Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA DE HARTIE AUTOCOPIATIVA


Anunt de participare numarul 149148/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A.
Adresa postala: Sediul social situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Sediu secundar situat in Bd. Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Punct(e) de contact: Gianina Musat, Tel. +40 214348821, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 214348821, Adresa internet (URL): www.cnin.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala
Activitate (activitati)
Altele: productie poligrafica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIADE HARTIE AUTOCOPIATIVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea initiala se va face la sediul secundar al Companiei Nationale ?Imprimeria Nationala? ? S.A., situat in Bdul. Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucuresti,
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 9 luni
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIADE HARTIE AUTOCOPIATIVA
- contract subsecvent nr. 1 ? in perioada 01.02-31.03.2014;
- contract subsecvent nr. 2 ? in perioada 01.04-30.06.2014;
- contract subsecvent nr. 3 ? in perioada 01.07-30.09.2014;
- contract subsecvent nr. 4 ? in perioada 01.10-31.12.2014.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30197640-4 - Hartie autocopianta sau alte tipuri de hartie copianta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Astfel, cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt urmatoarele:
denumire produscantitate minimacantitate maximaHARTIE AUTOCOPIATIVA CB ALB43x61/56g: 1.468, 88 kg- 8.813, 43 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CB ALB 43x61/80g: 419, 68 kg-2.099 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CFB ALB 43x61/53g: 695, 10 kg ? 2.780, 38 kgHARTIE AUTOCOPIATIVA CF ALB 43x61/57g: 1496 kg ? 8.970, 66 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CF VERDE 43x61/57g: 8kg ? 448, 53 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CB ALB 43x56g: 40.000kg- 70.000 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CB ALB 48/56g :500 kg-5.000 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CB VERDE 44/56g :1.000 kg ? 15.000 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA SC/CB ALB 44/63g :5.000 kg- 20.000 kgHARTIE AUTOCOPIATIVA CFB ALB 48/53g: 500 kg- 5.000 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CFB ? ROZ 43/53g: 40.000 kg- 70.000 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CFB VERDE 44/53g: 5.000 kg- 20.000 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CF ALB 48/57g: 500 kg- 5.000 kg
HARTIE AUTOCOPIATIVA CF VERDE 43/57g: 50.000kg- 95.000 kg
total cantitate acord cadru: 146.587, 66 kg - 328.112 kg
Valoarea estimata fara TVA: 565, 932.52EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP va fi constit.de catre ofertant-10752, 72euro (1, 9% x 565932, 52 euro)echivalentul in lei la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Pt calculul echivalentei ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente GP const.intr-o alta moneda se va aplica cursul euro/alta valuta comunicat de BNR fara a limita la echivalenta euro/lei din data anterioara datei limita de depunere aofertelor cu 5zile.GP va fi const.cf art.86 din HG 925/2006 actual.Daca se const.prin virament bancar in contul IBAN RO53RZBR0000060003138747 deschis la RAIFFEISEN BANK-SUC.MUN.BUC, CUI RO2779625, cu conditia confirmarii de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cf.art87 din 925/2006-In cazul unui acord cadru AC are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valab.a ac.;c)oferta sa fiind stabil. castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in per.de valabil a ofertei.Cf art.278ยน alin(1)lit.(c)din OUG34/ 2006 actualiz.daca ofertantul depune o contestatie la CNSC in masura in care Consiliul respinge contesta-tia ca nefondata, AC va retine contestatorului din GP in raport cu valoarea estimata a ctr.intre 420001 lei si 4200000 lei inclusiv ? 4200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420001 lei;Valabil si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.In cazul unei asocieri GP se va constit.de catre oricare dintre partile asocierii in numele intregii asocieri.Per. de valabil.a GP: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor Cf Legii nr346/2004, art16 alin(2)IMM-urile pot beneficia de reducerea cu 50% a GP prin prezentarea doc. just coresp. Dovada constituirii GP se va prezenta la sediul AC cel mai tz la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Restit.GP se face cf art.88 din HG 925/2006 actualizata.Pt restituirea GP de catre AC se va completa Form.nr.8, in orig, semnat si stampilat. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, emisa in termen de maxim 10 zile de la data intrarii in vigoare a contractului.Prevederile art. 90, alin. 1-3 din HG nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, se aplica in mod corespunzator. Pentru cei care fac dovada de IMM, cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie - conform art. 90 din HG 925/2006 actualizata modificat de HG 1045 din 2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ?in original, semnata si stampilata de reprezentantul legal in conformitate cu Formularul nr. 1
Cerinta nr. 2 Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (conform Notificarii A.N.R.M.A.P. nr. 149/2013). In masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declara?ie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr. 925/2006. Intr-o astfel de situa?ie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.509/2011; - in original / copie legalizata sau in copie lizibila, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al ofertantului, cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr. 3 Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de organele abilitate, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (conform Notificarii A.N.R.M.A.P. nr. 149/2013). In masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declara?ie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr. 925/2006. Intr-o astfel de situa?ie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.509/2011;
- in original / copie legalizata sau in copie lizibila, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al ofertantului, cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr. 4 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordinului nr. 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P., conform Formularului nr. 2 in original- semnat si stampilat de reprezentantul legal.
Cerinta nr. 5 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului nr.3in original- semnat si stampilat de reprezentantul legal.;
Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante referitor la derularea procedurilor de achizitie publica (art. 33^1 alin. 4 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) :
Vicentiu-Octavian Zorzolan ? Director general autoritate contractanta si membru in Consiliul de Administratie;
Valentin Vagaon ? presedintele Consiliului de Administratie;
Dumitru Laurentiu Andrei ? membru in Consiliul de Administratie;
Alin Chitu ? membru in Consiliul de Administratie;
Simona-Teodora Forsea ? membru in Consiliul de Administratie;
Nicolae Tudor ? Director Executiv;
Cristian Virgilius Iorgulescu ? Director Tehnic;Sorin Toader ? Director Dezvoltare;Claudiu Roman ? Sef Serviciu Juridic si Verificarea Legalitatii Actelor ;
Ingrid Quirsfeld-Zimerman ? Sef Serviciu Achizitii.Persoane juridice/fizice straine:
- se va prezenta echivalentul documentelor de mai sus.* In cazul in care la procedura se prezinta un mandatar al ofertantului, acesta va prezenta un mandat de la societatea in cauza, care sa dovedeasca faptul ca acesta este mandatat sa reprezinte ofertantul la procedura de achizitie. Cerinta nr. 1 Certificat constatator, cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, respectiv: domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, trebuie saprezinte, pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata, in situatia in care acesta a prezentat inscrisul in copie lizibila.
NOTA : In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut in anexa 1 din Legea 346/14.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi prezentata in original. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare si de garantia de buna executie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globale care vizeaza ultimii 3 ani, respectiv 2011, 2012 si 2013, se va calcula prin impartirea valorii cifrei de afaceri exprimata in lei la cursul mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2011 :1 euro = 4, 2379 lei
Anul 2012 :1 euro = 4, 4560 lei
Anul 2013 :1 euro = 4, 4190 lei
Pentru calcul echivalentei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va aplica cursul mediu anual euro/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, fara a limita la echivalenta euro/lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? se va completa Formularul nr. 4 ? Fisa de informatii generale, in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Cerinta nr. 2Ofertantii vor prezenta mostre gratuite, dupa cum urmeaza: -CB alb 43x61cm/56g/mp ? 500 coli;
-CFB alb 43x61cm/53g/mp ? 500 coli;
-CF alb 43x61cm/57g/mp ? 500 coli;
-CFB roz 43x61cm/53g/mp ? 500 coli;
-CF verde 43x61cm/57g/mp ? 500 coli.
Solicitarea cantitatii de mostreeste justificata prin faptul ca pe masinile rotative, datorita derularii hartiei prin grupurile de imprimare si de ruloare este necesara cantitatea minima de 500 coli din fiecare sortimentMostrele vor fi testate atat in cadrul procesului de productie, cat si in cadrul Laboratorului de Expertiza si Cercetare din cadrul Companiei Nationale ?Imprimeria Nationala? ? S.A., Mostrele vor fi insotite de aviz de insotire a marfii, cu mentiunea ?Nu se factureaza?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- conform Formular nr. 5 - in original, semnata si stampilata.*In cazul in care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea la o data mai recenta decat perioada stabilita, acesta va face dovada privind lista principalelor livrari de produse, corespunzator perioadei scurse de la infiintare pana in prezent.Mostrele vor fi aduse la sediul secundar al autoritatii contractante, situat in Bdul. Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucuresti, Romania pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica =1 RUNDA, pe durata a 24h.Participa doar operatorii economici inreg in SEAP, avand certificat digital valid pt acces in sistem si adresa de e-mail funct, Inform ptr conectare si inreg la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Static.aspx?f=InregistrareOF.Conf art164 OUG34/2006. Autoritatea contractanta va solicita explicatii ofertantului cu un pret neobisnuit de scazut in raport cu ce urmeaza a fi ofertat, in conf cu art202 UG34/2006.Invitatia se transmite pe cale electr, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.Notificarile de incepere a licit electron, vor fi transmise de sistem, prin e-mail, AC va atribui ctr resp prev art. 200 din OUG 34/2006;Atrib se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licit electr, asa cum prevede art. 169 alin.(2) din OUG34/2006.Dupa runda de licit electronica, op ec tb sa transmita AC in 24ore, prin fax 0214348821 si prin posta, formularul de oferta si centralizatorul de preturi completate cu noile valori prezentate in procesul de reofertare electronica.Alte informatii la Cap VI.3
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2014 10:30
Locul: sediul social situat in bdul Iuliu Maniu, nr. 244 D, sector 6 , Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Conform prevederilor art 164 din OUG 34/2006 mentionam urmatoarele: a)Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul.b)Nu sunt impuse limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit a) pot fi imbunatatite.c)-Licitatia electronica nu poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatit in runda precedenta;
-Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta;
-Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului;
-Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.Daca doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Verificarea Legalitatii Actelor din cadrul companiei
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Tel. +40 214348802, Email: [email protected], Fax: +40 214348810
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer