Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA DE PIESE PENTRU FIERASTRAIE CU LANT DE TIP HUSQVARNA


Anunt de participare numarul 99647/07.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala:  B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70164, Romania, Punct(e) de contact:  Daniel Vasile Robu, Tel. 021 317 10 05 int 215, Email:  [email protected], Fax:  021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA DE PIESE PENTRU FIERASTRAIE CU LANT DE TIP HUSQVARNA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL DIRECTIEI SILVICE DOLJ, STRADA IANCU JIANU NR. 19 CRAIOVA DOLJ
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE PIESE PENTRU FIERASTRAIE CU LANT DE TIP HUSQVARNA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42675000-8 - Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM ANEXEI 1 DIN CAIETUL DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 10, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE= 100 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
SUBCONTRACTARE SAU ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formularului Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie privindeligibilitateaInformatii generale
- prezentare declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 180-181 din OUG34/2006- certificat fiscal privindimpozitele si taxele locale;
- certificatde atestare fiscalaValabilitate la data licitatieiAutorizatie de functionare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil anual depus.Informatii privind situatia economico - financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
responsabilul tehnic cu executia va prezenta CV„Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducereDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Acord de asociere
cadrele de conducere vor prezenta CV;
Asigurarea cu personal de specialitate"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.06.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.06.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
365zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.06.2010 11:00
Locul: Sediul Directiei Silvice Dolj, strada Iancu Jianu, nr. 19 Craiova Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii firmelor sau imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str, Stavropoleos , nr. 6, sect. 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala:  Str. Nicolae Titulescu nr. 14, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200134, Romania, Tel. 0251418568, Fax:  0251415601
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica DOlj
Adresa postala:  strada Iancu Jianu nr. 19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200142, Romania, Tel. 0251421363, Fax:  0251597053
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2010 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer