Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZI?IONARE DE ECHIPAMENTE DE LUCRU SPECIFICE PENTRU AM- PNDR, AUTORITATEA DE AUDIT, AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU ACREDITAREA AGEN?IILOR DE PLA?I ?I DIREC?IA GENERALA CONTROL ?I ANTIFRAUDA.


Anunt de participare numarul 149152/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Punct(e) de contact: B-dul Carol I nr. 2-4, Tel. +40 213072472, In atentia: Cristiana Vlada, Email: [email protected], Fax: +40 213072442, Adresa internet (URL): www.madr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZI?IONARE DE ECHIPAMENTE DE LUCRU SPECIFICE PENTRU AM- PNDR, AUTORITATEA DE AUDIT, AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU ACREDITAREA AGEN?IILOR DE PLA?I ?I DIREC?IA GENERALA CONTROL ?I ANTIFRAUDA.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul ce are ca obiect achizi?ionarea de sta?ii de lucru fixe de tip Desktop, laptopuri, multifun?ionale, pachete software ?i echipament periferic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30232000-4 - Echipament periferic (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
30213200-7-Tablet PC (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1
Statie de LucruTip I + monitor +UPS 15
Statie de Lucru + monitorTip II 32
Laptop I 17" 74
Laptop II 14" 60
Tableta I 28
Tableta II 32
Licen?e 181LOTUL 2
Multifunctionalecolor A329
Multifunc?ionala Color A4 9LOTUL 3HDD extern 103
SERVER 2
Switch Layer 2 48 porturi 2
Switch Layer 3 24 porturi 1
Switch Layer 2 24 porturi 6
Swich Layer 2 8 porturi 42
UPS pentru RACK 51
Memorie externa USB tip STICK 68
Valoarea estimata fara TVA: 2, 490, 593.35RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP lot1-27122 lei, lot 2?16795 lei, lot 3?5894 lei.Pt GP constit alta moneda decat leul, se va calc la curs leu/valuta comunic BCE data public AP. GP se va constit prin instrum garant emis cond legi de soc banc/soc asig/prin virament bancar conf art86 alin1din HG nr925/2006.In cond in care un grup op ec depun oferta comuna, asoc benef de prev Legi stimul infiint dezv IMM nr346/2004, in cond fiecare membru al asoc respec cond de incadrare prev legii anterior men?.Ofert neinso?ite de dovada constit GP in cuantumul, ?i avand per valabilitate solicitata ?i forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile in conf prev art 36 alin 1 lit a din HG 925/2006 cu complet ?i modif ulterioare.Per valab a GP: valabila pe toata per valab a oferteiadica minim 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Daca GP se constit prin instrum garantare emis in cond legii de catre o soc banc/soc asig, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu cond respect prev art 86 alin 2?4 din HG nr 925/2006.Nota: In cazul in care CNSC respinge eventuala contest inaint de ofertant ca nefondata, AC va re?inecontest din GP in raportcu val est a lotului, respectiv prev art.278^1 alin 1 din OUG nr34/2006GP se va returna de catre AC conf prev art88 din HG nr925/06 cu compl ?i modif ulter.Mod de prez?dovada constit garant/instrum garant se prez in SEAP semn semnatura electr ?i in orig la sediul AC pana la data limita de depunere oferte.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constit in numele asocierii si sa ment ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op econom.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul ofertan?ilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pt deschidere oferte) GP se const in proc de 50% din cuantum preciz in DA. Garan?ia de buna execu?ie: 5% din valoarea contractului fara T.V.A. Garan?ia de buna execu?ie se va constitui dupa caz: instrument de garantare emis in condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate bancara ori de o societate de asigurari in cuantumul ?i perioada prevazuta in documenta?ia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din H.G. nr.925/06 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Restituirea garan?iei de buna execu?ie se va face conform art.92 din H.G. nr.925/2006.In cazul ofertan?ilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici ?i mijlocii conform Legiinr.346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita de depunere a ofertelor) garan?ia de buna execu?ie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documenta?ia de atribuire. Ofertantul declarat ca?tigator are obliga?ia de a constitui garan?ia de buna execu?ie a contractului in condi?iile legii, cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractuleste co ? finantat din fondurile FEADR ( FONDURICOMUNITARE )prin Programul Na?ionaldeDezvoltare Rurala, masura 511 Asisten?a Tehnica,
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Declaratiepe proprie raspundere privind neancadrarea in prevederileart.180din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general ? formularulnr. 3 din Sectiunea III - Formulare prezentat de ofertant/ ofertant asociat/ter? sus?inator dupa caz, 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Completata conformformularuluinr. 4 din Sectiunea III- Formulare de catre ofertant/ ofertant asociat declara?iaprivind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a lit.c^1 ?i lit.d din O.U.G. nr.34/06 cu completarile ?i modificarile ulterioare, va fi prezentata ?i de ter? sus?inator daca este cazul;
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu vacalifica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in lunaanterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal .
Certificate fiscale emise de Administratia financiara si autoritatile administratiei localedin care sa reiasa indeplinirea obligatiilor de in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Declara?iaprivind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a lit.c^1 ?i lit.d din O.U.G. nr.34/06 cu completarile ?i modificarile ulterioare. Va fi prezentata ?i de ter? sus?inator daca este cazul,
3. Pentru persoane juridice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obliga?iilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala ? Direc?ia Generala a Finan?elor Publice Teritoriale de pe raza careia socie oferetanta aresediul social ?i certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul de Impozite ?i Taxe Locale de pa raza careiasocietatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor ?i taxelor locale la bugetul local. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competentedin care sa reiasa indeplinirea obliga?iilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu men?iunea ?conformcu originalul?.
Persoane juridice straine: prezentarea Certificatelor eliberate din institu?iile autorizate ale ?arii de origine prin care se dovede?te faptul ca ?i-a indeplinit obliga?iile exigibile de plata a impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor catre bugetul de stat ?i bugetul local, in conforitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul. Documentele vor fi prezentate in limba de origine ? in original/copie legalizata/ copie lizibila cu men?iunea ?conformcu originalul?, inso?ite de o traducere autorizata a acestora ?i legalizata in limba romana.
Nota:
1) In situa?ia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situa?iile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.2) In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. (4) din HG nr.925/2006.
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare, completata conform Formular 6din Sec?iunea Formulare. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorita?ii contractante, in ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului sus men?ionat sunt urmatoarele:
? Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Nota: Declara?ia trebuie completata de catre Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant/ Ter? sus?inator: ? Daniel CONSTANTIN ? Ministru,
? Virgil GAMAN - Secretar General ,
? Mihai HERCIU - Director General ,
? Carmen - Mihaela BOTEANU - Director General Adjunct,
? Antoaneta COSTACHE - Director ,
? Mariana OPREA - ?ef serviciu,
? Adela ?tefan ? ?ef serviciu,
? Mihai HUZUNEANU - DirectorGeneral,
? Marian Radu ?Director,
? Bogdan ALECU ? ?ef serviciu,
? Daniela REBEGA ? Director,
? Andrei BALAN - ?ef serviciu,
? Andreea AGRIGOROIAEI - ?ef serviciu,
? Andreea TUINEA- Sef serviciu,
? Laura COMAN-Sef serviciu,
? Georgiana Preda ?Director,
? Mihai Mitrofan- Sef serviciu,
?Adrian Potorac ? ?ef serviciu Leader,
? Cristiana Vlada ? Responsabil proiect5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta confomr Ordin ANRMAP 314/2010, conform Formular 5 din Sec?iunea Formulare.
6. Declara?ie privind calitatea de participant conform Formular 5 din Sec?iunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerin?a. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atuncioferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminarde asociere. Pentru asociere se vor depune Informa?ii despre asociere ?i Acord preliminar de asociere. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1. Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de OficiulNa?ional a? Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. De asemena certificatul constator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN ce descriu activitatea ofertantului.
2.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Se va completa de catre ofertant / ofertant asociat. In cazul unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerin?ele privind situa?ia personala a ofertantului ?i capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale (inregistrate) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita prezentarea certificatului constator emis de ONRC in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformita?ii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care nu a fost depus in aceasta forma.Pentru persoanele juridice straine2.Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
-prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea Fi?ei de informa?ii generale ?i declararea cifrei medii anuale pe ultimii 3 ani. Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) aferenta fiecarui lot in parte trebuie sa fie de:
-Cifra de afaceriminim2 700 000 lei pentru lotul 1.
- Cifra de afaceriminim 1 600 000 lei pentru lotul 2.
- Cifra de afaceriminim590 000 lei pentru lotul 3.Daca cifra de afaceri este exprimata in alta moneda decat moneda na?ionala se va aplica cursul mediu anual leu/alta monedastabilit de catreBCE pentru fiecare an in parte.
Se vor prezenta documente care vor sustine indeplinirea cerintei de calificare.
Formularul nr. 7 - Informatii generale.
Cerin?a nr. 2.Bilan?urile contabile/extrase de bilant contabil aferente ultimilor 3 ani (2011, 2012, 2013), vizate ?i inregistrate de organele competente, in copie cu men?iunea "conform cu originalul", ?tampilate ?i semnante de ofertant sau orice alte documente care atesta situa?ia economico - financiara. Ofertantii vor prezenta bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare. In cazul in care pentru exercitiul financiar 2013 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta ?i balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2013, insotite de raportul auditorilor financiari sicontabilii autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila) se va completaFormularul nr. 7 - Informatii generale.Ofertantul va furniza informatii referitoare la situatia economico-financiara. Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul: 2011:1 euro = 4, 2391 lei, 2012:1euro = 4, 4593iar pentru 2013 :4.4267 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular. Pentru operatorii economici paricipanti la procedura in masura in care publicarea bilan?urilor contabile nu este prevazuta de legisla?ia ?arii de origine/?arii de origine/?arii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situa?iei economice ?i financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta inso?ite de traducerea autorizata ?i legalizata a acestora in limba romana.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/altepersoana (e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota: Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formularnr. 7 ? Informa?ii generalePentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta monedacomunicat deBanca Centrala Europeana.Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente sau orice alte documente echivalente.Angajament tert sustinator Capacitate economica si financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelorlivrari dn ultimii 3 ani din care sa rezulte ca:
Operatorii vor face dovada, prin prezentarea de orice documente/certificari, ca au furnizat in ultimii 3 ani printr-un contract sau mai multe contracte produse similare (echipamente IT)a caror valoare cumulata sa fie de minim: Pentru lotul 1-1 300 000 lei,
Pentru lotul 2 ?800 000 lei,
Pentru lotul 3 ?290 000 lei.
Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin :
Prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatesau de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse similare (echipamente IT), care vor contine obligatoriu date referitoare la:
- beneficiarul contractului;
- tipul bunurilor/serviciile furnizate;
- perioada in care s-a realizat contractul;
- valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat in procent de 100% se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul indeplinit de acesta).
- Formular nr. 8 ? Declaratie privind listaprincipalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii prestate in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare s eobliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana (e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CompletareFormular 8 din cadrul sec?iunii III Formulare.Completare formular nr. 8 din Sec?iunea FormulareDaca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta moneda comunicat de Banca Central Europeana pentru anul respectiv.Angajament tert sustinator Capacitate tehnica si/sau profesionalaPrezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este co-finantat din fondurile FEADR (fonduri comunitare), prin Programul National de Dezvoltare Rurala, masura Asistenta Tehnica (511).
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea se va face in format electronic la solicitarea expresa a autoritatii contractante, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directia Generala de Dezvoltare Rurala ? AM PNDR, Serviciul Asistenta Tehnica si Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Carol I nr 2-4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel. +40 213072472, Email: [email protected], Fax: +40 213072442, Adresa internet (URL): www.madr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 16:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer