Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita Nasaud


Anunt de participare numarul 130192/14.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala:  str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420080, Romania, Punct(e) de contact:  RAVECA COLDEA, Tel. 0263230741, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0263214750, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul Centrului de management integrat al deseurilor din loc Tarpiu com Dumitra, jud Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea unor echipamente pentru sistemul de management integrat al deseurilor, pe loturi, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
34144510-6-Vehicule pentru transportul deseurilor menajere (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform prevederilor din Caietul de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 19, 276, 312RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare de 350.000 lei;Lot1- 50.000 lei, Lot2 -157.000lei, lot3-59.700lei, lot4 -29.700lei, lot5-53.600lei;Garantia de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene si bugetul CJ Bistrita Nasaud
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie de eligibilitate-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/ 2006
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1
-Certificate constatatoarprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, valabile la data licitatiei
-Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiAutorizatie de functionare/ altele echivalente In termen de valabilitate la data licitatiei
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 anui
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani in valoare de minim 38.000.000 lei.Pentru oferte partiale valoarea minima a cifrei de afaceri va fi: Lot 1-5.400.000lei, Lot 2 -17.200.000 lei, Lot 3- 6.400.000lei, Lot4-3.200.000lei, Lot 5-5.800.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa privind experienta similara- Prezentarea Certificat ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Furnizareain ultimii 3 ani a cel mult doua contracte a caror valoare insumata sa fie egala sau mai mare decat o valoare minima impusa de 19.000.000 lei si al carui obiect a fost furnizarea unor produse similare.Pentru oferte partiale valoarea minima a experientei similare va fi: Lot 1 -2.700.000lei, lot2-8.600.000 lei , Lot 3 -3.200.000lei , Lot 4-1.600.000 lei, Lot 5- 2.900.000lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.10.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.10.2011 10:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, camera 64
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice ofertant sau imputernicit al ofertantului poate participa la sedinta de deschidere a licitatiei
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program operational Sectorial Mediu 2007-2013 Cod CCI: 2007 RO161PR013, Nr de inregistrare in SMIS-CSNR 1385
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Toata Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt de participare.Orice modificare sau clarificare la Documentatia de atribuire va fi atasata prezentului anunt, operatorii economici interesati vor lua toate masurile de a intra in posesia acestor documente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  STAVROPOLEOS, NR 6, SECT 3, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  0360084, Romania, Fax:  021/ 3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala:  str Stefan cel Mare, nr 1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Fax:  0264/ 593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadru Consiliului Judetean
Adresa postala:  str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420080, Romania, Fax:  0263/ 214750
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.09.2011 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer