Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achiz publ.de servicii pt organizarea a 36 reuniuni de lucru pt planificarea supravegherii si monitorizarii persoanelor aflate in ultimul an de detentie si planul de supraveghere si monitorizare aferente proiectului "Viata dupa gratii" POSDRU/96/6.2/S/600


Anunt de participare numarul 146469/09.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Adresa postala: Dem I.Dobrescu nr.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010026, Romania, Punct(e) de contact: Florin DRAGOMIR, Tel. +40 213157032, In atentia: Florin DRAGOMIR, Email: [email protected], Fax: +40 213145294, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achiz publ.de servicii pt organizarea a 36 reuniuni de lucru pt planificarea supravegherii si monitorizarii persoanelor aflate in ultimul an de detentie si planul de supraveghere si monitorizare aferente proiectului "Viata dupa gratii" POSDRU/96/6.2/S/60000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: 36 penitenciare specificate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract pt furnizare de servicii pt organizarea a 36 reuniuni de lucru pt planificarea supravegherii si monitorizarii persoanelor aflate in ultimul anu de detentie si planul de supraveghere si monitorizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform cerintelor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 449, 910RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 8.998 leiGarantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art.85 si 86 din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Document emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original sau prin depunere cu OP in contul ministerului RO27TREZ7005005XXX000163 deschis la A.T.C.P.M.B., cod fiscal 4266669.Perioada de valabilitate va trebui sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertei.Depunerea cu OP a garantiei de participare se poate face in lei sau in valuta la cursul BCE stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu prevederile art.278 1 din OUG nr.34/2006, in situatia in care o eventuala contestatie depusa de catre operatorul economic este respinsa de catre CNSC, autoritatea contractanta va retine contestataruluigarantia de participare. a) Garantia de buna executie a contractului de servicii va fi 10 % din valoarea fara TVA a contractului.b) Modul de constituire - document emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925 / 2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare.c) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, la solicitarea scrisa a prestatorului, in termen de 14 zile de la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de catre prestator.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri comunitare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006-prezentare formular 1
Cerinta nr. 2
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-prezentare formular 2
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta-prezentare formular 3
Cerinta nr.4
Declaratie privind neincadrarea in art.69^1 din OUG nr.34/2006
Persoane cu functii de decizie pentru organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Petru-Radu Paun-Jura ? Secretar General
Romulus Radu Corneliu Dumitriu ? Director general economic
Eduard Corjescu ? Director Directia Juridica, Legislatia Muncii si Contencios
Florin Dragomir ? Manager de Proiect-prezentare formular 4
Cerinta nr.5
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si bugetele locale, in copie, cu mentiunea conform cu originalul cu semnatura si stampila, din care sa rezulte situatia obligatiilorscadente de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele-prezentare certificate Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice romane: 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate alofertantului ( dupa caz, consortiu / asociere) include activitatile ce fac obiectul achizitiei publice;
b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la falimentIn cazul consortiului / asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului / asocierii.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata
Prezentare certificate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Fi?a de informa?ii generale ?i centralizatoare a situa?iei economico-financiare a ofertantului ? in original
In cazul in care candidatura este depusa de o asociere sau un consor?iu, se va prezenta o fi?a centralizatoare pentru asociere / consor?iu in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asocia?iei sau consor?iului desemnat ca lider, precum ?i fi?e individuale pentru fiecare membru al consor?iului / asocierii, semnate de reprezentan?ii legali ai fiecaruia, inclusiv liderul.
Nivel minim obligatoriu:
Media cifrei globale de afaceri (MCA) a exerci?iului financiar al ofertantului pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie cel pu?in egala cu 449.910lei.
Valorile vor fi exprimate in lei ?i in euro, la cursul de schimb leu/euro, mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv Ofertan?ii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular 6Prezentare documenteNota : Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
O lista a principalelor furnizari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, in originalIn cazul in care candidatura este depusa de un consor?iu/asociere, se va prezenta o Lista centralizatoare semnata de catre reprezentantul legal al consor?iului / asocierii desemnat ca lider, precum ?i liste individuale pentru fiecare in parte, semnate de reprezentan?ii legali ai fiecarui membru al consor?iului / asocierii, inclusiv liderul.
Convertirea in lei pentru ofertan?ii straini se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv .
Pentru anul in curs transformarea in lei se va face la cursul Bancii Centrale Europene din ziua publicarii invita?iei de participare
Ofertantul va depune, daca este cazul:
1. Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca acestia, precum si acordul cu ei, in original -prezentare formular 5
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular 7Prezentare documentePrezentare Formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 11:30
Locul: MMFPSPV, str. Dem I Dobrescu nr. 2-4, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Viata dupa gratii" POSDRU/96/6.2/S/60000
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
? daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art.256 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica, Legislatia Muncii si Contencios
Adresa postala: Dem. I. Dobrescu nr.2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010026, Romania, Tel. +40 213134286, Fax: +40 213134286, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer