDEPROIECTAREDOCUMENTATIITEHNICO ECONOMICE( FAZAS . F . ) , ELABORAREASTUDIILORNECESARE ( TOPOGRAFICE , GEOTEHNICE , HIDROLOGICE , EXPERTIZA , STUDIU DE IMPACT DE MEDIU , RAPORT LA STUDIUL DE IMPACT DE MEDIU ETC. ) , INTOCMIREADOCUMENTATIILORSIOBTINEREAAVIZELORSIACORDURILORNECESAREOBTINERIIAUTORIZATIEIDECONSTRUIRE , REACTUALIZAREADEVIZULUIGENERALSIREACTUALIZAREAS . F . ului .
Valoarea estimata fara TVA: intre 27, 000 si 29, 410RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- 600 LEIpentruintreprinderilemari.- 300LEIpentruintreprinderilemici.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se face in baza Listei Ministerului Mediului din fonduri de la Bugetul de Stat si se deconteaza in baza facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract ferm la cheie .
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului .
Certificatconstatatoremisde oficiulregistruluicomertului , dincaresarezulteobiectulactivitatii proiectare .-NusuntinscrisementiunicuprivirelaaplicareaLegiinr. 85 / 2006privindprocedurainsolventei , privindreorganizareasauproceduralichidariijudiciaresaucasocietateaseaflainincapacitatedeplata .
Autorizatiedefunctionare/ alteleechivalente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilant contabil la data de 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008 vizat si inregistrat de organele competente si balanta contabila la30.06.2009si30.09.2009. Acestea vor fi prezentate in copie si semnate de reprezentantul legal si stampilate pe fiecare pagina si avand mentiuneaconform cu originalul,
- obligatiicontractualeindesfasurarefatadealtibeneficiari. formularulnr. 9 .
- fisaprivindinformatiilefinanciare exercitiufinanciarpozitiv. formularul10 .
- Informatiiprivindcifradeafaceri formularulK Valoarea minima impusa pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani este de: 88.235LEI ( fara TVA ) sau echivalentul in euro 20.566 EURO ( 1 Euro la data de 20.10.2009 = 4, 2903 Lei )
INCAZULOFERTANTILORCAREFACDOVADAFAPTULUICASUNTI.M.M.ACESTINDICATORSEREDUCELAJUMATATE.
- Solvabilitatepatrimoniala > 30 %
- Lichiditategenerala > 100 %
- rezultatulexercitiilorfinanciarepeultimii3ani
- declarareacifreideafaceripeultimii3ani
- asigurarearisculuiprofesional ( POLITELEDEASIGURARE ) .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisadeexperientasimilaraaofertantului : olistaalucrarilorexecutateinultimii3 ( trei ) anicontinand valori , perioade de prestare , beneficiari , indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - se va completa Formularul 12 E + tabelPentru serviciile similare se vor completa fise distincte conform Formular L.
- Se solicita ca in ultimii 3 ani, ofertantul sa fi incheiat si indeplinit 1 ( un ) contract de servicii similarde valoare egala sau mai mare de 9.245 LEI ( fara T.V.A. ) sau echivalentul in euro de 2.155 EURO sau cel mult 3 ( trei ) contracte de valoare cumulataegala cu14.706LEI ( fara TVA ) sau echivalentul in euro de 3.428 EURO (1 Euro la data20.10.2009 = 4, 2903 Lei ) .
Se solicita completarea formularului , ,Experienta similara anexat pentru cel mult 3 contracte de serviciisimilare (proiectare lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice) prestate in ultimii 3 ani (inclusiv pentru contractul sau contractele de valoare minima impusa).
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta contractele de proiectare (fotocopii legalizate).Autoritatea contractanta solicita, ca cerinta minima, obligativitatea prezentarii cel putin a 3 ( trei ) recomandari din partea unor beneficiari/clienti pentru prestarea unor servicii similare proiectare lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice (inclusiv pentrucontractul sau contractelede valoare minima impusa).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.12.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.12.2009 11:00
Locul: DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA PITESTI STR.CALEA CAMPULUNG NR.6-8
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor, prin reprezentantii sai. Reprezentantul ofertantului va prezenta o imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
ConsiliulNationaldeSolutionareaContestatiilor
Adresa postala: stradaStavropoleos- Nr. 06 - Sectorul3 -, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 / 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2009 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer