Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de piese de schimb, consumabile si servicii de reparatii motounelte


Anunt de participare numarul 147332/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Galati, str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: Comp. mecanizare, Tel. +40 236460256, In atentia: ing. Theodor Huotnog, Email: [email protected], Fax: +40 236412517, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de piese de schimb, consumabile si servicii de reparatii motounelte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punctul de desfacere si atelier service al furnizorului de pe raza Mun. Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 520.05 si 213, 776.15RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza cate un contract trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de piese de schimb, consumabile si servicii de reparatii motounelte
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42675100-9 - Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)
09211100-2-Uleiuri pentru motoare (Rev.2)
50000000-5-Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord ? cadru: - cantitatea minima estimata: 5 litri ulei amestec 2T si 20 litri ulei de lant Forest sau echivalent;
- cantitatea maxima estimata: toate produsele descrise la punctul 6.1. din Caietul de sarcini, Cantitatea estimata de produse si servicii ce ar putea fi achizitionate.
2. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru:
- cantitatea minima estimata: 5 litri ulei amestec 2T si 20 litri ulei de lant Forest sau echivalent;
- cantitatea maxima estimata: 10 litri ulei amestec 2T si 400 litri ulei de lant Forest sau echivalent;.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 520.05 si 213, 776.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
? cuantumul garantiei de participareeste de 2137, 76 lei.? perioada de valabilitate a GP : - cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei;? modalitatea de constituire: conform dispozitiile reglementate de art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau ordin de plata in contulRO30RZBR0000060004361555, Raiffeisen Bank-Agentia Galati sau depunere la casierie a sumei in numerar;
- dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu pana la data si ora limita de deschidere a ofertelor care in cazul de fata coincide cu data limita de depunere a ofertelor (procedura desfasurata prin mijloace electronice). Referitor la forma de depunere a GP, tinand seama de tipul procedurii, GP se va depune atat la sediul autoritatii contractante, in original, pana la data limita de depunere a ofertelor (art.17 /HG 1660/2006) cat si o copie scanata a GP se va incarca/depune in SEAP;
- pentru echivalarea ofertei/garantiei de participare depusa in alta valuta se va utiliza cursul BNR valabil cu cinci zile anterioare datei limita de depunere a ofertelor. -cuantumul garantiei de participare: -5% din valaorea fara TVA a fiecarui contract subsecvent incheiat;
- modalitatea de constituire: conform dispozitiilor art. 90 din H.G. nr. 925/2006.- perioada de valabilitate : - pe toata perioada de derulare a acordului - cadru
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri proprii din productie ale RNP - Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea , ,conform cu originalul?? Certificat constatator emis de ONRC valabil la data deschiderii ofertelor.AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Documentele solicitate mai jos se vor prezenta in conformitate cu art. 17, 18 si 19 din HG 1660/2006, respectiv:
1.- Declaratii privind eligibilitatea (cf. art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006) - Anexa 1;2.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 ? Anexa 2; - persoane care aproba bugetul si cu functie de decizie, persoana responsabila de procedura: ing. Valentin Hahuie, ec. Mihai Niculitev, consilier juridic Mariana Ivanescu, ing. Constantin Stoica, comp. achizitii;
3.- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Anexa 3;
4.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Anexa 4;
5.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordinului ANRMAP Nr. 314 din 12 octombrie 2010) ? Anexa 5;
6. - Certificat fiscal din care sa reiasa caofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat;7. - Certificat fiscal din care sa reiasa caofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor , eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii generale despre ofertant si privind cifra de afaceri globala in ultimii trei ani. Nu se solicita o anumita cifra de afaceri pentru a fi calificat. Data de referinta pentru cifra de afaceri precum si data de echivalenta a Ron/alta valuta la cursul BNR (http: //www.cursbnr.ro/) este 31.12. a fiecarui an declarat. In cazul in care pentru anul 2011 a fost depus bilantul contabil, atunci acesta se ia in considerare la calculul cifrei de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul , ,Fisa de informatii generale? ? Anexa 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Cerinta 1: Dovada experientei operatorului economic, respectiv o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Nu se solicita o anumita valoare, perioada de furnizare sau un anumit nr. de beneficiari/contracte pentru a fi calificat.
Cerinta 2: Dovada livrarilor similare confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor se
realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta 3: Pentru a se asigura repararea in conditii de service in perioada de garantie, se impune ca:
1. operatorul economic sa aiba punct de lucru (punct de desfacere piese de schimb si atelier service) in conditii legale - proprietate, inchiriere, sau sub orice alta forma- in Municipiul Galati;
2. operatorul economic sa aiba angajat, sa dispuna prin contract in conditii legale, sau sa se angajeze ca pana la data semnarii acordului ? cadru va dispune de serviciile a cel putin o persoana cu certificat de calificare in domeniu, respectiv persoana calificata care executa servicii de reparatii si intretinere pentru motounelte sa detina documente/atestate/diplome care sa confirme capacitatea profesionala a personalului impus de a desfasura activitatile de mentenanta/asistenta tehnica, la standardele cerute de producatorul echipamentelor ce fac obiectul serviciilor de reparatii si intretinere.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul Declaratie privind lista principalelor livrari de produse ? Anexa 7.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta parti relevante de contract sau proces verbal de receptie (final/partial), in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul? sau propria declaratie a operatorului economic sau orice alte certificate/documente ce pot fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.Modalitatea de indeplinire1.Se vor prezenta copii cu mentiunea ?Conform cu originalul? dupa documente care atesta indeplinirea cerintei privind punctul de lucru.2. Se vor prezenta copii cu mentiunea ?Conform cu originalul? dupa documente/atestate/diplome care sa confirme capacitatea profesionala a personalului impus de a desfasura activitatile de mentenanta/asistenta tehnica, la standardele cerute de producatorul echipamentelor ce fac obiectul serviciilor de reparatii si intretinere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12371
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Finantarea se realizeaza din fonduri proprii din productie.- Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale: in cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Galati, Comp. juridic
Adresa postala: Str. Stiintei Nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Tel. +40 236412517
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer