Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia a doua schimbatoare de caldura abur/apa fierbinte cu placi din inox pentru producerea agentului termic de termoficare


Anunt de participare numarul 148536/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 0250732901/170, In atentia: Camelia Nichie, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia adoua schimbatoare de caldura abur/apa fierbinte cu placi din inox pentru producerea agentului termic de termoficare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC CET GOVORA SA din Ramnicu Valcea , Strada Industriilor, Nr.1
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul realizarii investitiei este de a creste fiabilitatea si randamentul instalatiei de producere a agentului termic primar pentru termoficare, de a imbunatati regimurile de functionare ? reglare a ansamblului statiei de pompare si de a sistematiza instalatia, disponibilizand spatiile de la grupul 7 in vederea dezvoltarii.
De asemenea investitia este necesara avand in vedere numeroasele defectiuni inregistrate la boilerul de baza din etapa a II-a, defectiuni datorate vechimii acestui boiler, a uzurii fizice si morale.
Contractul de achizitie publica de echipamente , ,Achizitia adoua schimbatoare de caldura abur/apa fierbinte cu placi din inox pentru producerea agentului termic de termoficare " prevede:
-Achizitia a doua schimbatoare de caldura cu placi abur/apafierbinte de 40Gcal/h fiecare
-Achiztia a doua racitoare condens schimbator de caldura cu placi apa/apa
-Achizitia a unui rezervor de condensat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42511100-2 - Schimbatoare de caldura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform detalii Caiet de Sarcini.
Furnitura consta din :
1.Schimbator de caldura cu placi abur/apa40Gcal/h, conform specificatiilor Caietului de sarcini sectiunea A- 2 bucati
2.Racitor condens schimbator de caldura cu placi apa/apa, conform specificatiilor Caietului de sarcinisectiunea B- 2 bucati
3.Rezervor de condensat, conform specificatiilor Caietului de sarcinisectiunea C-1 buc..
Valoarea estimata fara TVA: 1, 125, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare = 22.500 lei, perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 60 zile de la data limita de primire a ofertelor si trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Forma de constituire conform prevederilor legale: - virament bancar in contul RO66TREZ6715006XXX000142 deschis la Trezoreria Municipiului Rm. Valcea, Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea, cod fiscal 2540929-se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului;
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare este irevocabila.Data la care se va efectua echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta este data cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;Autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, suma calculata in conditiile prevazute de art.278 indice 1, din OUG 34/2006, in situatia in care CNSC va respinge contestatia ca fiind nefondata, sau in cazul renuntarii la contestatie;Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata si semnata electronic de catre ofertant pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata si la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului: 10% (5% in cazul IMM-urilor) din valoarea contractului, fara T.V.A, si se constituie in termen de 10 zile de la semnarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau - retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale conform articolului 90 alineatul (3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din H. G. nr. 925 /2006 se aplica in mod corespunzator. Modalitatea concreta de constituire a garantiei de buna executie va fi prevazuta in contract. In cazul scrisorii de garantie bancara emisa de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia. Ofertantul are obligatia de a mentiona in Formularul 10 A, modul de constituire al garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat conformOrdinului nr.3054/03.10.2013 emis de MDRAP.- finantare nerambursabila din bugetul de stat-60%- contributie din bugetul local-40%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (completare Formular 1)2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 (completare Formular 2)3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (completare Formular 3)4. Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 69ยน*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea, Vicepresedinte Dumitru Persu, Vicepresedinte Pistol Bogdan Alexandru, Secretar al Judetului Constantin Dirinea, Director General Carmen Alexandrescu, Director General Mircea C-tin Predescu, Director General Bogdan Lastun, Director Executiv Florea Mierlus, Arhitect Sef Rozalia Harambasa, Director General Adj. Vasilica Mazilu, Director General Adj. Calianu Daniela; consilierii judeteni care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Mihaela Andreianu, Belciu Ion, Bulacu Romulus, Dumitru Gery Buse, Adrian Busu, Aurelian Carstea, Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Petre Grigore, Remus Grigorescu, Adam Jinaru, Ioana Lita, Alina Lupu, Victor Marin, Claudia Militaru, Iuliana Moise, Mircea Iova, Alexandru Oproaica, Pasat Gheorghe, Petrescu Remus, Pirvu Constantin, Poenaru Mircea Constantin, Popescu Victor George, Prala Stefan, Simion Aurel, Stanculescu Victor George, Tarasenie Dumitru, Tranca Teodor, Laurentiu Popa si Tiberiu Octavian Georgescu.
NOTA : Formularele 1, 2, 3 si 4 se gasesc in sectiunea FORMULARE Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial, sau alte organisme abilitate. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor a prezentat certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte acest certificat in original/copie legalizata pentru conformitate.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste documente vor fi insotitede traducerea autorizata in limba romana.In cazul asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pentru partea sa de implicare in oricare din formele original/copie legalizata/copie conform cu originalul conf ordinului 509/2011 al ANRMAP;Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), (art. 5, alin (3) din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 - Cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta sa fie cel putin egala cu:
2.250.000 lei (se vor lua in considerare anii 2010, 2011, 2012) - (pe total in cazul societatilor mixte/ consortiilor / asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant) ? operatorii economici vor prezenta documente relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei (declaratii bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, declaratii privind cifra de afaceri globala, sau orice alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului). Se va prezenta formularul ??Informatii generale??. In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de preved. Legii nr. 346/2004, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate, a documentelor de mai sus. In cazul in care ofertantul este o asociere indeplinirea cerintei se demonstreza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Fiecare dintre documentele solicitate vor fi prezentate ca document original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Cerinta nr.2Sustinerea financiara Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de o alta persoana in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186 alin (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006. Cerinta privind cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator. Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c^1), d din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Angajament privind sustinerea financiara si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa: -Formular 5 cu semnatura in clar a reprezentantului legal al ofertantului;Rata cursului de referinta leu ?alta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii privind cifra de afacere va fi cursul mediu anual indicat de BNR pentru anul respectiv. (http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx- Formular 6Se vor completa: - Formular nr.1;
- Formular nr.2- Formular nr.4;
- Formular nr.7.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Experienta similara.Ofertantul va prezentaLista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare prin cel putin sau la nivelul a cel putin 1 contract max.2 contracte a caror valoare valoare cumulata este de min 1.125.000 lei, fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau client beneficiar.Dovada experientei similare se va face prin prezentarea unor contracte sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa informatiile prevazute in Formularul 6Psi Anexa la Formularul 6P. Vor fi exclusi din procedura ofertantii care nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit defectuos obligatiile contractuale asumate privind executia unui contract.
Cerinta nr. 2
Informatii privind asociatii.In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. In cazul unei asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul preliminar de asociere si sarcinile care revin fiecarei parti, precum si documentele solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.
Cerinta nr. 3
Informatii privind subcontractantii Subcontractarea este permisa cu respectarea conditiilor prevazute in art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 11(7) din HG 925/2006 modificat prin HG 34/2009. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Se solicita: - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora;
-Declaratie pe proprie raspundere a subcontractantilor, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003.Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia, la incheierea contractului, sa prezinte contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta.Nota: Formularele privind subcontractarea se vor introduce in documentatia de calificare chiar daca ofertantul nu are nevoie de asociati si/sau subcontractanti pentru executarea lucrarilor. In acest caz se va preciza (pe formular) ?Nu este cazul?.
Cerinta nr. 4Sustinerea tehnica si profesionala in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. In acest caz, ofertantul va respecta prevederile art. 190 alin (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 si va prezenta si declaratia pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003;Capacitatea tehnica si prof. se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Se vor prezenta: - Declaratie angajament privind sustinerea tehnica si profesionala;
- Declaratie tert sustinator tehnic si profesional;
- Declaratie privind eligibilitatea;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c^1) si d)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1.
Cerinta nr.1 Sistemul de asigurare al calitatii Ofertantul va prezenta documente/ certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001:2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa Formularul 6P si anexa la formularul 6P?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani2. Se vorprezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare.Rata cursului de referinta leu ?alta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii, va fi cursul mediu anual indicat de BNR pentru anul respectiv (http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx)Se vorprezenta: - Formular 9 precum si documentele solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.Se solicita: - Formular nr. 12G si Anexa la Formularul nr. 12G;
- Formularul nr. 4;
- Formularul nr. 10.Se vor completa: - Formularul 8.- Formular Anexa la Formular 8;
- Formularul 1;
- Formularul 2;
- Formularul nr.4;Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtariSe va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul unei asocieri, cerinta privind standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei, pentru partea sa de implicare. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Certificatele, prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In acesta situatie contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.-Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP. Riscurile neaccesare clarificarilor postate, revin op.ec. - Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.In cazul in care documentele prezentate nu sunt relevante, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: Str.General Praporgescu nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel. +40 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 17:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer