Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de piese de schimb pentru autovehicule


Anunt de participare numarul 36289/16.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434
Adresa postala: str.Calea Cisnadiei nr.21, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550394, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Fulea, Tel.0269/232400, In atentia: Mihaita Pricope, Email: [email protected], Fax: 0269/242149
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de piese de schimb pentru autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 01557, loc. Sibiu, Calea Poplacii, nr. 118-120
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Coduri CPV: 34300000;34310000
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 256, 540RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1. Garantia de participare: 5.000 lei. 2. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitati de finantare: fonduri alocate de la bugetul de stat. Modalitati de plata: prin virament in contul furnizorului deschis la Trezorerie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul prezentarii unei oferte comune declarate castigatoare, grupul de ofertanti isi va legaliza asocierea printr-un notar public, pana la data incheierii contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea si neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat;
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru ofertantii romani) sau documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare (pentru ofertantii straini).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabil la 30.06.2007;
- Balanta de verificare la 31.08.2007;
- Formularul de "Informatii generale".
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- valoarea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie, in medie, mai mare de 700.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani;
- Declaratie referitoare la personalul de specialitate;
- Certificate care sa ateste conformitatea produselor;
- Documente care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii, conform standardului SR-EN-ISO-9000:2001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin un contract de furnizare de piese de schimb pentru autovehicule cu o valoare de minim 70.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia este atasata prezentului anunt, sau poate fi obtinuta in baza unei cereri scrise, contra sumei de 10 lei depusa la casieria unitatii.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 27.12.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.11.2007 13:30
Locul: U.M. 01434 Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor vor avea asupra lor documentele de identitate si imputernicire scrisa.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al U.M. 01434 Sibiu
Adresa postala: Calea Cisnadiei, nr. 21, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550394, Romania, Tel.0269232400, Fax: 0269232803
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2007 17:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer