Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de produse chimice necesare infiintarii si intretinerii culturii de grau de toamna la Herghelia Tulucesti


Anunt de participare numarul 146114/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: DIRECTIA SILVICA GALATI, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: comp. achizitii, Tel. +40 236412517, In atentia: C-tin Stoica, Email: [email protected], Fax: +40 236460256, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de produse chimice necesare infiintarii si intretinerii culturii de grau de toamna la Herghelia Tulucesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Herghelia Tulucesti
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de produse chimice necesare infiintarii si intretinerii culturii de grau de toamna la Herghelia Tulucesti. Valoarea minima de 95.140 lei a intervalului reprezinta valoarea estimata in functie de care se poate elabora ofertele operatorilor economici, iar valoarea maxima de 114.168 lei contine si posibilele suplimentari de produse similare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24410000-1 - Ingrasaminte azotate (Rev.2)
24453000-4-Erbicide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de produse si natura acestora descrisa in Caietul de sarcini. Valoarea minima de 95.140 lei a intervalului reprezinta valoarea estimata in functie de care se poate elabora ofertele operatorilor economici, iar valoarea maxima de 114.168 lei contine si posibilele suplimentari de produse similare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 95, 140 si 114, 168RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conform art. 6 din OUG 34/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 3 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea totala a GP este de 2% din valoarea estimata a contractului, respectiv 95140 lei * 2% = 1902 lei.? perioada de valabilitate a GP : - cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei;? modalitatea de constituire: conform dispozitiile reglementate de art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau ordin de plata in contul RO30RZBR0000060004361555, Raiffeisen Bank-Agentia Galati sau depunere la casierie a sumei in numerar;
- avand in vedere ca procedura este online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor si va prezentata la sediu da catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor.- pentru echivalarea ofertei/garantiei de participare depusa in alta valuta se va utiliza cursul BNR anterior cu cinci zile fata de data limita de depunere a ofertelor. - in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, in conditiile art. 90, alin. (1) sau (3) din HG 925/2006 intrucat AC functioneaza ca entitate cu capital integral de stat, in termen de 10 zile de la semnarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate mai jos se vor prezenta in conformitate cu art. 17, 18 si 19 din HG 1660/2006, respectiv:
1.- Declaratii privind eligibilitatea (cf. art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006) - Anexa 1;2.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - persoane care aproba bugetul si cu functie de decizie: ing. Valentin Hahuie, ec. Mihai Niculitev, consilier juridic Mariana Ivanescu, ing. Constantin Stoica ? Anexa 2;
3.- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Anexa 3;
4.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Anexa 4;
5.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordinului ANRMAP Nr. 314 din 12 octombrie 2010) ? Anexa 5;
6. - Certificat fiscal care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat;7. - Certificat fiscal care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Documentele solicitate in continuare se vor prezenta in conformitate cu art. 17, 18 si 19 din HG 1660/2006:
1. Certificatul constatator eliberat de ONRC, continandinformatii reale si valabile la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte faptul ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea/livrarea de produse similare obiectului procedurii. In etapa evaluarii ofertelor, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii generale privind cifra de afaceri globala in ultimii trei ani. Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat. Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri precum si data de echivalenta a Ron/alta valuta la cursul BNR (http: //www.cursbnr.ro/) este 31.12. a fiecarui an declarat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul , ,Fisa de informatii generale? ? Anexa 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 2:
Dovada experientei similare, respectiv o lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Nu se solicita o anumita valoare, perioada de furnizare sau un anumit nr. de beneficiari/contracte pentru a fi calificat.
Cerinta 3:
Dovada livrarilor similare confirmate prin prezentarea de parti relevante de contract sau proces verbal de receptie (final/partial) sau propria declaratie a operatorului economic sau orice alte certificate/documente ce pot fi prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul Declaratie privind lista principalelor livrari de produse ? Anexa 7.Se vor prezenta parti relevante de contract sau proces verbal de receptie (final/partial), in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul? sau propria declaratie a operatorului economic sau orice alte certificate/documente ce pot fi prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei de calificare privund experienta similara.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12022
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Finantarea se realizeaza din fonduri proprii din productie.- Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi ale ofertelor financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA GALATI, COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Tel. +40 236412517, Email: [email protected], Fax: +40 236460256
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 08:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer