Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor in judetul Bistrita Nasaud


Anunt de participare numarul 135216/03.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: [email protected], Fax: +40 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor in judetul Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pt containerele semiingropate in toate unitatile administrativ teritoriale ale judetului
Pubelele la centru de management integrat al deseurilor Tarpiu
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de pubele pentru colectarea deseurilor si de containere semi-ingropate de 3 mc .In cadrul contractului se vor executa si lucrari de contructii montaj la containerele semi-ingropate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Colectarea deseurilor mixte:
1.1 Containere semi-ingropate 3 mc: 212 buc
1.2 Pubele 120 l :81.800 buc2.Colectare selectiva: 2.1.Containere semi ingropate 3mc colectare sticla: 90 buc
2.2. Containere semi ingropate 3mc colectare hartie: 968 buc
2.3. Containere semi ingropate 3mc colectare plastic+metal :968 buc
Valoarea estimata fara TVA: 27, 338, 106RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de paticipare este de: 435.000 leiDepunerea garantiei de participare este obligatorie. Garantia trebuie sa fie irevocabila si va fi depusa separat de plicul care contine oferta, in original.Garantia de participare trebuie sa fie valabila pe o perioada de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi emisa in favoarea Autoritatii Contractante, pentru suma specificata.Garantia de participare se va constitui folosind una din urmatoarele modalitati: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.-Sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unui ordin de plata in contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Bistrita, cu conditia confirmarii acestora de catre banca;In cazul scrisorii de garantie bancara se va completa formularul anexa.Contul de garantii RO 88 TREZ 1015006XXX000166Cod fiscal 4347550NotaOfertantului caruia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ii va respinge contestatia formulata i se va retine potrivit art. 278^1 din O.U.G. 34/2006 o parte din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului in suma de :10.294 lei Valoarea garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVAGarantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE INJUDETUL BISTRITA- NASAUD, Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 013 NR. DE INREGISTRARE IN SMIS-CSNR 1385
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie de eligibilitate- Formular 5
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazutela art 181 din OUG 34/ 2006-Formular 6
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1- Formular 7Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura sunt: Presedinte: Rusu Mihai Liviu, Vicepresedinte : Luca Iancu Mihai , Vicepresedinte: Bumbu Mihai, Administrator public: Negruseri Vasile, Tinis Viorel ? director ec., Redl Iosif ? secretarul judetului , Bodnariu Simona ? director exec. Moldovan Vasile ? manager UIP , Borsa Luminita ? responsabil achizitii publice UIP , Todoran Voichita- consilier UIP; Coldea Raveca, Ungureanu Elisabeta, Mora Csaba? consilieri Compartiment achizitii publice , - Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 9
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 8- Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor publice pentru obligatiile de plata catre bugetul de stat, din care sa reiasasituatia obligatiilor exigibilein luna anterioara celei in care se depun ofertele .- Certificatprivind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibilefata de bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele .Nota: Operatorii economici pot depune documentele in oricaredintre formele:
- original;
- copie legalizata;
- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Operatorii economici vor prezentain original acele documente care sunt emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si, implicit, folosite decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de procedura atribuire pentru care a fost solicitate.Toate documenteleintocmite/emise de catre ofertantul cu scopul participarii la procedurile initiate in vedereaatribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori.Nota : Pentru persoane juridice straine:
? Vor prezenta certificatele sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este
stabilit ofertantul. Prezentarea CertificatuluiConstatator emis de Oficiul Registrului Comertuluidin care sa rezulte :
-Ca obiectul de activitate al ofertantului include si activitati ce fac obiectul prezentei licitatiiDocumentul va fi prezentat in original sau copielegalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?Nota In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comunacerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.Atentie : Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante , inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, , certificatul constatator eliberat de Oficiu Registrului Comertului in original sau copie legalizata .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra de afaceriOfertantul trebuie sa demonstreze ca cifra medie globalade afaceri in ultimii 3 ani sa fie in valoare de minim 40.000.000 lei2. Bilant pe anul 2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Lista principale livrari de produsein ultimii 3 ani
Se va solicita experienta similara prin care ofertantul sa demonstreze a furnizat /livrat in ultimii 3 ani impliniti la data limitat de depunere a ofertelor in cadrul a cel mult 3 contracte in domeniul furnizarii de dotari/echipamente/containere pentru colectarea deseurilorcu o valoare cumulata de cel putin 23.000.000 lei fara TVA
Informatii privind personalul de conducere si responsabile pentru derularea contractului
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind asociatii
Nota : In cazul unei oferte comune , fiecare asociat trebuie sa indelineasca in mod individual conditiile de la pctIII.2.1a , III.2.1b, III.2.3b
?In mod cumulativ vor fi indeplinite conditiile de la pct III2.2, III.2.3 a
Certificatul ISO 9001 sau echivalentNota : In cazul unei asocieri Certificatul ISO 9001 va fi prezentat de fiecare asociat.Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.06.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.07.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2012 10:00
Locul: Consiliul Judetean Bistrita Nasaud, Bistrita, P-ta Petru Rares nr.1-2, Sala de sedinta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputernicitii aiofertantilor care vor prezenta imputernicire de participare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata pe SEAP anuntului de participare ;Toate solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari referitor la Documentatia de atribuire vor fi atasare la Anuntul de participare la Documente si clarificariNota : In cazul in care se constata ca una sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis , caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic din cadrul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel. +40 0263230741, Fax: +40 0263214750
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.05.2012 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer