Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv instalare, punere in functiune si instruirea personalului utilizator


Anunt de participare numarul 148895/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA
Adresa postala: Str.Argesului 134, Localitatea: Oltenita, Cod postal: 915400, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN MARINESCU, Tel. +40 242515931, Email: [email protected], Fax: +40 242510673, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente medicale, inclusiv instalare, punere in functiune si instruirea personalului utilizator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Oltenita
Str. Argesului Nr. 134
Mun. Oltenita Jud. Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 261, 891 si 7, 209, 648.75RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele bugetare si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade: a) 2013 -2014; b)2014-2015; c)2015-2016. Primul contract subsecvent - in anul 2013. Valoarea celui mai mare contract subsecvent :2.500.000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de echipamente medicale, inclusiv instalare, punere in functiune si instruirea personalului utilizator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33155000-1-Aparate de fizioterapie (Rev.2)
33166000-1-Aparate si instrumente pentru dermatologie (Rev.2)
33167000-8-Lampi chirurgicale (Rev.2)
33172000-6-Aparate de anestezie si de reanimare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime sunt prezentate inCaietul de sarcini Contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele bugetare si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade: a) 2013 -2014; b)2014-2015; c)2015-2016. Primul contract subsecvent se poate incheia in anul 2013. In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie.Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru:
Laser pol anterior si posterior min 1 buc max 2 buc
Trusa de chirurgie cataracta min 1 buc max 2 buc
Microscop operator min 1 buc max 2 buc
Trusa pentru lavaj cai lacrimale min 1 buc max 2 buc
Trusa pentru salazion min 1 buc max 2 buc
Ecograf portabil min 1 buc max 2 buc
Perimetru computerizat min 1 buc max 2 buc
Exoftalmometru min 1 buc max 2 buc
Lupa chirurgicala binoculara min 1 buc max 2 buc
Fundus camera min 1 buc max 2 buc
Proiector teste min 1 buc max 2 buc
Tonometru automat non-contact min 1 buc max 2 buc
Biomicroscop min 1 buc max 2 buc
Trusa de lentile min 1 buc max 2 buc
Valoarea celui mai mare contract subsecvent :2500000 lei fara TVAValoarea estimata a acordului - cadru fara TVA: intre min 3261891 lei si 7209648 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 261, 891 si 7, 209, 648.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 32618.91lei (50% pentru IMM cf.L.346/2004).In cazul in care garantia va fi constituita in alta moneda echivalenta pentru grantiile de participare depuse se va folosi cursul lei/alta valuta al BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile.(1)Gar.de part.se constit. prin virament bancar sau prin instr. de garant. emis in cond. legii de o soc.banc.ori soc.asigurari, care se prezinta in original, valabila pt.o per.de 150 ( egala cu durata de valabilitate a ofretei = 150 zile ) de la termenul limita de primire.(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.(3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea unui ordin de palta sau a unei file CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data de deschiderii ofertelor.Contul autoritatii contractante este RO35TREZ2025006XXX001842 deschis la Trezoreria Oltenita, cod fiscal 4294138 Cf. Art.278 1*) In masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, aut.contr. va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de: 8280.96 lei (50% pentru IMM cf.L.346/2004, respectiv 4140.48 lei) Garantia de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Documentul se prezinta in original.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatiii contactante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Documentatia de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
2.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
3.Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre Bugetul general consolidat in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
4.Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
6.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
7.Informatii generale, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerintele trebuie indeplinite, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire, la nivelul cerintei privind declaratia de neincadrare in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006, sunt: dr. Liana Petculescu, manager; ec. Anghel Ion, director fin. contabil; dr.Smochina Simona, dir.adj. medical, dr. Artenii Valeriu, sef sectie chirurgie; dr. Burlacu Alin, sef sectie ostretica-ginecologie; dr.Iordachescu Bogdan, sef sectie ATI; dr.Silivestru Victor, medic ortopedie-traumatologie; Ionita Ioana, contabil; ing.Pavel Nicolae, sef serviciu aprovizionare-administrativ. 8.a) Pentru persoane juridice romane : Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate a operatorului economic. Certificatul constatator trebuie prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.b) Pentru persoane juridice straine se solicita Autorizatie de functionare pentru domeniul de activitate, cu viza in termen sau certificat constatator ORC si/sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului, traduse legalizat in limba romana.
9) Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii al ofertantului privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
11. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu: 3.000.000 lei, pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat fie de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta se justifica prin prezentarea, daca este cazul a raportului de audit, daca este cazul a raportului de cenzori, sau extrase de bilant, sau orice document care demonstreaza indeplinirea cerintei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 4
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.
Cerinta nr. 3
Informatii privind personalul implicat in realizarea contractului.
Cerinta nr. 2
Din lista sa rezulte ca furnizat produse prin maxim 3 contracte in valoare cumulata de minim 2.000.000 lei, pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicatde BNR.
Cerinta nr. 1Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte furnizarea de produse similare.
Standarde de asigurarea calitatii ISO 9001 sau echivalent / 13485:2004 pentru import si comercializare de dispozitive medicale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista echipamentelor tehnice.Declaratie prin care ofertantul se angajeaza ca va asigura personalul necesar pentru indeplinirea contractului de furnizare in conditiile prezentului Caiet de sarcini.Formular 9Formular 8.Copie certificat calitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participant inscrisi la licitatie?. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (email) inregistrata in sistem caadresa de contact.c) Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.d) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. indicat in Sectiunea I, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3986/09.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2014 10:00
Locul: Spitalul Municipal Oltenita, la sediu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici/ ofertantilor la procedura de atribuire a acordului cadru
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis.Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC sau, dupa caz, instanta judecatoreasca competenta in termen de 5 zile, conform prevederilor art. 256^2/OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Municipal Oltenita, oficiu juridic
Adresa postala: Spitalul Municipal Oltenita, Str. Argesului Nr. 134, Mun. Oltenita , Jud. Calarasi, Localitatea: Oltenita, Cod postal: 915400, Romania, Tel. +40 242515931, Email: [email protected], Fax: +40 242510673
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer