Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia de folie policarbonat


Anunt de participare numarul 109883/21.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A.
Adresa postala:  BD. ALEXANDRU IOAN CUZA, 56, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011056, Romania, Punct(e) de contact:  Gianina Musat, Tel. +40214348821, In atentia:  Serviciul Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  +40214348821;10;12;25, Adresa internet (URL):  www.cnin.ro/, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala
Activitate (activitati)
Altele: productie poligrafica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitia de folie policarbonat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: punctul de lucru al Achizitorului situat in Bdul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: 5, 300, 000EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de folie policarbonat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24500000-9 - Materiale plastice primare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 5, 300, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
gar de particip va fi const in cuantum de 100700 euro conform documentatie ; gar de buna exec va fi constit in cuantum de 10% fara TVA din val fiecarui contr subsecvent cf documentatie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere conform art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economicCertificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de statCertificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de primarieDeclaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului care sa confirme autorizarea functionarii pentru activitatile cuprinse la codul CPV din documentatia de atribuire -
Certificat de inregistrare emis de Oficiul National Registrului ComertuluiCertificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009, vizate si inregistrate de organele competente si/sau, dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoareFisa de informatii generalecifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani, echivalentul in lei a minim 9.042.800 euro (reprezentand valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru, potrivit prevederilor art. 65 lit. f) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare multiplicata cu 2), la cursul de schimb mediu anual oficial al Bancii Nationale a Romaniei in anii 2007/2008/2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
documente care sa ateste calitatea de producator sau distribuitor autorizat al producatoruluiofertantul va prezenta dovada faptului ca producatorul a livrat astfel de produse pentru aplicatii de tip smart card in proiecte guvernamentale (pasaport, carti identitate, card sanatate, premise conducere auto)fisa tehnica de la producator care contine caracteristicile tehnice ale sortimentului de folie policarbonat
se vor prezenta recomandari pentru producator / ofertantde la minim 3 beneficiari cu privire la contracte avand ca obiect livrarea de folii de policarbonat pentru smart-carduri
document eliberat de un laborator autorizat in UE care sa ateste faptul ca foliile de policarbonat nu sunt daunatoare / toxice / nocive asupra sanatatii persoanelor, atat in procesul de productie, in conditii de depozitare, cat si in componenta produsului finit
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Mai multe detalii in documentatie
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.11.2010 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.12.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.12.2010 10:00
Locul: punctul de lucru al Achizitorului din Bdul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bdul. Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.408.37.00, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Verificarea Legalitatii Actelor
Adresa postala:  Bdul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061126, Romania, Tel. 0214348802, Email:  client[email protected], Fax:  0214348810, Adresa internet (URL):  www.cnin.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2010 19:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer