Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achiz. medicamente la Spitalul Municipal Turda pe anul 2013


Anunt de participare numarul 146367/07.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Municipal Turda
Adresa postala: str. Andrei Muresanu nr. 12-16, Localitatea: Turda, Cod postal: 401103, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Belu, Tel. +40 264312420, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264311578, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achiz. medicamente la Spitalul Municipal Turda pe anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia Spitalului Mun. Turda, str. Andrei Muresanu nr. 12-16
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 542, 782.35 si 4, 038, 648.15RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achiz. medicamente la Spitalul Municipal Turda pe anii 2013 si 2014 este necesara in vederea desfasurarii in bune conditii a actului medical.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. CANTITATILE MINIME SI MAXIME CARE AR PUTEA FI SOLICITATE PE DURATA INTREGULUI ACCORD-CADRU SUNT CELE PREVAZUTE IN ANEXA B A FISEI DE DATE
2. CANTITATILE MINIME SI MAXIME CARE AR PUTEA FACE OBIECTUL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT
- MINIM 1 BUC/FIOLA/PASTILA ETC DIN FIECARE LOT PREVAZUT IN ANEXA B A FISEI DE DATE
- MAXIM 100% DIN CANTITATEA MAXIMA PREVAZUTA LA FIECARE LOT DIN ANEXA B A FISEI DE DATE
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 542, 782.35 si 4, 038, 648.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este sptipulata pentru fiecare lot in parte in Anexa B. Perioada de valabilitate a este 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie: scrisoare de garantie bancara, OP in contul RO78TREZ2195006XXX000887 TREZ TURDA, la casieria autoritatii contractante sau polita de asigurare emisa de o societate de asigurari. Echivalenta din lei in valuta se va realizata utilizandu-se cursul valutar stabilit de BNR pentru ziua publicarii invitatiei de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Certif. de participare cu oferta independenta, conf. Ord. ANRMAP 314/ 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare lalicitatii cu oferta independenta- formular 12 C ;b) Declaratie privind eligibilitatea-formular 12 A;c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/ 2006 -formular 12 B;d)Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantii nu au datorii la bugetul local. Acest certificat va fi emis de Primaria din razacareia apartin ofertantii.-Ofertantul va prezenta certificatul de atestare fiscala din care sa reaiasa ca nu au datorii fata de bugetul local si deasemenea va prezenta lipsa obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele.Certificatul de atestare fiscala trebuie depus in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul semnata si stampilata de ofertant.e) Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat al statului, eliberat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala. -Ofertantul va prezenta certificatul privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat al statului, din care sa reiasa faptul ca ofertantii nuau datorii la bugetul general consolidat al statului si de asemenea va prezenta lipsa obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se
prezinta oferteleCertificatul privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat al statului trebuie depus in original, copie legalizata sau copie conformcu originalul semnata si stampilata de ofertant.f) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prev. art. 69 ^1 ( evitarea conflictului de interese) din OUG34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 279/ 2011, cu modfificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante sunt: ; Manager Grumaz Vasile Tudor; Dir. Derner Marieta, Dir. Fin Cont Rus Virginia Rodica, Comisie Evaluate
- ROTAR DANA, DR.DERNER MARIERTA, DR.ORBEAN LIANA, NEMES DORINA, BOBEICA MARILENA, TALOS DANIELA, MOLDOVAN IOANA ALINA a) Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, care va fi eliberat in baza: - Legii nr. 26/ 1990 republicata, privind Registrul comertului, cu toate modificarile si completarile ulterioare.- Legii nr. 31/ 1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.- Acest certificat trebuie depus in
original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? semnata sistampilata de ofertant.b) codul unic de inregistrare;c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati( adrese);d) structura actionariatului;e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f) domeniul de activitate principal;g) domeniile de activitate secundare;Datele din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat pentru management de mediu in conformitate cu ISO 14001 sauechivalent.Se accepta si ofertanticare dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese caofertantul va primi certificarea
Certificat pentru management de mediu in conformitate cu ISO 14001 sauechivalent.Se accepta si ofertanticare dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese caofertantul va primi certificarea
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document in copie, cu mentiunea "conform cu originalul"Document in copie, cu mentiunea "conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2013 14:00
Locul: Spitalul municipa turda - str. Andrei Muresanu nr. 12-16
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, aut. contractanta va solicita reofertareain plic inchis, in vederea departajarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atacsunt cele prevazute la art. 256 ^2 din OUG 34/ 2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Municipal Turda
Adresa postala: Str. Andrei Mureseanu, nr.12-16, Localitatea: turda, Cod postal: 401103, Romania, Tel. +40 264312420, Fax: +40 264312420
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer