Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AB-CL-3 - ?Statie de epurare Blaj?


Anunt de participare (utilitati) numarul 130679/20.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CTTA SA ALBA
Adresa postala:  Str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea:  Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal:  RO ? 510007, Romania, Punct(e) de contact:  Corina Luculescu, Tel. +40 258.834.087, +40 258.401.312, In atentia:  Eugen Ionita ? Manager de proiect, Email:  [email protected], Fax:  +40 258.834.493, Adresa internet (URL):  www.apaalba.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
AB-CL-3 - ?Statie de epurare Blaj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Blaj
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract lucrari AB-CL-3?Statie de epurare Blaj?Scopul lucrarilor este construirea Statiei de epurare ape uzate Blaj (26.000 PE) impreuna cu conducta de descarcare a efluentului si include proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, executia, furnizarea, livrarea la amplasament, descarcarea, depozitarea in siguranta, ridicarea, instalarea la amplasament, testarea si punerea in functiune completa, operarea in Perioada de Notificare a Defectelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252127-4 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45232421-9-Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
90492000-2-Servicii de consultanta in tratarea apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract lucrari AB-CL-3?Statie de epurare Blaj?Scopul lucrarilor este construirea Statiei de epurare ape uzate Blaj (26.000 PE) impreuna cu conducta de descarcare a efluentului si include proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, executia, furnizarea, livrarea la amplasament, descarcarea, depozitarea in siguranta, ridicarea, instalarea la amplasament, testarea si punerea in functiune completa, operarea in Perioada de Notificare a Defectelor.In caietul de sarcini sunt descrise cantitatile de lucrari necesare pentru executia contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 21, 753, 606RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conform art. 252, lit. j din OUG 34/2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 435.072 lei. Garantia de buna executie a contractului 10% din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri europene=78, 41%; -Cofinantare nationala=21, 59%. Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1 - Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta: -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Acorduri/contracte de asociere (daca este cazul)-Acorduri/contracte de subcontractare (daca este cazul)-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006-Declaratie privind eligibilitatea-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006-Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat sau echivalent-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent-Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent-Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta (cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei) sau echivalentToate documentele solicitate valabile la data deschiderii ofertei.Persoane juridice straine: orice document similar emis in tara de origine, insotit de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel specific minim necesar: 1.Scrisoare de bonitate bancara2.Dovada ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6 luni, in valoare de minim 5.400.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare.3.Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de minim 42.000.000 lei (se vor lua in considerare anii 2008, 2009, 2010)Se vor prezenta: -Lista cu obligatiile contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, daca exista-Bilantul contabil pe ultimii trei ani (31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010), insotit de contul de profit si pierdere, vizat si inregistrat la organele competente-Angajament ferm?in forma autentica - daca ofertantul este sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006Toate documentele solicitate valabile la data deschiderii ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel specific minim necesar: 1.Experienta similara: Indeplinirea cumulativa a cerintelor pentru activitatile de proiectare si executie de mai jos: -Ofertantul trebuie sa fi proiectat si executat, in ultimii cinci ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, cel putin o statie de epurare cu o capacitate de minimum 26.000 PE.Cerinta poate fi indeplinita si prin prezentarea de contracte distincte de proiectare si respectiv executie pentru statii de epurare cu o capacitate de 26.000 PE.2.Resurse tehnice: Ofertantul este obligat sa demonstreze ca are acces nerestrictionat la echipamentele si utilajele de mai jos: Excavator?4 buc.;Buldozer?2 buc.;Incarcator frontal?2 buc;Autobasculanta min 16 tone-4 buc.;Compactor vibrator?2 buc.;Automacara 16 tone?1 buc;Macarale ? 2 buc.;Camion > 5 t?4 buc.;Mini ? excavator pentru spatii inguste?2 buc.; Pompe de turnare beton montate pe sasiu?1 buc.;Laborator minim de gradul II autorizat pentru incercari de betoane3.Resurse umane: Responsabili cu proiectarea: coordonator proiectare;arhitect;inginer de proces;inginer lucrari civile;inginer structuri;inginer mecanic;inginer electric;inginer automatizare SCADA sau echivalentResponsabili cu executia: manager de proiect;responsabil AQ;responsabil tehnic cu executia (R.T.E.)-domeniul IX.Tot personalul nominalizat va indeplini cerintele impuse din fisa de date a achizitiei.4.Certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalente, transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului, valabile la data deschiderii ofertei, in domeniul lucrarilor supuse prezentei proceduri.Toate documentele solicitate cf. fisei de date a achizitiei si valabile la data deschiderii ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
AB-CL-3/4884/12.09.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
165zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2011 12:00
Locul: SC APA CTTA SA Alba, Str. Vasile Goldis nr.3, Alba Iulia, judetul Alba
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii operatorilor economici, precum si observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1 - Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Pretul Contractului nu include cheltuieli ?diverse si neprevazute?.In completare la punctul III.2.2: Valoarea cash-flow-ului s-a calculat cu formula: [(valoare estimata contract/durata contractului)x perioada pentru care se cere cash-flow]. Precizam ca durata contractului din prezentul anunt este de 36 luni, din care: 24 luni proiectare + executie si 12 luni perioada de notificare a defectelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4 (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +4 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conf.cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA CTTA SA Alba - Oficiul juridic
Adresa postala:  Str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea:  Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal:  RO ? 510007, Romania, Tel. +40 258.834.087, +40 258.401.312, Email:  [email protected], Fax:  +40 258.834.493, Adresa internet (URL):  www.apaalba.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2011 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer