Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente, dotari si mobilier medicale, in cadrul proiectului ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea?


Anunt de participare numarul 146916/02.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 0250732901/103, In atentia: Nichie Camelia, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente, dotari si mobilier medicale, in cadrul proiectului ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Strada Calea lui Traian nr. 201, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea dedotari medicale (mobilier si echipamente specifice) si dotari de mobilier standard (nemedical) pentru Spitalul Judetean de Urgenta Valcea. De asemenea se va realiza montajulsi punerea in functiune a echipamentelor medicale conform cerintelor din caietul de sarcini al prezentei documentatii. Prin proiectse vor achizitiona: paturi spital, noptiere, dulapuri, stative pentru perfuzii, trolii medicale, incubatoare, monitoare pacient etc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
39100000-3-Mobilier (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul general al proiectului mentionat il constituie imbuntatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala de urgenta din judetul Valcea, pentru asigurarea accesului cetatenilor la servicii de sanatate de calitate. Prin proiect se vor reabilita corpurile de cladire A si B ale Spitalului situat in strada Calea lui Traian nr. 201 din Municipiul Ramnicu Valcea si se vor achizitiona, in conformitate cu caietul de sarcini: - dotari medicale (mobilier si echipamente specifice) si
- dotari de mobilier standard (nemedical).
Valoarea estimata fara TVA: 7, 721, 873RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: 154.400 Lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire conform prevederilor legale: - virament bancar in contul RO66TREZ6715006XXX000142 deschis la Trezoreria Municipiului Rm. Valcea, Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea, cod fiscal 2540929 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului; - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare este irevocabila; Data la care se va efectua echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta este data stabilita cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Banca al carei curs se va lua in calcul, este BNR.Garantia de participare se va depune si in SEAP, in copie scanata si semnata electronic de catre ofertant. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului: 10% (5% in cazul IMM-urilor) din valoarea contractului, fara T.V.A. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau - retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale conform articolului 90 alineatul (3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din H. G. nr. 925 /2006 se aplica in mod corespunzator. Modalitatea concreta de constituire a garantiei de buna executie va fi prevazuta in contract. In cazul scrisorii de garantie bancara emisa de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
1.Bugetul propriu al Judetului Valcea 2, 05%;2.Finantare nerambursabila - Bugetul de stat 12, 95%;3.Finantare nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) 85%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea, conform careia ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, completata in conformitate cu formularul nr. 12A;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu formularul nr. 12B;In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, se va completa si de catre fiecare asociat in cazul depunerii unei oferte in asociere. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in niciuna din situatiile prevazute de art. 181 lit. a), c^1), d) - Formular 12B Tert sustinator;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.-Declaratia privind calitatea de participant la procedura- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu formularul nr. 12C;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul.-Certificat de participare cu oferta independenta-"Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"- formularul nr. 4, potrivit Ordinului 314/2010 al ANRMAP, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul.Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.- Declaratie pe propria raspundere conf. art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69, lit. a coroborat cu art. 69^1, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
In acest sens se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, din OUG 34/2006 - formularul nr. 2.In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea, Vicepresedinte Dumitru Persu, Vicepresedinte Pistol Bogdan Alexandru, Secretar al Judetului Constantin Dirinea, Director General Carmen Alexandrescu, Director General Mircea C-tin Predescu, Director General Bogdan Lastun, Director Executiv Florea Mierlus, Arhitect Sef Rozalia Harambasa, Director General Adj. Vasilica Mazilu, Director General Adj. Calianu Daniela; consilierii judeteni care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Mihaela Andreianu, Belciu Ion, Bulacu Romulus, Dumitru Gery Buse, Adrian Busu, Aurelian Carstea, Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Petre Grigore, Remus Grigorescu, Adam Jinaru, Ioana Lita, Alina Lupu, Victor Marin, Claudia Militaru, Iuliana Moise, Mircea Iova, Alexandru Oproaica, Pasat Gheorghe, Petrescu Remus, Pirvu Constantin, Poenaru Mircea Constantin, Popescu Victor George, Prala Stefan, Simion Aurel, Stanculescu Victor George, Tarasenie Dumitru, Tranca Teodor, Laurentiu Popa si Tiberiu Octavian Georgescu.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul.Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: -Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat conform prevederilor legale ( Codul de procedura fiscala) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor;
- Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat, eliberat conform prevederilor legale( Codul de procedura fiscala) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii, eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, conform art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP.Neindeplinirea de catre operatorul economic a cerintei referitoare la plata taxelor si impozitelor catre buget (local si de stat), va conduce in mod automat la excluderea acestuia din procedura.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original sau copie legalizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.Informatii privind asociatii:
-Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
-Operatorii economici care se asociaza, vor prezenta in cadrul ofertei,
un acord de asociere. (a se vedea modelul la Sectiunea ?formulare?)
-In acordul preliminar, se va stabili liderul de asociatie, activitatile din
contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat.
-Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.
-Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.-Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului si la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate
de fiecare asociat in parte.
-Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Nota: Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Persoane juridice romane- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - document in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor a prezentat certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte acest certificat in original/copie legalizata pentru conformitate.Persoane juridice /fizice straine
- Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale, din tara in care este stabilit ofertantul, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mentionate.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru importul depozitarea si comercializarea echipamentelor medicale specifice obiectului procedurii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), (art. 5, alin (3) din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1- Cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referintasa fie cel putin egala cu: 15.400.000 lei (pe total in cazul societatilor mixte/ consortiilor / asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant) ? operatorii economici vor prezenta documente relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei (declaratii bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, declaratii privind cifra de afaceri globala, sau orice alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului).
Se va prezenta formularul ??Informatii generale??. In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de preved. Legii nr. 346/2004, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate, a documentelor de mai sus.
In cazul in care ofertantul este o asociereindeplinirea cerintei se demonstreza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Fiecare dintre documentele solicitate vor fi prezentate ca document original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Cerinta nr.2 Sustinerea financiaraOfertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de o alta persoana in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186 alin (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Cerinta privind cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator. Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta:
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c^1), d din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Angajament privind sustinerea financiara siDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita: - Formular nr. 5-Formular nr.16Rata cursului de referinta leu ?alta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii privind cifra de afacere va fi cursul mediu anual indicat de BNR pentru anul respectiv. (http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspxSe vor completa: - Formular nr. 12A;
- Formular nr.12B Tert sustinator;
- Formular nr. 2;
- Formular nr. 7.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Experienta similara. Ofertantul va prezentaLista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare prin cel putin sau la nivelul a cel putin 1 contract max. 5 contracte a caror valoare valoare cumulata a fost de min 7.000.000 lei, fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau client beneficiar.Dovada experientei similare se va face prin prezentarea unor contracte sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa informatiile prevazute in Formularul 12D si Anexa la Formularul 12D. Vor fi exclusi din procedura ofertantii care nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit defectuos obligatiile contractuale asumate privind executia unui contract, precum si ofertantii care prezinta, la solicitarea autoritatii contractante, referinte negative din partea beneficiarului.
Cerinta nr. 2 Informatii referitoare la personalul de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.In acest sens se va prezenta: - Declaratie privind personalul considerat a fi necesar realizarii contractului, inclusiv cadre de conducere.
Cerinta nr. 3
Informatii privind subcontractantii
Subcontractarea este permisa cu respectarea conditiilor prevazute in art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 11(7) din HG 925/2006 modificat prin HG 34/2009. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Se solicita:
- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora;
-Declaratie pe proprie raspundere a subcontractantilor, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003.Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia, la incheierea contractului, sa prezinte contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta.
Cerinta nr. 4Informatii privind asociatiiIn cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.In cazul unei asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul preliminar de asociere si sarcinile care revin fiecarei parti, precum si documentele solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.
Cerinta nr. 5Sustinerea tehnica si profesionala in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. In acest caz, ofertantul va respecta prevederile art. 190 alin (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 si va prezenta si declaratia pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003;Capacitatea tehnica si prof. se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Se vor prezenta:
- Declaratie angajament privind sustinerea tehnica si profesionala;
- Declaratie tert sustinator tehnic si profesional;
- Declaratie privind eligibilitatea;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c^1) si d)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1.
Cerinta nr.1 Sistemul de asigurare al calitatii Ofertantul va prezenta documente/ certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001:2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita: - Formular 12Dsi Anexa la Formular 12D.Rata cursului de referinta leu ?alta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii, va fi cursul mediu anual indicat de BNR pentru anul respectiv. (http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx)Se solicita: - Formular nr. 12ISe solicita: - Formular nr. 12G si Anexa la Formularul nr. 12G;
- Formularul nr. 2;
- Formularul nr. 11.Se prezinta: - Formular 17 precum si documentele solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.Se vor completa: - Formularul 8.- Formularele 9 si 10;
- Formularul 12A;
- Formularul 12B Tert sustinator;
- Formularul nr.2;Se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul unei asocieri, cerinta privind standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei, pentru partea sa de implicare. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Certificatele, prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
I.A 4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1 Contract de finantare nr. 2163 din 09.09.2011 Codul SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS/CSNR) al proiectului: nr.13064, SV/25/3/3, 1/10/25.09.2009 intitulat Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In acesta situatie contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.-Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP. Riscurile neaccesare clarificarilor postate, revin op.ec.- Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.In cazul in care documentele prezentate nu sunt relevante, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii vor fi solutionate conform art. 256^2/OUG 34/2006, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu, nr1, jud Valcea, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer