Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente pentru sistemul de management integrat al deseurilor din jud B-N Pentru proiectul nr. CCI nr. 2007 RO 161 PR013 intitulat Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul BN , Avand nr. de inregistrare in SMIS -CSNR


Anunt de participare numarul 133970/16.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: [email protected], Fax: +40 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente pentru sistemul de management integrat al deseurilor din jud B-N Pentru proiectul nr. CCI nr. 2007 RO 161 PR013 intitulat Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul BN , Avand nr. de inregistrare in SMIS -CSNRlotuil 1 si Lotul 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Centrului de management Integrat al deseurilor in Loc. Tarpiu, com. Dumitra
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de echipamente aferente sistemului de Management integrat al deseurilor din judetul Bistrita Nasaud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43211000-5 - Buldozere (Rev.2)
39713300-6-Compactoare de deseuri menajere (Rev.2)
42418000-9-Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Rev.2)
43250000-0-Incarcatoare cu bena frontala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - Buldozer - 1 buc;Compactor-1 buc
Lot 4 ? Incarcator frontalpentru statia de sortare -1 bucMotostivuitor pentru hala de sortare si centrele de colectare -5 bucIncarcator frontalpentru statia de compostare -1 bucMotostivuitor in centrul de colectare Nasaud -1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 4, 380, 503RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: Lotul 1 -50.000 lei, Lotul 4- 29.700 leiDepunerea garantiei de participare este obligatorie. Garantia trebuie sa fie irevocabila si sa fie depusa separat de plicul care contine oferta , in original. Garantia departicipare trebuie sa fie valabila pe o perioada de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi emisa in favoarea Autoritatii Contractante, pentru suma specificata.Garantia de participare se va constitui folosind una din urmatoarele modalitati: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari;
- prin ordin de plata, in contul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud Contul de garantiiRO 88 TREZ 1015006XXX000166 Cod fiscal 4347550, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca, astfel incat inainte de deschiderea ofertelor sa fie virata in contul Consiliului Judetean.In cazul Scrisoii de garantie bancara, se va completa formularul anexat in sectiunea FormulareNota: Ofertantul caruia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ii va respinge contestatia formulata, i se va retine potrivit art. 278^1 din OUG 34/2006 din garantia de participare la licitatie suma de 7.998 lei, iar in cazul ofertelor pe loturi suma retinuta va fi dupa cum urmeaza: lotul 1-6.517 lei, lotul 4-5.423, 48 leiofertele care au o garantie de participare mai mica decat cea mentionata mai sus vor fi respinse Valoarea garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVAGarantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE INJUDETUL BISTRITA- NASAUD, Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 013NR. DE INREGISTRARE IN SMIS-CSNR 1385
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate (pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/ 2006Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1
Nota : lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul Consiliului Judetean , conform art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sunt: Rusu Mihai Liviu- presedinte C. J.- Luca Iancu Mihai-vicep. C. J.- Bumbu Mihai ? vicep. C. J., Iosif Redl ?secretarul judetului, Negruser Vasile-administrator public, Burian Ioan ?dir ex. directia adm. Locala, Tinis Viorel- dir ex. directia economica, Bodnariu Simona Anca- dir ex. directia programe integrare europeana, lucrari publice, Moldovan Vasile- sef serviciu pr. cu finantare interna si intrenationala, Borsa Luminita-consilier pr. cu finantare interna si intrenationala, Pintea Violeta Milela consilier dir adm locala, Coldea Raveca, Ungureanu Elisabeta si Mora Csaba-compartiment achizitiiDeclaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatulnu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa reiasa ca ofertantul/candidatulnu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in oricare din formele : original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluidin care sa rezulte: -Ca obiectul de activitate al ofertantului include si obiectul supus procedurii- Ca nu suntinscrisuri cu privire la inexistenta starii de faliment ori lichidarea, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.
In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.
Nota: Ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita sa transmita pentru conformitate documentul in original /copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale din ultimii trei ani in valoare de: lotul 1 -5.400.000 lei; lotul 4 -3.200.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Furnizarea in ultimi 3 ani a maxim doua contracte in valoare de minim 4.300.000 lei. Raportareaexperientei similare se face la valoarea contractelor fara TVA.
In cazul ofertelor pe loturi dupa cum urmeaza: Lot 1 - maxim doua contracte in valoare (fara TVA) de minim2.700.000 lei;Lot 4 - maxim doua contracte in valoare(fara TVA) de minim1.600.000 lei.
Echivalenta in euro se va calcula pentru fiecare an raportat la cursul mediu de referinta pentru anulrespectiv.
ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2012 10:00
Locul: Consiliul Judetean Bistrita Nasaud- P-ta Petru Rares , nr 1-2, loc Bistrita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care vor prezrnta imputernicire de participare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Toata documentatia de atribuire se afla pe SEAP atasata anuntului de participare.In cazul in care se constata ca una su mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2012 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer