Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de produse chimice Herghelia Tulucesti


Anunt de participare numarul 148731/30.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Galati, str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: comp. achizitii, Tel. +40 236460256, In atentia: ing. C-tin Stoica, Email: [email protected], Fax: +40 236412517, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de produse chimice Herghelia Tulucesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Hergheliei Tulucesti
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de ingrasaminte chimice, ingrasaminte minerale, fertilizatori, erbicide, insecticide, fungicide
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24410000-1 - Ingrasaminte azotate (Rev.2)
14310000-7-Ingrasaminte minerale (Rev.2)
24000000-4-Produse chimice (Rev.2)
24452000-7-Insecticide (Rev.2)
24457000-2-Fungicide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia a 13 tipuri de produse chimice pentru infiintarea, intretinerea si stimularea dezvoltarii culturilor de primavara la Herghelia Tulucesti.
Valoarea estimata fara TVA: 269, 817RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
? cuantumul total al garantiei de participare este de 5.374 lei. Garantia aferenta fiecarui lot precizata in anexa B a anuntului de participare. Garantia de participare se depune doar pentru lotul pentru care se depune oferta.? perioada de valabilitate a GP : - cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei;? modalitatea de constituire: conform dispozitiile reglementate de art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau ordin de plata in contul RO30RZBR0000060004361555, Raiffeisen Bank-Agentia Galati sau depunere la casierie a sumei in numerar;
- dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu pana la data si ora limita de deschidere a ofertelor care in cazul de fata coincide cu data limita de depunere a ofertelor (procedura desfasurata prin mijloace electronice). Referitor la forma de depunere a GP, tinand seama de tipul procedurii, dovada constituirii GP se va depune atat la sediul autoritatii contractante, in original, pana la data limita de depunere a ofertelor (art.17 /HG 1660/2006) cat si printr-o copie scanata ce se va incarca/depune in SEAP;
- pentru echivalarea ofertei/garantiei de participare depusa in alta valuta se va utiliza cursul BNR valabil cu cinci zile anterioare datei limita de depunere a ofertelor. - cuantumul garantiei de buna executie: - 10% din valaoarea fara TVA a contractului in termen de cinci zile de la data incheierii;
- modalitatea de constituire: Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante. Intrucat autoritatea contractanta are calitatea de operator economic cu capital integral de stat, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.- perioada de valabilitate : - egala cu termenul de valabilitate al contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri proprii din productie ale RNP - Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate mai jos se vor prezenta in conformitate cu art. 17, 18 si 19 din HG 1660/2006, respectiv:
1.- Declaratii privind eligibilitatea (cf. art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006) - Anexa 1;2.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 ? Anexa 2; - persoane care aproba bugetul si cu functie de decizie, persoana responsabila de procedura: ing. Valentin Hahuie, ec. Mihai Niculitev, consilier juridic Mariana Ivanescu, ing. Constantin Stoica, comp. achizitii;
3.- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Anexa 3;
4.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Anexa 4;
5.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordinului ANRMAP Nr. 314 din 12 octombrie 2010) ? Anexa 5;
6.Certificat din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat;
7.Certificat din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, a taxelor locale.
Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea , ,conform cu originalul?? urmatoarul document:
Certificat constatator emis de ONRC ? informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie cu mentiunea , ,conform cu originalul??.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii generale despre ofertant si privind cifra de afaceri globala in ultimii trei ani. Nu se solicita o anumita cifra de afaceri pentru a fi calificat. Data de referinta pentru cifra de afaceri precum si data de echivalenta a Ron/alta valuta la cursul BNR (http: //www.cursbnr.ro/) este 31.12. a fiecarui an declarat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul , ,Fisa de informatii generale? ? Anexa 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Cerinta 1: Dovada experientei operatorului economic, respectiv o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma suntautoritati contractante sau clienti privati. Nu se solicita o anumita valoare, perioada de furnizare sau un anumit nr. de beneficiari/contracte pentru a fi calificat.
Cerinta 2: Dovada livrarilor similare confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul Declaratie privind lista principalelor livrari de produse ? Anexa 7.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13290
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Finantarea se realizeaza din fonduri proprii din productie.- Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale: in cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
- prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
Adresa postala: Directia Silvica Galati, Comp. juridic, Str. Stiintei Nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Tel. +40 236412517
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer