Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente pentru laboratorul tehnologic


Anunt de participare numarul 149332/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Adresa postala: GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN DANAILA, Tel. +40 236419177, Email: [email protected], Fax: +40 236419177, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Universitatea ?Dunarea de Jos?
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 47., Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 236419177, In atentia: comisie de evaluare, Email: [email protected], Fax: +40 236419177, Adresa internet (URL): http: //www.ugal.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente pentru laboratorul tehnologic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Galati, str. Domneasca nr. 111, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Corp E
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de echipamente pentru laboratorul tehnologic conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42215200-8 - Utilaje de prelucrare a alimentelor (Rev.2)
51542100-4-Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1. Echipament pentru laboratorul tehnologic: vas multifunctional - 1 buc, uscator in pat fluidizat - 1 buc, aparat de facut unt - 1 buc, uscator camera - 1 buc, unitate pentru studiul amestecarii fluidelor - 1 buc.
Lot 2. Echipament pentru laboratorul tehnologic: congelator prin transport pneumatic si pat fluidizat ? 1 buc, unitate HTSTP/UHT ? 1 buc
Lot 3. Echipament pentru laboratorul tehnologic: omogenizator sub presiune ? 1 buc, evaporator modular ? 1 buc, freezer pentru inghetata ? 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 779, 509RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
140 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DA - 29900 RONdaLot 17500 RONLot 213900 RONLot 314140 RONModul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se constituie in conformitate cu preved. art. 86 din HG925/2006. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO14TREZ3065005XXX000187 deschis la Trezoreria Galati, CF 3127522. In situatia constituirii garantiei de participare prin mijloace electronice online se va prezenta confirmare de plata electronica.Mod de prezentare dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare: Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire conform art.86, alin.6 din HG925/2006.Autoritateacontractanta are dreptul de a retine din garantia de participare in cazul in care CNSC respinge eventuala contestatie depusa de operatorul economic conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006.Modul de restituire a garantiei de participare: Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute la art. 88 din OUG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In termen de maxim 15 zile lucratoare de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta beneficiarului, garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract . Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3) din HG 925/2006.Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul echipamentelor din fonduri externe in maxim 30 de zile de la livrarea, instalarea echipamentelor si instruirea personalului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. (model Formular nr. 15)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - se solicita pentru a demonstra ca ofertantul nu a fost condamnat pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda, spalare de bani.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr.1 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - se solicita pentru a demonstra solvabilitatea ofertantului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, pesoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr. 2 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.Cerinta nr. 3
Declaratie privind participarea cu oferta independenta, potrivit Ordinului 314/20.10.2010- se
solicita pentru a se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta
Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr. 3 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese)din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri , fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Deasemenea , in cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr. 4 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.Informatii despre conducerea executiva:
Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BIRSAN ? RECTOR
Prof.dr.ing. Toader MUNTEANU - PRORECTOR cu activitatea didacticaProf.dr.ing. Adrian LUNGU - PRORECTOR cu strategia universitara si relatii internationale
Prof.dr. Anca GATA - PRORECTOR cu activitatea de relatii internationale si probleme studentesti
Prof.dr.ing. Anca NICOLAU ? PRORECTOR cu activitatea de cercetare stiintifica
Conf.dr. ing. Dana TUTUNARU ? PRORECTOR managementul calitatii
Ing. Cezar Ionut Bichescu - DIRECTOR GENERAL INVESTITII SI RESURSE UMANEInformatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:
Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:
Asist.dr.ing. Bleoanca Iulia
Sef de lucrari dr. ing. Oana Constantin
Prof. dr. ing. Corneliu Popa
Dr. ing. Coman GigiAsis.dr.ing. Loredana Dumitrascu
Asist.dr.ing. Danut Mocanu
Conf. dr. ing. Daniela Borda
Ec. Marian Danaila -Sef Serviciu achizitii
Ing. Crina Niculae ? Ad-tor. Patrimoniu
Ing. Virginia Tachi?a? Ad-tor. Patrimoniu
Ec. Doina Berigic- Director economicOpreanu Dragos Alexandru ? consilier juridic
Oana Chicos? consilier juridic
ing. Nicoleta Chiriac? Ad-tor. Patrimoniu Cerinta nr. 1
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Pentru persoanele juridice romaneCertificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal . Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal/secundar din certificatul constatator emis de ORC.Pentru persoanele juridice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Pentru persoane fiziceDocumente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor ce vor deveni parte a contractului, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Modalitate de indeplinire: Pentru persoana juridice /fizice romane:
Se va prezenta ?certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului?.Pentru persoanele juridice straine
Se va prezenta document care dovedeste o forma de inregistrare/atestare.
Pentru persoane fiziceSe va prezenta document edificator prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat in ultimii 3 ani (calculati prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor) produse similare cu obiectul achizitiei, in cadrul a cel mult doua contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim:
- Lot 1:370000 lei fara TVA
- Lot 2:690000 lei fara TVA
- Lot 3:700000 lei fara TVAExperienta similara poate fi indeplinita prin prezentarea in cadrul aceluiasi contract a echipamentelor similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract sau poate fi indeplinita si prin prezentarea de contracte distincte de echipamente similare cu obiectul contractului.
Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea a minim 1 document /certificat emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul privat beneficiar care sa confirme: produsele livrate, valoarea acestora, perioada de livrare si beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Documentele solicitate vor fi prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de reprezentantul legal.
In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota: Persoana ce asigura sustinerea capacita?ii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul nr. 8din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei /alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii la care se raporteaza dovedirea indeplinirii cerintei: anul 2011:1 euro =4.2379 lei; anul 2012:1 euro = 4.4560 lei; anul 2013:1 euro = 4.3840 lei;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: licitatie electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit: DAofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DAofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DAlicitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: NUse va utiliza pasul de licitatie: NUConditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei a 1-a a licitatiei electronice;numarul de runde electronice: 1;licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare;durata rundei este de 1 zi;operatorii participanti trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat de acces in SEAPIn cadrul procesului de licitatie electronica licitatia se va referi numai la pret.Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.04.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2014 12:00
Locul: Universitatea , ,Dunarea de Jos", Sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati ai operatorilor economici pe baza de imputernicire scrisa semnata si stampilata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea si reechiparea infrastructurii educationale universitare in vederea creerii la Galati a unui pol de educatie si de cercetare tehnologica in domeniul stiintei ingineriei alimentelor- RE-SPIA: POR 695/09.04.2009
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Nota 1: In cazul in care vor fi doua sau mai multe oferte situate pe primul loc cu acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere (Formularul nr. 6 ) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a Universitatii
Adresa postala: Str. Domneasca nr. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 336130123, Fax: +40 236419177, Adresa internet (URL): www.ugal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer