Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de ansamblu rama capac


Anunt de participare (utilitati) numarul 100165/18.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 235, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010136, Romania, Punct(e) de contact:  Cezarina Cristea, Tel. 314.01.10, Email:  [email protected], Fax:  314.30.95, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitia de ansamblu rama capac
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozite Apa Nova Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de ansamblu rama capac
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44423750-3 - Capace pentru canale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de ansamblu rama capac
Valoarea estimata fara TVA: 2, 772, 065RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 27700 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finantare - surse proprii ANB
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
Prezentare certificat constator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat, valabil la data deschiderii ofertelor.
Prezentare certificat constator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe l?a Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, din care sa rezulte urmatoarele informatii:
?capitalul social, puncte de lucru, date identificare administratori, asociati / actionari, stare actuala firma;
?Se solicita ca in obiectul de activitate sa fie incluse comercializarea sau fabricarea produselor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.
?Certificatul constatator va fi depus in original si nu va avea o vechime mai mare de 30 zile de la data emiterii.
Certificatul de ?egistrare a societatii/persoanei juridice, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantul contabil: a) la data de 31.12.2008;
b) la data de 31.12.2009
care vor fi vizate si ?egistrate de organele competente;2. Cifra de afaceri a operatorului economic, pentru anul 2009, sa fie mai mare decat 1.800.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se va prezenta o lista a principalelor livrari de piese care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani ( 2007, 2008 si 2009) continand valori, perioade de livrare, indiferent daca beneficiarii sunt autoritati contractante sau clienti. Livrarile de piese se confirma prin prezentarea unor documente/cerificate emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. In cazul in care clientul beneficiar este un client privat si, din motive obiective nu are posibilitatea obtinerii acestor documente, demonstrarea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Conditie minima: media livrarilor de produse similare celor care fac obiectul contractului trebuie sa fie de minim900.000 lei in ultimii trei ani (2007, 2008, 2009);
2. Agrementul si avizul tehnic pentru produse, ?otite de viza Comisiei Tehnice de Agrementare, sau echivalent, documente justificative de libera circulatie a marfurilor ?UE valabil la data deschiderii ofertelor. Documentul se poate depune ?copie certificata pentru conformitate cu originalul, sub semnatura si stampila operatorului economic. La solicitarea autoritatii contractante, operatorii economici au obligatia de a prezenta originalul documentului pentru verificarea conformitatii;
3Certificat ISO 9001 pentru producator;
4. Certificat ISO 9001 pentru distribuitor, in cazul in care nu este si producator;
5. Autorizarea operatorului economic de catre producator pentru livrarea produselor;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Op.ec. trebuie sa fie obligatoriu inscrisi la S.E.A.P.Cond. de particip.la licitatie electronica se gasesc in doc.de atribuire atasata prez. anunt -pe www.e-licitatie.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2010 10:30
Locul: Directia Logistica - Str. Splaiul Independentei nr. 235, Corp C, sect.6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La deschiderea ofertelor vor participa un reprezentant al op.ec., cu imputernicire scrisa si semnatade conducerea societatii.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor,
Adresa postala:  Strada Stravopoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  -, Romania, Tel. 021.319.51.80, Fax:  021.319.51.81
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala:  Str. Banului, nr. 3A, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  -, Romania, Tel. 021.315.52.41, Fax:  021.315.52.41
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2010 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer