Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitia de echipamente, aplicatii informatice si licente servicii dezvoltare, formare profesionala? in cadrul proiectului ?DEZVOLTARE LOCALA PRIN EDUCATIE FLEXIBILA: IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME e-LEARNING LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV?


Anunt de participare numarul 143824/22.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD, Tel. +40 268416550/128/124, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitia de echipamente, aplicatii informatice silicente servicii dezvoltare, formare profesionala? in cadrul proiectului ?DEZVOLTARE LOCALA PRIN EDUCATIE FLEXIBILA: IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME e-LEARNING LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Implementarea proiectului ?DEZVOLTARE LOCALA PRIN EDUCATIE FLEXIBILA: IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME e-LEARNING LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV?, prin livrarea, instalarea si configurarea de echipamente si aplicatii, servicii de implementare (inclusiv analiza, proiectare, dezvoltare si configurare, testare, instruire si suport pentru operarea initiala), conform cerintelor caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
dezvoltarea si implementarea unei platforme e-Learning la nivelul Primariei Municipiului Brasov, care sa permita furnizarea unei solutii de instruire prin mijloace electronice, disponibile on-line. Platforma in cauza vizeaza furnizarea de materiale intr-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de cursanti in maniera proprie, fara a solicita prezenta directa a participantilor sau fara a necesita sincronizarea activitatilor aferente. Sistemul informatic de e-Learning finantat in cadrul acestei operatiuniva asigura inclusiv transmiterea suportului de curs si examinarea prin Internet.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 273, 760RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 65.475, 2 lei sau 32.737, 6 lei pentru IMM - prin completarea Formularului din sectiunea Formulare si va fi constituita conform optiunilor art.86 din HG 925/ 2006, cont RO 06TREZ1315006XXX000170, TREZORERIA MUNICIPIULUI BRASOV, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu art. 278^1 din OUG 34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a contestatorului valoarea de 7.053, 76 lei. Data pentru echivalenta leu/ alta valuta pentru constituirea garantiei de participare este data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% din valoarea contractului fara TVA, daca executantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 categoria IMM). Garantia se va constitui conform prevederilor art.90, alin. (1) din H.G.925/2006 printr-un instrument de garantare emis in condtiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 3;
- Declaratie privind eligibilitatea cf.art. 180 din OUG nr.34/2006- completarea si prezentarea Formularului 2;
- Certificat de atestare fiscala(persoane juridice/fizice)eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 5.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010 - completarea si prezentarea Formularului 4. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca ofertantul va tine cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii - completarea si prezentarea Formularului 20.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: - Primar - George Scripcaru- Sef Serviciu Achizitii Publice - Isabella Marasescu- Sef Serviciu Informatic -Gabriela Vlad-- Sef Birou contencios - Valeria Mavrodin- Sef Serviciu Contabilitate - Claudia Radu- Consilier: Adina Corsatea, Marilena Petcu, Cristina Dica, Dana Rotbasan, Anda Zamora, Rogoz Gabriela, Petcu Liliana, Rebegea Adriana, Arisanu Loredana, Godri Anna Maria Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtari. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere aofertelor. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
1. Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului - valabil la data limita de depunere aofertelor - din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori si ca societatea are ca obiect de activitate furnizarea produselor si serviciilor solicitate prin prezenta procedura.2. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind situatia economica si financiara.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
Informatii privind media cifrei de afaceri globala.Se vor prezenta informatii pentru ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati.
Pentru a fi considerat calificat operatorul economic trebuie sa faca dovada unui nivel minim al mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati( 2010, 2011, 2012) in valoare de 6.500.000 lei fara T.V.A.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 6Se completeaza Formularul nr.6Informatii generale.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.ANUL CURS leu / Euro2010 4, 21222011 4, 23792012 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anualestabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).Operatorul va depune ce documente considera in sustinerea indeplinirii cerintei.Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr.7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii, similare, prestate in ultimii 3 ani de la data limita de depunere aofertei, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa confirme prestarea de servicii de dezvoltare si implementare de sisteme informatice (inclusiv aplicatii software si dezvoltarea de lectii electronice interactive) in valoare totala de 3.000.000 lei.
Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ ofertant
Informatii generale despre personalul ofertantului implicat in indeplinirea contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Lista expertilor cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului (echipa de implementare din partea Ofertantului.Nota:
a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate;
b. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.
In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
c. In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai candidatului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de catre titular, semna si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate.d. In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.e. Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre ofertant pot fi inlocuiti doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute in documentatia de atribuire.
1.Manager de proiect ? 1 persoanaa)Calificari si abilitati: -Studii superioare b)Experienta profesionala: -Experienta specifica de 3 ani in domeniul managementului de proiect
2.-Coordonator tehnic ? 1 persoana a)Calificari si abilitati: -Studii superioare -Certificat de absolvire curs in managementul proiectelor eliberat de o institutie recunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta b)Experienta profesionala: -Experienta in cel putin un proiect/contract indiferent de obiectul acestuia.
3.Dezvoltator software ? 2 persoanea)Calificari si abilitati: -Studii superioare -Certificare in tehnologia de dezvoltare software ofertatab)Experienta profesionala: -Experienta in calitate de dezvoltator software in cel putin un contract in care s-au realizat activitati de dezvoltare software
4.Coordonator stiintific dezvoltare continut ? 1 persoanaa)Calificari si abilitat: -Studii superioare -Certificare de formator autorizat CNFPA sau echivalentb) Experient profesionala: -Experienta in cel putin un proiect/contract , indiferent de obiectul acestuia.
5.Dezvoltator continut ? 3 persoanea)Calificari si abilitati: -Studii superioare -Cunostinte in domeniul analizei de utilizabilitate, dovedite prin diplome/ certificate/ atestate (ex.: CUA, UCUA) -Cunostinte privind mediul de dezvoltare utilizat de catre ofertant pentru dezvoltarea cursurilor digitale/multimedia ce vor fi livrate in proiect, dovedite prin diplome absolvire curs/ certificate/ certificate de absolvire curs/atestate emise de o autoritate recunoscuta la nivel national/ international b) Experienta profesionala: -Experienta in calitate de dezvoltator de continut educational in cel putin un contract in care a livrat lectii/cursuri multimedia
6.Expert securitate informationala ? 1 persoana a)Calificari si abilitati: -Absolvent al unei institutii de invatamant superior, se va face dovada prin prezentarea diplomei de licenta sau echivalent -Cunostinte de hacking ale sistemelor , dovedite prin diplome /certificate/ atestate emise de o autoritate recunoscuta la nivel national/ international (Certified Etichal Hacker sau echivalent ) -Cunostinte in domeniul auditul sistemelor informatice, dovedite prin diplome /certificate/ atestate emise de o autoritate recunoscuta la nivel national/ international (Certified Information System Auditor ? CISA sau echivalent) b) Experienta profesionala: -Experienta in calitate de expert securitate informationala in cel putin un contract in care a desfasurat activitati de testare a securitatii sistemelor informatice prin penetrare sistem, testare a securita?ii serverelor, consultanta si suport securitate informationala
7.Specialist testare si asigurarea calitatii ? 1 persoana a)Calificari si abilitati: - Studii superioare - Cunostinte in domeniul managementului calitasii, dovedite prin diplome de absolvire curs /certificate/ atestate emise de o autoritate recunoscuta la nivel na?ional/ international . - Cunostinte in domeniul testarii aplicatiilor informatice/sistemelor software, dovedite prin diplome /certificate/ atestate emise de o autoritate recunoscuta la nivel national/ international (ISTQB Certified Tester sau echivalent). b) Experienta profesionala: -Experienta in cel putin un proiect de dezvoltare software
8.Coordonator instruire ? 1 persoana a)Calificari si abilitati: -Studii superioare -Certificare in calitate de formator autorizat CNFPA sau echivalent b) Experienta profesionala: -Experienta intr-un proiect/contract , indiferent de obiectul acestuia.
9.Instructor ? 2 persoanea)Calificari si abilitati: -Absolvent studii superioare -Certificare in calitate de formator autorizat CNFPA sau echivalent b)Experienta profesionala: -Experienta in calitate de instructor in cel putin un proiect in cadrul caruia a realizat instruirea utilizatorilor pentru platforma de e-Learning ofertata.
10.Analist ? 1 persoanaa)Calificari si abilitati: -Absolvent studii superioare -Cunostinte in domeniul ingineriei specificatiilor, dovedite prin diplome /certificate/ atestate (Certified Professional for Requirements Engineering sau echivalent) -Cunostinte in domeniul analizei de utilizabilitate, dovedite prin diplome /certificate/ atestate (ex.: CUA, UCUA) b)Experienta profesionala: -Experienta dovedita in calitate de analist in cel putin un contract care a avut ca obiect implementarea unui sistem informatic de tip e-Learning
11.Arhitect solutie - 1 persoanaa)Calificari si abilitati: -Absolvent studii superioare -Cunoasterea a cel putin unui framework de arhitecturi de tip Enterprise dovedite prin diplome certificate/ atestate emise de o autoritate recunoscuta la nivel international (de ex.TOGAF 9 sau similar). b) Experienta profesionala: -Experienta in cel putin un proiect de dezvoltare software
Alti experti: - Specialist componenta subsistem posta electronica ? certificat tehnic pentru produsul software ofertat. - Specialist infrastructura storage existenta - certificat tehnic pentru solutia de stocare existenta.
Alti experti: - Specialist componenta subsistem posta electronica ? certificat tehnic pentru produsul software ofertat. - Specialist infrastructura storage existenta - certificat tehnic pentru solutia de stocare existenta.
Informatii privind asocierea
Informatii privind subcontractantii
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Ofertantul va prezenta certificate sau alte documente emise de organisme independente, valabile la data limita de depunere a ofertelor, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standarde de referinta privind sistemul de management SR EN ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr.8Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini seva realiza la cursul mediu stabilit de Banca Centrala Europeanapentru anul prestarii serviciului.ANUL CURS leu/Euro2010 4, 21222011 4, 23792012 4, 4593Pentru anul in curs: transformarea in Euro, se va face la cursulmediu stabilit de Banca Centrala Europeana pentru lunaanterioara depunerii ofertei.In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romanatrebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Se va completa Formularul nr.9Se va prezenta Formularul nr.10Lista expertilor cheie.Nota: c. Declaratia de disponibilitate se va completa conform Formularului 11Se vor prezenta: 1Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: 1Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: 1Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CVSe vor prezenta: 1. Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: 1.Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: 1.Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta: Se vor prezenta: 1.Curriculum vitae (CV), respectand modelul din Formularul nr. 19; 2.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza; 3.Operatorului economic clasat pe locul 1 i se vor solicita orice alte documente doveditoare in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV.Se vor prezenta CV-uri ale expertilor mentionati. Demonstrarea specializarii personalului se va face prin prezentarea certificatelor/ diplomelor invocate (in copie conform cu originalul)Se vor prezenta CV-uri ale expertilor mentionati. Demonstrarea specializarii personalului se va face prin prezentarea certificatelor/ diplomelor invocate (in copie conform cu originalul)In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta si urmatoarele documente: - Lista cuprinzand asociatii, conform Formularului nr.12- Acord sau o scrisoare preliminara de asociere, conform Formularului nr.13- Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inaintede data semnarii contractului.In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va completa Formularul nr.14 cu subcontractantii si specializarea acestoraIn cazul in care oferta este depusa de un operator economic care isi demonstreaza capacitatea tehnica siprofesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana acesta va depune un Angajament completat in conformitate cu Formularul nr.15Depunerea documentelor in xerocopie, "conform cu originalul", valabile la data limita de depunere ofertelor, conform Art. 176 din OUG 34 / 2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
garantia acordata sistemului informatic
50%
Descriere: termenul de garantie ofertat suplimentar ce depa?e?te cele 12 luni obligatorii, men?ionate in Caietul de sarcini.
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.07.2013 11:00
Locul: Primaria Municipiului Brasov, sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori CVAP, daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Dezvoltare locala prin educatie flexibila: Implementarea unei platforme e-Learning la nivelul Primariei Municipiului Brasov?, Cod SMIS ? CSNR 22995, conform Contractului de finantare nr. 532/323/ 09.04.2012.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
- Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la Bugetul de Stat . In cazul in care se va constata ca doua sau mai multe oferte obtin un punctaj egal, se va declara castigatoare oferta care are punctajul pentru criteriul ?Pret? cel mai mare. Daca si punctajele pentru criteriul ?Pret? sunt egale, atunci se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Pentru deschiderea fisierelor postate in seap cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizare documente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta -documentelor/shellsafe-verify. Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pentru fiecare dosar, in care se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regaseste fiecare document .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2013 13:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer