Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente medicale pentru Blocul operator si echipamente imagistica medicala, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului


Anunt de participare numarul 148247/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI
Adresa postala: Str. Ana IpatescuNr.59, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100337, Romania, Punct(e) de contact: Silviu Georgescu, Tel. +40 244523904, Email: [email protected], Fax: +40 244596272, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente medicale pentru Blocul operator si echipamente imagistica medicala, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Ploiesti, Strada Ana Ipatescu, nr. 59 Judetul Prahova, Romania
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 687, 360 si 7, 392, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual vor fi atribuite un nr maxim de 3 contracte subsecvente.VALOAREA CELUI MAI MARE CRT SUBSECVENT ESTE: LOT 1:1.400.000 LEI;LOT 2:2.000.000 LEI
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de echipamente medicale pentru Blocul operator si echipamente imagistica medicala, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate pentru acordul cadru sunt: LOT 1 ? BLOC OPERATOR:
1. Lampa de operatie ? cant min 1 si cant max. 2
2. Masa de operatie? cant min 1 si cant max. 2
3. Aparat de anestezie? cant min 1 si cant max. 2
4. Aparat automat dezinfectie? cant min 1 si cant max. 2
5. Trusa chirurgie pentru laparoscopie? cant min 1 si cant max. 2
6. Troliu medicamente? cant min 1 si cant max. 4
7. Masa Mayo? cant min 1 si cant max. 4
8. Aspirator chirurgical? cant min 1 si cant max. 2
9. Masa inox mobila cu 2 blaturi ? cant min 1 si cant max. 4
10. Instrumentar chirurgical (trusa instrumentar mare) ? cant min 1 si cant max. 2
11. Instrumentar chirurgical (trusa instrumentar mica) ? cant min 1 si cant max. 2
12. Casolete pentru materiale? cant min 1 si cant max. 8
13. Instalatie de perete gaze medicale ? cant min 1 si cant max. 2
14. Endoscop (gastrocolonoscop) ? cant min 1 si cant max. 2
LOT 2 ? IMAGISTICA MEDICALA
1. Computer Tomograf 16 slice? cant min 1 si cant max. 2
2. Ecograf? cant min 1 si cant max. 2
Cantitatile minime si maxime estimate pentru contarctul subsecvent sunt:
LOT 1 ? BLOC OPERATOR:
1. Lampa de operatie ? cant min 1 si cant max. 2
2. Masa de operatie? cant min 1 si cant max. 2
3. Aparat de anestezie? cant min 1 si cant max. 2
4. Aparat automat dezinfectie? cant min 1 si cant max. 2
5. Trusa chirurgie pentru laparoscopie? cant min 1 si cant max. 2
6. Troliu medicamente? cant min 1 si cant max. 2
7. Masa Mayo? cant min 1 si cant max. 2
8. Aspirator chirurgical? cant min 1 si cant max. 2
9. Masa inox mobila cu 2 blaturi ? cant min 1 si cant max. 2
10. Instrumentar chirurgical (trusa instrumentar mare) ? cant min 1 si cant max. 2
11. Instrumentar chirurgical (trusa instrumentar mica) ? cant min 1 si cant max. 2
12. Casolete pentru materiale? cant min 1 si cant max. 2
13. Instalatie de perete gaze medicale ? cant min 1 si cant max. 2
14. Endoscop (gastrocolonoscop) ? cant min 1 si cant max. 2
LOT 2 ? IMAGISTICA MEDICALA
1. Computer Tomograf 16 slice? cant min 1 si cant max. 2
2. Ecograf? cant min 1 si cant max. 2
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 687, 360 si 7, 392, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1:34.000 lei (50% pentruIMM cf.L 346/2004).Lot 2:50.000 lei (50% pentruIMM cf.L 346/2004).Cursul de referinta considerat pentru echivalenta GP depusa in alta moneda se va face lacursul BNR din data de anterioara datei limita de depunere a ofert.cu 3zile.Perioada de valab. a GP. este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei(90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor).GP se constituie prin: instr.de garantare emis in cond.legii de o societate bancara sau de o societ.de asigurari, care se prezinta in original in cuantum si ptr.perioada prevazuta, prin virament bancar(OP vizat de banca), cont RO37TREZ5215041XXX000260 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal 2844227.Conf.art.86-88 din HG925/2006 modificata de Hot.834/2009.In cazul in care GP se constituie prin Scrisoare de garantie bancara se va folosi modelul anexat(formular 19).Dovada GP se va prez.pana la desch.ofertei in plic separate si marcat corespunzator, si se prinde de plicul exterior.Aut.contr.are dreptul de a vira GP in bugetul propriu, in conditiile art.87 dinHG925/2006 modif.de Hot.834/2009.4. In conditiile art.278 din O.U.G. 34/2006 indice (1) in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia ca nefondata se va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de : Lot 1 ? 6.682, 60 lei, Lot 2:8.008, 96 lei 5% (2, 5% pentru IMM)din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Documentul se prezinta in original.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatiii contactante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori, daca este cazul
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, daca este cazul. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.- Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.- Certificatului de participare cu oferta independenta?conform Ordinului nr. 314/2010.
- ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 1din O.U.G. nr. 34/2006?;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei . Aceasta declaratie va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Persoanele cu functii de decizie sunt: Dumitru Mihaela Carmen ? Manager; Butaru Gabriela ? Director Ec. Financiar; Georgescu Silviu ?Sef Serviciu; Nitulescu Claudia- Comp. Achizitii; Sandu Andrei ? Jurist.Prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se va realiza in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. a) Pentru persoane juridice romane : Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de
activitate a operatorului economic. Certificatul constatator trebuie prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata notarial sau
copie certificata ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractuluisa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC.b) Pentru persoane fizice romane: Autorizatie de functionare/alte echivalente, cu viza in termen sau Certificat constatator emis de OficiulNational al Registrului Comertului. Certificatul constatator
trebuie prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse
in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
c) Pentru persoane fizice/juridice straine se solicita Autorizatie de functionare pentru domeniul de activitate, cu viza in termen sau certificat
constatator ORC si/sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din
tara de origine a ofertantului, traduse legalizat in limba romana.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Aviz de functionare pentru activitati de import, comercializare si depozitare, emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu prevederile art.3 alin.2 din Legea nr.176/2000, republicata, si cu cele ale Anexei 2 din Ordinul nr.1636/2004, cu modificarile ulterioare, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau copie legalizata.
Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.
Autorizatie de securitate radiologica, emisa de CNCAN, autorizatie de furnizare pentru produsul Computer tomograf 16 slice (Lot 2 ? Imagistica medicala), emisa de CNCAN
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu :
Lot 1:2.000.000 lei
Lot 2:3.000.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta se justifica prin prezentarea, daca este cazul a raportului de audit, daca este cazul a raportului de cenzori, sau extrase de bilant, sauorice document care demonstreaza indeplinirea cerintei.Cursul de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta este cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii: 2010, 2011, 2013.Formular nr.5 si Formular nr.6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind respectarea prevederilor legale referitoare laconditiile de protectie a mediului
Certificat deconformitate European (CE)/Declaratie de conformitate ca produsul ofertat este conform cu Directiva 93/42 CEE
Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente insotite de
traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat
Lista personalului autorizat pentru prestarea serviciilor de: transport, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate
Experienta similara: maxim 3 contracte in valoare cumulata de minim :
Lot 1:1.400.000 lei
Lot 2:2.000.000 lei
Furnizarile prezentate ca experienta similara trebuie sa se incadreze intr-un
interval de timp care nu trebuie sa depaseasca 3 ani fata de data limita de
depunere a ofertelor.Se prezinta certificatul/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiardin care sa rezulte furnizarea de produse. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat fie de BNR pentru anii: 2010, 2011, 2012.
Declaratie privind lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani. In aceasta lista
trebuie sa se regaseasca si contractele prezentate ca experienta similara.
Certificatul ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr.15Certificat deconformitate European (CE)/Declaratie de conformitate ca produsul ofertat este conform cu Directiva 93/42 CEEOfertantii nerezidenti vor depune documente echivalente insotite detraducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizatFormular nr.20Formular nr.8Formular nr.7Certificatul ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.01.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.01.2014 11:00
Locul: Str. Ana IpatescuNr.59, Localitatea Ploiesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de catre operatorii economici participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vedereadepartajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare.Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederiledin documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara suntconfidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii vatrebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractele de furnizare in perioada devalabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Strada Ana Ipatescu, nr. 59, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100337, Romania, Tel. +40 244523904, Fax: +40 244596272
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer