Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia ANVELOPE,CAMERE SI BANDAJE AUTO


Anunt de participare (utilitati) numarul 69780/09.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI COPOERU, NICOLETA VOICULESCU, Tel.0213065110, 0213065112, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021/3065104, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitia ANVELOPE, CAMERE SI BANDAJE AUTO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DDP beneficiar la depozitele sucursalelor autoritatii contractante, la adresele mentionate in Documentatia de atribuire astfel: 1. SISE Electrica Muntenia Sud (MS) - Bucuresti2. SISE Electrica Muntenia Nord (MN) - Ploiesti3. SISE Electrica Transilvania Sud (TS) Brasov4. SISE Electrica Transilvania Nord (TN) Cluj5. SISE Electrica Moldova (MO) Bacau6. SISE Electrica Oltenia (OL) - Craiova7. SISE Electrica Banat (BN) Timisoara8. SISE Electrica Dobrogea (DO) - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 200, 000 si 9, 600, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: in functie de necesitatile sucursalelor autoritatii contractante
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de anvelope, camere si bandaje auto conform cu cerintele caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34350000-5 - Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Anvelope autoturisme: min. 2842 buc. - max.22732 buc.
Anvelope autocamioane: min.2005 buc.- max.16040 buc.
Camere: min.1479 buc.-max.11828 buc.
Bandaje: min.740 buc.- max.5920 buc.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 200, 000 si 9, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - nu se solicita Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valorile contractelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere nelegalizata in prealabil
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea Formularul A in original;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 Formularul B in original;3. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat in original sau copie legalizata.4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale in original sau copie legalizata.5. Certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil b) declaratie privind cifra medie de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
) lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani b) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor c)mostre, descrieri si fotografii d) autorizatie de livrare, in original sau copie legalizata(numai pentru comercianti e)ISO 9001 la producator si distribuitor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.01.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.01.2009 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.12.2009 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante - Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 1A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si persoanele imputernicite din partea operatorilor economici inscrisi la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.67/OUG94
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
FISE Electrica Serv SA - Serviciul juridic
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel.021.306.50.02, Email: [email protected], Fax: 021.306.50.04
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2008 15:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer