Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acces la expertiza de specialitate pentru realizare servicii de inginerie pentru procese si productie industriale referitoare la activitatea de explorare si productie in sectorul petrol si gaze


Anunt de participare (utilitati) numarul 136043/30.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Str. Coralilor nr. 22, Sector 1 (Petrom City), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Project Procurement and Engineering, Tel. +40 372849619, In atentia: Cristian ALEXANDRESCU, Email: [email protected], Fax: +40 212069670, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acces la expertiza de specialitate pentru realizare servicii de inginerie pentru procese si productie industriale referitoare la activitatea de explorare si productiein sectorul petrol si gaze
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Amplasamentele OMV Petrom de pe teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 11, 550, 000 si 36, 610, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente care vor fi atribuite in temeiul acordului-cadru pentru fiecare lot prezentat in Sect B a DdAsi se detaliaza in anex B la Fisa de date.Valoarea estimata a celor mai mari contracte subsecvente pe fiecare lot : Lot 1 ? 1400000EUR; Lot 2 ? 1400000EUR; Lot 3 ? 1400000EUR; Lot 4 ?5600000EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul acordului cadru este asigurarea accesului la resursele identificate ca fiind necesare (numar de experti si profile asociate) pentru realizarea in cadrul contractelor subsecvente a urmatoarelor servicii: Realizarea conceptelor tehnice, a studiilor de prefezabilitate, de fezabilitate, a proiectelor tehnice, detaliilor de executie, documentatiei ?as-is?, documentatie pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, asistenta tehnica pe perioada punerii in opera a proiectelor, la receptie si punere in functiune, la demolare si dezinstalare, la montarea si demontarea de conducte pentru activitati pe uscat (onshore) si pe mare (ofshore) in paralel cu realizarea managementului proiectului si a riscului conform procedurilor existente in cadrul industriei de petrol si gaze, pentru:
Lot 1: Servicii de inginerie aferente locatiilor amplasate in Zona de Productie I si Zona de Productie II (RO 1)
Lot 2: Servicii de inginerie aferente locatiilor amplasate in Zona de Productie III, Zona de Productie VI si Zona de Productie VII (RO 2)
Lot 3: Servicii de inginerie aferente locatiilor amplasate in Zona de Productie IV, Zona de Productie V, Zona de Productie VIII si Zona de Productie IX(RO 3)
Lot 4: Servicii de inginerie aferente locatiilor amplasate in Zona de Productie X si Sediu (RO 4)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
71323000-8-Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1: minim 3250 zile om ? maxim 10200 zile om
Lot 2: minim 2850 zile om ? maxim 9000 zile om
Lot 3: minim 3000 zile om ? maxim 9600 zile om
Lot 4: minim 7400 zile om ? maxim 23500 zile om
Valoarea estimata fara TVA: intre 11, 550, 000 si 36, 610, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va prezenta o Garantie de participare la licitatie in moneda EUR, separat pentru fiecare lot, dupa cum urmeaza: Lot 1 ?63.000, 00 EUR; Lot 2 ? 55.300, 00 EUR; Lot 3 ? 58.800, 00 EUR; Lot 4 ? 143.500, 00 EUR. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau sub printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari conf. art. 86 alin. 1, 2, 3 si 4 din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare si va fi valab. 3 zile dupa expirarea termenului de valab. al Ofertei, adica 93 zile din data limita a depuneriiOfertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie pentru fiecare Contract subsecvent reprezinta 10% din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA. Garantia de Buna executie in cadrul Contractelor subsecvente se constituie conform art . 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale OMV Petrom.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos, ca modalitate de indeplinire a cerintelor, trebuie prezentate in cadrul ofertei pentru fiecare lot in parte.CERINTA 1 ? aplicabila pentru fiecare lot in parte
Operatorul economic participant sa nu fi fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru: a) participare la activitati ale unei organizatii criminale; b) coruptie; c) frauda; d) spalare de bani. Un operator economic poate fi exclus din prezenta procedura daca: 1) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 2) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; 3) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 4) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 5) prezinta informatii false sau nu prezinta informatii solicitate de autoritatea contractanta in scopul demonstrarii indeplinirii cerintelor minime de calificare.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii. Ofertantul trebuie sa prezinte: 1) Declaratie privind eligibilitatea; 2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG34/2006; 3) Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent. 4) Cazier fiscal al operatorului economic (in statele unde este aplicabil) sau orice document echivalent. Documentele specificate la punctele 1-2 se vor prezenta conform formularelor din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.CERINTA 2 ? aplicabila pentru fiecare lot in parte
Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta ? conform O.P. ANRMAP 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform formularului din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.CERINTA 3 ? aplicabila pentru fiecare lot in parte
Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si69^1 din OUG34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Membrii Directoratului OMV PETROM si ai Consiliului de Supraveghere sunt nominalizati pe www.petrom.ro. Persoanele care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura sunt Thomas REPOLUST (Senior Dept Manager) si Meer UMAIR (Director Dept). Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei ?. In cazul in care vor exista subcontractanti, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare subcontractant.In cazul in care vor exista terti sustinatori, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare tert sustinator. CERINTA NR. 1: - aplicabila pentru fiecare lot in parte
Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) Ofertantul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
i. Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic) cu un numar de maxim 30 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru a arata activitatea desfasurata de operatorul economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba un corespondent in codul NACE (Nomenclatorul de activitati din Comunitatea Europeana) inregistrat in certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comertului din tara de origine a operatorului economic sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare a operatorului economic si competenta de a realiza activitati economice in domeniul ingineriei inindustria petrolului si gazelor.
In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai mult de un lot, documentul mentionat mai sus trebuie prezentat in cadrul ofertei pentru fiecare lot.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1
i. media cifrei de afaceri in domeniul aferent obiectului acordului cadru pe ultimii 3 ani financiari incheiati, dupa cum urmeaza: Lot1 min 1500000 EUR; Lot2 min 1500000 EUR; Lot3 min 1500000 EUR; Lot4 min 5600000 EUR
ii. Demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare, dupa cum urmeaza: Lot1 cel putin 350000 EUR; Lot2 cel putin 350000 EUR; Lot3 cel putin 350000 EUR; Lot4 cel putin 700000 EUR pe perioada de 3 luni, incepand de la data semnarii primului contract subsecvent, estimat a fi Iunie 2012.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? aplicabila pt Lot 1, 2, 3 si 4: Experienta ca furnizor de servicii de inginerie pt facilitati de suprafata referitoare la activitatea de explorare si productie de petrol si gaze (proiecte greenfield si/sau brownfield), incluzand dar nelimitandu-se la:
i. Facilitati pt amplasamentul sondelor
ii. Colectarea, tratarea, separarea, depozitarea, facilitati de transport atiteiului brut
iii. Tratarea gazului si facilitati de compresie asociate
iv. Tratarea apei industriale si potabile/facilitati de injectare a apei
v. Sisteme de generare, distributie si injectare a aburului
vi. Conducte pt titei brut, gaz, apa sarata, aburvii. Lucrari de constructie civila pt facilitati de suprafata, lucrari de suprafata pt amplasamentul sondei
viii. Proiecte maritime, incluzand conducte submarine (doar pentru lot 4)
ix. Drumuri
"CONTINUARE DE LA CERINTA NR. 1" ....x. Realizarea evaluarii calitative si cantitative a riscului dpv HSE (incluzand dar fara a se limita la HAZID, HAZOP, studio de evaluare SIL, HSE) si generarea rapoartelor relevanteSi care inlcud cel putin un proiect cu urmatoarele caracteristici:
a. Finalizat in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor (inclusiv interpretarea din art 13, alin 1 din ordinul 509/2011 al ANRMAP)
b. Sa includa cel putin 15000 ore om pentru lot 1, 2 si 3, iar pentru lot 4 cel putin 20000 ore om.
Cerinta nr. 2Cerinta aplicabila pentru fiecare lot in separat.Informatii cu privire la experti se regasesc in Caietul de Sarcini.
Cerinta aplicabila pentru fiecare lot in separat.
Demonstrarea accesului la infrastructura necesara pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru si a contractelor subsecvente de servicii (inclusiv existenta acordurilor, autorizatiilor necesare pentru aceasta infrastructura, acolo unde legislatia impune in mod specific acest lucru). Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul la infrastructura pe care acesta o mentioneaza in cadrul Propunerii Tehnice ca fiind utilizata pentru prestarea serviciilor.
Cerinta aplicabila pentru fiecare lot in separat.Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PPE-FA ENG-AC2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.07.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
Altele
Ofertele in limba engleza vor prevala. Orice doc. ref. la procedura trebuie redactat/tradus in lb EN
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2012 11:00
Locul: Petrom City, Infinity Building, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti, cod postal: 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comsiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In ipoteza putin probabila in care exista oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.Alte informatii cu privire la procedura de atribuire se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire.Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. OMV Petrom isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate, prezentarea in original / copie legalizata a tuturor documentelor prezentate in copie.Documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini si informatii complete despre procedura, Acordul cadru si contract subsecvent si formularele necesare este disponibila in SEAP, utilizand interfata www.e-licitatie.ro. Anexele la Caietul de sarcini ce includ informatii detaliate privind standardele utilizate de autoritatea contractanta pentru realizarea serviciilor solicitate sunt disponibile la punctul de contact mentionat mai sus si vor fi comunicate gratuit oricarui operator economic care le solicita in scris.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX ?Solutionarea contestatiilor? din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2012 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer