Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipament de protectie si securitate - DS Bacau


Anunt de participare numarul 141463/12.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Punct(e) de contact: secretariat, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipament de protectie si securitate - DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazia centrala a DS Bacau, comuna Nicolae Balcescu, jud. Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 30 luni
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: frecventa contractelor subsecvente: anual. Estimarea cantitatilor minime si maxime: conform caiet sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare echipament de protectie conform prevederi caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform prevederi caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare este de 9990 lei per total loturi, din care: ? pentru lotul1 =6260 lei; 2 =2750 lei;3 =360 lei;4 =620 lei;b) Perioada de valabilitate a GP: 120 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.c) Modul de constituire a GP: - plata in numerar la caseria D S Bacau, - ordin de plata (virament bancar) cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta (cont RO20 BRDE 040SV 1840 1150 400, deschis la BRD S.A. Bacau), cu mentiunea: ?Garantie de participare ?licitatie echipament protectie ? lot nr.......?.- fila cec confirmata de banca emitenta- scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de asigurari in favoarea AC.Dovada constituirii GP se depune si in original la sediul AC, cel mai tarziu pana la deschiderea ofertelor.Echivalenta pentru GP depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.d) In cazul asociatiilor, GP poate fi constituita de catre unul sau mai multi asociati.Ofertantii care vor constitui GP in conf. cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a face dovada ca reprezinta o IMM prin atasarea formularului ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM?. In cazul asociatiilor este necesar ca toti asociatii sa faca dovada ca reprezinta o IMM, prin atasarea formularului ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM?.AC are dreptul de a retine garantia de participare in cond. prev. de HG 925/2006 art.87 sau art. 278^1 din OUG 34/2006 actualizata.? Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii depuse in original, de catre ofertant, la sediul AC , cu precizarea valorii de restituit, a contului bancar, a numarului si denumirii procedurii, in termen de maxim 3zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la sediul AC. Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA constituita conform art. 90 din HG 925/2006Nota: IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de participare si garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta formularul ?declaratieprivind eligibilitatea?.Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta formularul ?declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?Se vor atasa documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in copie lizibila conforma cu originalul, pentru persoanele juridice romane, respectiv copie conforma cu originalul si traducere autorizata, in cazul persoanelor juridice straine. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip (Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF) emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata ( amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. La depunerea ofertelor se vor anexa documente justificative pentru aceste inlesniri.Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si prezenta formularul ?declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006?. (persoanele din cadrul autoritatii contractante implicate in orgnizarea , derularea si finalizarea actualei proceduri sunt: Ghelasa Viorel - director, Manaila Gheorghe ? director tehnic, Tabacaru Ion ? director economic, Popa Neculai ? sef birou achizitii, Popa Gheorghe ? resp. SSM, Caliap Animaria ? resp. achizitii, Szabo Alexandru ? resp. achizitii)Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta, in vederea asigurarii unei competitii reale. In acest sens, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa si prezenta formularul ?Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta?. conform prevederilor Ordinului 314/2010 Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si autorizati pentru domeniile specifice contractului (sa aiba obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri).Se va prezentaCertificat constatator, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte:
a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b. codul unic de inregistrare;
c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
d. structura actionariatului;
e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f. domeniul de activitate principal;
g. domeniile de activitate secundare;
h. situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.Alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala.
Atentie! Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete, deci lipsa. Inainte de transmiterea rezultatului privind rezultatul procedurii , ofertantului de primul loc i se va solicita prezentarea Certificatului Constatator in original sau copie legalizata in situatia in care a prezentat documentul in forma copie cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa prezinte informatii minime legate de activitatea lor. Se solicita completarea si prezentarea formularului " Informatii generale" completat integral, inclusiv cu cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Se va prezenta bilantul contabil la 31.12.2011 in copie conforma cu originalul.
In cazul, in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au experienta in livrarea unor astfel de produse. Se va completa siprezenta formularul ?Lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani?Prezentarea a cel putin un document/contract/ proces verbal de receptie/RECOMANDARE/certificari emise de achizitor sau Documente constatatoare conform OUG 34/2006 care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale? in copie lizibila conforma cu originalul, prin care sa se confirme livrarea de produse similare a caror valoare sa fie de MINIM :206.000 lei pentru lotul 1, 102.219 lei pentru lotul 2, 11.075 lot 3, 22.050 lot 4.
Prezentarea si completarea formularului " Experienta similara". Experienta similara va fi dovedita de prezentarea a cel putin unui certificat/document/recomandari/contract(sau parti relevante din contract)/proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa se confirmelivrari de produse similare, insotite decertificari emise de achizitor sau Documente constatatoare conform OUG 34/2006 care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale .Obiectul contractelor de furnizare similare sa se regaseasca in lista principalelor livrari de bunuri in ultimii 3 ani.
? Ofertantii vor depune odata cu oferta tehnica mostre pentru fiecare lot de produse ofertat in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.Pe fiecare mostra se ataseaza esantioane din materialul din care a fost confectionat produsul, inclusiv accesorii, daca este cazul (esantioane in pielea utilizata pentru confectionare, captuseli, esantioane de tesatura in cazul ciorapilor, etc) . Pentru materialele de baza (tesaturi in cazul ciorapilor) si piele/ captuseli (in cazul elementelor de incaltaminte) se vor prezenta obligatoriu buletine de analiza emise de un laborator acreditat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15238/18.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.02.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.02.2013 11:00
Locul: SEDIU DS BACAU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, care va fi depusa la o data si o ora stabilita in sedinta de deschidere a ofertelor.In baza art. 60 alin. 2 OUG 34/2006, corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului, se va face in scris, obligatoriu prin fax sau optional prin Posta Romana sau curierat.In baza art. 62 alin. 2 OUG 34/2006, confirmarea de primire din partea operatorilor economici este obligatorie si se va face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii contractante, prin retransmiterea in maximum 24 de ore a paginii nr.1 primite, cu numar de inregistrare de intrare de la operatorul economic.Nota: Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste conditiile de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca ?asocierea? sa nu beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor. Ca urmare, in cazul in care se asociaza doua sau mai multe IMM-uri ofertantii vor prezenta si un centralizator cu datele (parametrii de identificare ca IMM).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele pentru exercitarea cailor de atac sunt conform celor prevazute la art. 256 (2) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer