Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de carburanti auto prin bonuri valorice


Anunt de participare numarul 149068/30.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA
Adresa postala: str. Campului nr.1, Localitatea: Mioveni, Cod postal: 115400, Romania, Punct(e) de contact: MARIA ROTH, Tel. +40 248207031, Email: [email protected], Fax: +40 248207032, Adresa internet (URL): www.raten.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma apatinand Ministerului Economiei- Departamentului pentru Energie
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de carburanti auto prin bonuri valorice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 1. RATEN, Str. Campului, nr. 1, Mioveni, jud. Arges - pentru loturile I si II
2. RATEN-CITON, Str. Atomistilor, nr. 409, Magurele, jud. Ilfov - pentru lotul III
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona carburanti auto prin bonuri valorice conform Caietului de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va achizitiona "Achizitia de Carburanti Auto" prin bonuri valorice conform Caietului de Sarcini numarul 1.6 atasat in SEAP.
Valoarea estimata fara TVA: 894, 123RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: pentru lotul I RATEN aparat propriu - 878.74 lei; pentru lotul II ICN - 15919.34 lei; pentru lotul III CITON 1084.38 lei;Dovada incadrarii operatorilor economici in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (conform Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare) se va prezenta alaturi de garantia de participare.Garantia de participare se constituie prin: 1. instrument de garantare Formular SGB - emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire- garantia trebuie sa fie irevocabila.2. virament bancar, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in contul cod IBAN RO66BRDE030SV37368760300 deschis la BRD Sucursala Mioveni.Pentru garantia de participare echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data de 05.03.2014Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu valabilitatea ofertei.Dovada constituirii garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului fara T.V.A. Garantia de buna executie a contractului de furnizarese constituie, prin : - prin instrument de garantare (Formular GBE), emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prezentat de furnizor, in original, in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea si inregistrarea contractului la sediul achizitorului, care se va constitui ca anexa la contract;
- garantia trebuie sa fie irevocabila;
- valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa fie egala cu perioada convenita a contractului, respectiv 12 luni;
- in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, aceasta se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unor sume in numerar.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finantare: - surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006, semnata si stampilata. se va prezenta Formularul 1Cerinta nr. 2
Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Autoritatea contractanta nu va exclude din procedura de atribuire a contractului de furnizare ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art. 181 lit. c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Se va prezenta Formularul 2.Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010, semnat si stampilat. Se va prezenta Formularul 3.Cerinta nr. 4
Declaratie privind la neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt : ing. Cristian PATTICU, dr. fizician Maria ROTH , ec. Valentina COJOCARU, ec.Silviu TURLEA, tehn. pr. Florin DUMITRICA, merciolog pr. Ionel MIHAI, ec. Adi NENU, consilier juridic Gheorghe TOPLICEANU, ref. specialitate Casandra SCHIAUCU, insp. r.u. Mirela MOSCALIUC. Se va prezenta Formularul 4. Persoane juridice/fizice romane
Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata. Informatiile din certificat trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. In urma stabilirii clasamentului final, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii contractante Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in original sau copie legalizata, daca in cadrul ofertei documentul a fost depus in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Se va prezenta Certificatul Constatator.Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere (daca este cazul) ca firma este/nu este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004.
Persoane fizice/juridice straine. Se va prezenta Declaratia.
Cerinta nr. 3
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.Se vor prezenta documentele edificatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
.?Informatii generale? cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, continand valori, perioade de livrare, beneficiari.
Cerinta nr. 2
Pentru demonstrarea experientei similare, ofertantul va prezenta un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar (in cazul clientului privat este suficienta si o declaratie a operatorului economic).
Cerinta nr. 3
?Acord de asociere?
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a exista obligatia legalizarii. Legalizarea asocierii se solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.
In cazul grupurilor de operatori economici, unul dintre parteneri trebuie desemnat ca lider.Ceilalti membri ai grupului trebuie sa prezinte o declaratie care sa ateste recunoasterea calitatii de lider a acestuia.Oferta va fi transmisa de liderul grupului.Un operator economic poate participa la procedura de atribuire numai cu o singura oferta, fie in nume propriu, fie in cadrul unui grup.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrarea), trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte;celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.
Operatorii economici care se afla in oricare dintre situatiile prevazute la articolele 180 si 181, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi exclusi din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 4?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului? in situatia in care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 190 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ( daca este cazul)
Cerinta nr. 5?Declaratie tert sustinator tehnic si profesional? ( daca este cazul ). Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180din OUG 34/2006 si ale art.181 lit.a, c^1 si d din OUG 34/2006 si nu trebuie sa se incadreze in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 6?Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii?Pentru loturile I si II, beneficiari RATEN aparat propriu si ICN este obligatoriu ca ofertantul sa faca dovada existentei de statii de alimentare in orasele Pitesti si/sau Mioveni si pe traseul dintre Pitesti si Bucuresti, iar receptia cantitativa si calitativa a BVCA-urilor se face la sediul beneficiarilor RATEN si ICN, loc. Mioveni, strada Campului, nr, 1, jud. Arges de catre reprezentantul imputernicit sa le preia.
Cerinta nr. 1Document privind implementarea SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.Ofertantii care se afla in curs de recertificare pot fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 6.Se va prezenta un contract/copii dupa parti relevante ale contractului, proces ? verbal de receptie.Se va prezenta Formularul 7.Se va prezenta Formularul 8.Se vor prezenta Formularele 8.1 si 4.Se va prezenta Lista statiilor detinute de ofertant.Se va prezenta Certificatul SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid.Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: 1.In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa;2.Numarul de runde: 1;3.Durata runda: o zi4. Pas licitare: daPe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea si numarul ofertantiilor participanti si nici cea mai buna oferta de pret.Dupa runda de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 72 ore, Formularul de oferta, Centralizator oferta economica cu noile preturi rezultate in urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2014 11:00
Locul: Str. Campului, Nr. 1, Mioveni, Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cristian PATTICU, Maria ROTH , Valentina COJOCARU, Silviu TURLEA, Florin DUMITRICA, Ionel MIHAI, Adi NENU, Gheorghe TOPLICEANU, Casandra SCHIAUCU, Mirela MOSCALIUC
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate clarificarile aferente procedurii de atribuire pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor vor fi publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.roSolicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris la REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA ? Compartimentul TRANSFER TEHNOLOGIC, ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII, APROVIZIONARE - Str. Campului nr.1, Loc. Mioveni, jud.Arges, fax : +40 248 207032, in atentia domnului ec. Nenu Adi.NOTA: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare, in conformitate cu HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere ? Formularul 17 ? ?Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In acest caz: - declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor solicitateOfertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.Daca in urma licitatiei electronice se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RATEN Serviciul Contencios Juridic ICN
Adresa postala: Str. Campului Nr. 1, Localitatea: Mioveni, Cod postal: 115400, Romania, Tel. +40 248213400, Fax: +40 248262449
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 10:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer