Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA DE PRODUSE SI SERVICII DE DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE A ?SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT INTEROPERABIL PENTRU ASIGURAREA MONITORIZARII MEDIULUI CONCUREN?IAL??, COD SMIS 31500


Anunt de participare numarul 147256/15.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL CONCURENTEI
Adresa postala: Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Punct(e) de contact: Ion Panait, Tel. +40 214054556, Email: [email protected], Fax: +40 214054556, Adresa internet (URL): www.consiliulconcurentei.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Concurentei
Adresa postala: Piata Presei Libere (Casa Presei) nr.1, corp D1, etaj 2, camera 263, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 37212972, In atentia: D-lui Florin Andrei - Responsabil Proiect, Email: [email protected], Fax: +40 214054408, Adresa internet (URL): www.consiliulconcurentei.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care isi exercita atributiile potrivit Legii 21/1996, republicata
Activitate (activitati)
Altele: : Asiguraprotectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA DE PRODUSE SI SERVICII DE DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE A ?SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT INTEROPERABIL PENTRU ASIGURAREA MONITORIZARII MEDIULUI CONCUREN?IAL??, COD SMIS 31500
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul Consiliului Concurentei, P-ta Presei Libere, nr.1 ( Casa Presei Libere), sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitionarea din fonduri europene nerambursabile de produse si servicii de dezvoltare si implementare a unui Sistem informatic integrat interoperabil cu baze de date ale administratiei centrale pentru asigurarea monitorizarii mediului concurential ? cod SMIS 31500, compus din:
?echipamente si licente, platforma hardware si software (programe de operare si software standard) pentru integrarea serviciilor din cadrul Consiliului Concurentei ce corespund principiilor interoperabilitatii;
?aplicatie software complexa care sa asigure gestionarea serviciilor oferite de Consiliului Concurentei, atat pentru persoane fizice cat si pentru mediul de afaceri sau alte institutii publice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48800000-6 - Sisteme de informare si servere (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea din fonduri europene nerambursabile de produse si servicii pentru dezvoltarea si implementarea proiectului: SISTEM INFORMATIC INTEGRAT INTEROPERABIL CU BAZELE DE DATE ALE ADMINISTRATIEI CENTRALE PENTRU ASIGURAREA MONITORIZARII MEDIULUI CONCURENTIAL? ? cod SMIS 31500
Valoarea estimata fara TVA: 6, 166, 656RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este in valoare de 123.000, 00 leifara TVA.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat in invitatia de participare publicata in SEAP.Garantia de participare se poate constitui fie prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante ( Formular nr.10), care se prezinta in original, fie prin depunerea prin ordin de plata in contul autoritatii contractante, RO 46TREZ7005005XXX000209 deschis la DTCPMB, cu conditia ca ofertantul sa prezinte dovada depunerii efectuate, cel tarziu in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau o societate de asigurari, aceasta trebuie sa prevada, pe linga cele stipulate in mod expres la art.87 din H.G. nr.925/2006 si posibilitatea ca autoritatea contractanta sa retina suma prevazuta la art.278*1 din O.U.G. nr. 34/2006. In cazul in care constituirea garantiei de participare se face in euro sau alta moneda convertibila, se va folosi cursul de schimb al BNR din data publicarii invitatiei de participare in SEAP.Garantia de participare se va constitui in cuantum de 50% din valoarea totala a garantieii, in situatia in care ofertantul se incadreazain categoria IMM-urilor si face dovada in acest sens(formular 19 - Declaratie privindIMM-urile). Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se poate constitui fie prin orice intrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante ( formular nr.11) care se prezinta in original, fie prin depunerea prin ordin de plata in contul autoritatii contractante, RO46TREZ7005005XXX000209 deschis la DTCPMB.Operatorul economic castigator trebuie sa faca dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de tei zile de la semnarea contractului.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumeledatorate pentru facturi partiale, cf.art.90 din HG 925/2006.Garantia de buna executie se va constitui la jumatate, in situatia in care ofertantul castigator se incadreaza in categoria IMM-urilor si face dovada in acest sens (formular 19 - Declaratie privindIMM-urile).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri nerambursabile din F.E.D.R.. prin programul operational ? Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013?- cod SMIS 31500 ? 82, 70% -Cofinantare (bugetul de stat) ? 17, 30 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incadrarea in una din situatiile prevazute la art.69*1, art.180 si art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achizitie publica.1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006- se va completa formular nr.3 ? cerinta obligatorie. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta Formularul nr. 3. Formularul nr.3, va fi completat si transmis si de catre tertii sustinatori.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006- se va completa formularul nr.6 ? cerinta obligatorie. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta Formularul nr. 6. Tertii sustinatori vor transmite o declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), lit.c indice 1) si d) don OUG 34/2006.
3.Prezentarea certificatului de atestare fiscala, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la plata la bugetul local si nici la bugetul general consolidat, la nivelul lunii anterioarea celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor prezenta in original sau in copie certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata pe fiecare pagina. Ofertantul va fi exclus din procedura daca se afla in orice situatie prevazuta la art.181 din OUG 34/2006. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici vor depune o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu prevederile art.11 ali.(4) din HG 925/2006.
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1, din OUG 34/2006 ? se va completa Formular nr.12. Formularul nr.12, va fi completat si transmis si de catre subcontractanti si tertii sustinatori.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: dl.Bogdan M. Chiritoiu ? Presedintele Consiliului Concurentei, dl.Vasile Seclaman ? Secretarul General al Consiliului Concurentei, dl. Florin Andrei ? Responsabil proiect-Director, Directia Cercetare-Sinteze, dna Carmen Nedelcu ? Asistent pentru responsabilul de proiect-Inspector de concurenta, Directia Cercetare-Sinteze, dl. Mihai Draghici ? Expert IT- Inspector de concurenta, Directia Cercetare-Sinteze, dra.Mariana-Beatrice Dima - Responsabil financiar-Consilier I, Directia Buget si dl. Ion Panait ? Expert achizitii publice-Consilier gr.IA, Directia Administrativa.5.Declaratie privind calitatea de participare la procedura ? se va completa formularul nr.8. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta Formularul nr. 8;6.Se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta ? se va completa formularul nr.13.In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, Formularul nr. 13 se va prezenta doar de catre Lider.- Nota: a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.c. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul intregii societati. Prezentarea certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii si domeniul de activitate. Acest document se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?, semnata si stampilata pe fiecare pagina.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Dupa evaluarea ofertelor, participantul clasat pe primul loc, va prezenta, inainte de comunicarea privind rezultatul procedurii, originalul sau copie legalizata dupa aceste documente.Operatorii economici nerezidenti ( straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte autorizarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produsele/presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri, in conformitate cu tara de origine. Toate documentele emise in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat o cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) de cel putin 12.000.000, 00 lei. Valorile vor fi exprimate in lei si se vor raporta la valorile medii ale cursului leu/euro, cf.BNR: an 2010 -4, 2848; an 2011- 4, 3197; an 2012 ? 4, 4560.
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile pe ultimii 3 (trei) ani, sau orice alte documente relevante (ex. Balanta), dincare sa rezulte situatia economica si financiara a operatorilor economici pentru ultimii 3 ani, inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru cifra medie de afaceri globala.
In cazul bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani, respectiv bilanturile la data de 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, acestea vor fi vizate si inregistrate la organele competente.Nota: Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante pentru ultimii 3 (trei) anii, inregistrate la autoritatile competente din tara de provenienta, sau documente echivalente, insotite de traducere autorizata in limba romana, din care sa rezulte situatia economica si financiara, inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru cifra medie de afaceri globala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completare formular nr.4- Informatii generale.Ofertantul va utiliza cursul mediu de schimb anual lei/valuta al BNR corespunzator anilor pentru care face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare.- Bilanturile contabile vor fi prezentate in copii lizibile certificate , ,conform cu originalul, , semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina.- Persoanele juridice straine documentele relevante sau documentele echivalente vor fi prezentate in copii lizibile certificate, ,conform cu originalul, , semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Se solicita lista principalelor furnizari de produse/prestari de servicii din ultimii 3 ani continand perioade de livrare/prestare, valori, beneficiari, prin care ofertantul (operator economic sau asociat) trebuie sa demonstreze ca a derulat in ultimii 3 ani stabiliti de la data limita de depunere a ofertelor, prin care ofertantul (operator economic sau asociat) trebuie sa demonstreze ca a derulat in ultimii 3 ani stabiliti de la data limita de depunere a ofertelor, maxim 5 contracte , in cadrul carora cumulat: , in cadrul carora cumulat:
?a furnizat, instalat si configurat infrastructura hardware si de comunicatii, inculzand: servere, baze de date, hardware, software de sistem, software de operare, statii de lucru, retea de comunicatii
?a prestat servicii de analiza de business, proiectare, dezvoltare software, implementare, testare software, instalare, configurare, testare, in vederea realizarii unui sistem informatic integrat utilizat la nivel national care a prevazut si interfatarea/interoperarea cu alte aplicatii informatice/servicii IT&C/institutii
?a realizat implementarea unui sistem informatic intr-un mediu virtualizat
?a realizat implementarea unui sistem informatic integrat in care s-au implementat solutii de monitorizare si protectie servere, monitorizare activitatii utilizatori in aplicatii, managementul unificat al resurselor
Formularul nr.7, completat trebuie insotit de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii produselor/serviciilor din contractele mentionate in formular, care sa contina informatii din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de mai sus si faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu obligatiile contractuale. Aceste documente trebuie prezentate in limba romana sau insotite de traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
Cerinta nr.2Lista personalului de specialitate propus pentru indeplinirea contractului.
Se solicita prezentarea de informatii si documente relevante referitoare la personalul de specialitate, din care trebuie sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru o echipa de implementare a proiectului care face obiectul acestei proceduri si ca persoanele nominalizate in cadrul acestei echipe au experienta profesionala si cunostintele teoretice si practice relevante.
Echipa proiectului
1 Expert cheie 1: Project manager
Cerinte minime obligatorii: ?Absolvent studii superioare
?Competente profesionale dovedite in management de proiect cu referire la metodologii de Project Management recunoscute la nivel international sau national
?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta in calitate de manager de proiect in cel putin un proiect /contract
?Experienta intr-un proiect de implementare de sisteme informatice
2. Expert cheie 2: Expert analist de afacere
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Competentein domeniul analizei de business dovedite prin certificate sau cursuri in domeniu
?Competente in domeniul modelarii, analizei si optimizarii proceselor de business?Experienta generala de minim 5 ani
?Experienta cumulata in activitati specifice rolului pentru care este propus intr-unul sau mai multe proiecte de implementare de sisteme informatice care a presupus: instalarea infrastructurii hardware, livrarea si instalarea sistemului de gestiune a bazelor de date, livarare componente software si prestarea serviciilor de implementare (analiza a cerintelor, proiectare, dezvoltare, fluxuri de lucru, testare, productie si suport post productie, asistenta pentru utilizatori)
Pentru fiecare expert propus pentru indeplinirea contractului, ofertantul va prezenta:
a.CV (in format european)
b.Diplome/ certificari/atestari/ alte documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesioanala solicitate prin prezenta documentatie
3. Expert cheie 3: Expert Arhitect sisteme informatice
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Competente profesionale dovedite in domeniul arhitecturilor de tip enterprise
?Competente profesionale dovedite privind controlul si/sau managementului riscurilor in sistemele informatice?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta cumulata intr-unul sau mai multe proiecte de implementare de sisteme informatice care a presupus instalarea si configurarea infrastructurii hardware, instalarea si configurarea infrastructurii software, instalarea si configurarea infrastructurii de comunicatii si instalarea si configurarea bazelor de date si in cadrul caruia a desfasurat activitati de realizare a arhitecturilor de sistem.
4. Expert cheie 4: Expert interoperabilitate
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Competentein tehnologia de Portal ofertata?Competente in domeniul arhitecturilor orientate pe servicii?Experienta generala de minim 5 ani
?Experienta cumulata in cel putin unul sau mai multe proiecte care au presupus implementare de solutie tip Portal si tehnologii de tip SOA, activitati de proiectare a arhitecturilor aplicatiilor orientate pe obiecte, multi-tier, web-based, centralizate.Expert cheie 5: Expert baze de date
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Competente in optimizarea bazelor de date pe tehnologia ofertata
?Competente privind administrarea bazelor de date pe tehnologia ofertata
?Experienta generala de minim 5 ani
?Experienta cumulata in activitati specifice rolului pentru care este propus intr-unul sau mai multe proiecte de implementare sisteme informatice integrat care a presupus: instalarea infrastructurii hardware, livrarea si instalarea sistemului de gestiune a bazelor de date, livarare componente software si prestarea serviciilor de implementare (analiza a cerintelor, proiectare, dezvoltare, fluxuri de lucru, testare aplicatii, testare date, productie si suport post productie, asistenta pentru utilizatori), activitati de:
o Proiectare baze de date
o Administrare baze de dateo Optimizare si fine tunning
o Asigurarea integritatii si securitatii datelor
o Asigurarea corectitudinii organizarii datelor, remedierii tehnice, corectarii, actualizarii si modelarii bazei de date
o Asistenta tehnica pentru utilizatorii bazei de date
Pentru fiecare expert propus pentru indeplinirea contractului, ofertantul va prezenta:
a.CV (in format european)
b.Diplome/ certificari/atestari/ alte documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesioanala solicitate prin prezenta documentatie.
6. Expert cheie 6: Expert virtualizare si securitate informationala
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
?Competente in domeniul solutiilor de virtualizare, pentru optimizarea folosirii componentelor de infrastructura (hardware, software si de comunicatii)
?Competente in activitatii de audit intern si planificare pe medii IT eterogene pentru implementarea solutiilor de virtualizare
?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta intr-un proiect care a presupus implementarea unui sistem informatic ce a inclus si o solutie de virtualizare servere pe tehnologia ofertata, in cadrul caruia a desfasurat activitati specifice rolului pentru care este propus
7. Expert cheie 7: Expert Componenta monitorizarea evenimentelor din aplicatii si retea
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Competente in cel putin una din tehnologiile ofertate pentru componenta de monitorizare a evenimentelor din aplicatii si retea
?Experienta intr-un proiect care a presupus implementarea unui sistem informatic ce a inclus cel putin una din tehnologiile ofertate pentru componenta de monitorizare a evenimentelor din aplicatii si retea.
8. Expert cheie 8: Expert Componenta monitorizare server si activitate utilizatori
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Competente in instalarea si configurarea solutiei de monitorizare a serverelor pe tehnologia ofertata?Competente in instalarea si configurarea solutiei de monitorizare a activitatii utilizatorilor pe tehnologia ofertata?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta intr-un proiect care a presupus implementarea unui sistem informatic ce a inclus cel putin una din tehnologiile ofertate pentru componenta de monitorizare a serverelor si a activitatii utilizatorilor
Pentru fiecare expert propus pentru indeplinirea contractului, ofertantul va prezenta:
a.CV (in format european)
b.Diplome/ certificari/atestari/ alte documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesioanala solicitate prin prezenta documentatie.
9. Expert cheie 9: Expert coordonator testare
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Competente in domeniul testariiIT?Competente in domeniul analizei de test de nivel avansat?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta in calitate de coordonator in cel putin un proiect
?Experienta cumulata in activitati specifice rolului pentru care este propus, intr-unul sau mai multe proiecte de implementare de sisteme informatice care a presupus: instalarea infrastructurii hardware, livrarea si instalarea sistemului de gestiune a bazelor de date, livarare componente software si prestarea serviciilor de implementare (analiza a cerintelor, proiectare, dezvoltare, fluxuri de lucru, testare, asistenta tehnica si mentenanta).
10. Expert cheie 10: Expert Infrastructura comunicatii si securitate
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Competente in tehnologia ofertata pentru sistemul de distribuire a incarcarii (Load Balancer) cu functionalitati avansate de protectie pentru aplicatiile WEB (Web Application Firewall)?Competente in domeniul securitatii sistemelor de comunicatii?Experienta generala de minim 5 ani?Experienta cumulata intr-unul sau mai multe proiecte ce au avut in scopul sau: proiectarea si implementarea unui sistem de networking si securitate cu o componenta de distribuire a incarcarii sistemelor IT si o componenta de acces securizat al utilizatorilor externi
11. Expert cheie 11: Expert coordonator instruire
Cerinte minime obligatorii:
?Absolvent studii superioare
?Calificare in domeniul furnizarii de programe de instruire cu certificat autorizat CNFPA cod 241205 sau echivalent.
?Experienta generala de minim 5 ani
?Experienta in calitate de coordonator instruire in cel putin un proiect
?Experienta cumulata intr-unul sau mai multe proiecte de implementare a unor sisteme informatice care au presupus instalarea si configurarea infrastructurii hardware, instalarea si configurarea infrastructurii software, instalarea si configurarea infrastructurii de comunicatii
Pentru fiecare expert propus pentru indeplinirea contractului, ofertantul va prezenta:
a.CV (in format european)
b.Diplome/ certificari/atestari/ alte documente relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de experienta profesioanala solicitate prin prezenta documentatie.
Cerinta 3
In situatia in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, se vor mentiona operatorii economici subcontractanti si partile din contract care se vor subcontracta. Pe timpul derularii contractului modificarea datelor referitoare la subcontractare se face doar cu acordul autoritatii contractante in conditiile in care nu se modifica propunerea tehnica si financiara.
Certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertant conform ISO 9001 sau echivalent. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinite cel putin decatre liderul asocierii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: Lista principalelor furnizari de produse in ultimii trei ani ? formular nr.7Formularul va fi insotit de certificate / documente emise/ contrasemnate de beneficiarii produselor/serviciilor din contractele mentionate in formular, care vor fi prezentate in copii lizibile certificate, ,conform cu originalul, , semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina.Completare formular nr.9- Se va prezenta Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate, in original, datata si semnata de titularul acesteia- Se va prezenta Formularul nr. 20 - Curriculum vitae, in original, datata si semnata de titularul acestuia.- diplomele/ certificarile /atestarile/ alte documente relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatie vor fi prezentate in copii lizibile certificate "conforme cu originalul". semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina.- Se va prezenta Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate, in original, datata si semnata de titularul acesteia- Se va prezenta Formularul nr. 20 - Curriculum vitae, in original, datat si semnat de titularul acestuia.- diplomele/ certificarile /atestarile/ alte documente relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatie vor fi prezentate in copii lizibile certificate "conforme cu originalul". semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina.- Se va prezenta Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate, in original, datata si semnata de titularul acesteia- Se va prezenta Formularul nr. 20 - Curriculum vitae, in original, datat si semnat de titularul acestuia.- diplomele/ certificarile /atestarile/ alte documente relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatie vor fi prezentate in copii lizibile certificate "conforme cu originalul". semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina.- Se va prezenta Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate, in original, datata si semnata de titularul acesteia- Se va prezenta Formularul nr. 20 - Curriculum vitae, in original, datat si semnat de titularul acestuia.- diplomele/ certificarile /atestarile/ alte documente relevante in raport cu cerintele din prezenta documentatie vor fi prezentate in copii lizibile certificate "conforme cu originalul". semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina.Se vor completa: formularele: nr.5 si nr.18Certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertant conform ISO 9001 sau echivalent. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinite cel putin decatre liderul asocierii. Se va prezenta certificatul, in copie certificata ?conform cu originalul?.Acesta trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei. In acest caz autoritatea contractanta va retine garantia pentru participare, in conformitate cu prevederile art.38, alin. (4) coroborat cu art.87 alin. (1) lit. a) din H.G.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.?licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda, in zile lucratoare, durata acesteia fiind de 24 ore, cu incepere ...si finalizare la....?obiectul procesului repetativ de ofertare in cadrul licitatiei electronice: pretul ofertei (fara T.V.A.);?informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: -ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: NU;
- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: NU;
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2013 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2013 10:30
Locul: Piata Presei Libere nr.1, corp B3, etaj 5-Secretariat General, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici care au depus oferta, pe baza de imputernicire scrisa, semnata de reprezentantul legal si copie dupa BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007 ? 2013, cod SMIS 31500Cofinantare (bugetul de stat) ¦ 17, 30 % Fonduri europene ¦ 82, 70 %
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
1. Dupa stabilirea ofertelor admisibile, autoritatea contractanta va introduce in SEAP oferta financiara a tuturor operatorilor economici care au prezentat oferte admisibile in vederea inceperii procesului repetitiv de reofertare in sistemul electronic. 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, simultan, tuturor operatorilor economici care au prezentat oferte admisibile, informatii privind modul de desfasurare al etapei finale de licitatie electronica, respectiv data si ora inceperii si finalizarii procesului repetitiv de reofertare in SEAP. 3. In cazul in care, la finalizarea etapei de licitatie electronica se constata ca doi sau mai multi operatori economici au prezentat preturi egale, clasandu-se astfel pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Solicitarile de clarificare vor fi transmise prin fax la nr.+40 214054556 si pe e-mail in format word pe adresa: [email protected] sau [email protected]
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Concurentei - Direc'ia Juridic Contencios
Adresa postala: Piata Presei Libere (Casa Presei) nr.1, corp D1, etaj 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 214054406, Email: [email protected], Fax: +40 214054406, Adresa internet (URL): www.consiliulconcurentei.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2013 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer