Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de anvelope de vara, camere de aer si banda de janta


Anunt de participare numarul 142032/19.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr.1, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN CRISAN, Tel. +40 264211630, Email: [email protected], Fax: +40 264212577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de anvelope de vara, camere de aer si banda de janta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 02229-Lunca de Sus
UM 01575-Bucuresti
UM 01144-Roman
UM 01370-Targoviste sau alte locatii la cererea achizitorului
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 17 si 3, 049, 500RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia trimestrial si/sau semestrial in functie de creditele bugetare alocate. Valoarea contract subsecvent: minim 17 lei maxim 1016500 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea de acorduri cadru pentru achizitia de anvelope de vara, camere de aer si banda de janta maxim 7695 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34350000-5 - Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate acord cadru minim 1 buc. maxim 7695 buc.
Cantitatile minime si maxime sunt defalcate pe loturi conform Anexei B la fisa de date si a Anexei nr.1 din Formulare si modele.
Valoarea estimata fara TVA: intre 17 si 3, 049, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
60.983lei ? defalcata pe loturi conform Anexei B la prezentul.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: - orice instrument bancar de garantie emis de o societate bancara ori societate de asigurari, in original, cu respectarea prev art.86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-prin virament bancar ? UM 01020, RO96TREZ2175005XXX000058, cod fiscal 4349187 deschis la TREZORERIA Dej- in numerar la caseria unitatii, daca nu depaseste valoarea totala de 4.000 RONOfertantii care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii pot constitui garantia de participare la 50% din cuantumul precizat mai sus, dar trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, si anume: declaratie in conformitate cu anexele nr. 1 si 2 prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004.Pentru o evaluare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, data la care se face echivalenta leu/valuta este 25.03.2013. 10% (5 % pentru IMM-uri) din valoarea contractului subsecvent fara tva . Se constituie printr-un numerar, virament bancar sau instrument de garantare care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin 2-4 din HG nr. 925/2006 se aplica in mod corespunzator.Garantia se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala (Anexa nr.3)
Certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor locale( copie cu mentiunea ?conform cu originalul?), din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor catre stat(copie cu mentiunea ?conform cu originalul?), din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP.(Anexa nr.4)
Declaratie privind neincadrarea in art.69 indice 1(Anexa nr.5)
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Muresan Ioan, Paval Constantin, Alexandru Marcel, Pop Ioan, Mocan Petre, Crisan Catalin, Buhutan Gabriel, Bombica Gabriel. Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala in copie certificata?conform cu originalul?.
In etapa evaluarii ofertelor, ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-sa faca dovada ca care implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO-9001:2008, sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Certificat de atestare a sistemului de management al calitatii SR-EN-ISO-9001:2008 in copie certificata?conform cu originalul?, valabil. Termenul de valabilitate a certificatului solicitat se raporteaza la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total pe lot la cantitatea maxima solicitata.Eventualele limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la pct.1. pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul acordului cadru: NU exista limite.Numarul de runde ale :1.Durata unei runde: 1 (una) zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
40
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S030-046877 din 12.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.04.2013 11:00
Locul: UM 01020, str. Tudor Vladimirescu nr.1, Dej, Jud.Cluj, cod postal 405200.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cu imputernicire si BI/CI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma licitatiei electronice se vor obtine 2 sau mai multe oferte financiare cu acelasi pret, clasate pe locul I, in vederea stabilirii ofertantului castigator se va solicita o noua oferta in plic, inchis, sigilat si marcat corespunzator.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al UM 01020
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu nr.1, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Tel. +40 0264212689, Email: [email protected], Fax: +40 0264212577
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2013 13:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer