Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de produse si servicii pentru eficientizarea sistemului de salarizare in educatie in contextul descentralizarii


Anunt de participare numarul 146388/07.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, camera 4, parter, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: Manager Proiect GABRIEL LEAHU, Tel. +40 0214056202, Email: [email protected], Fax: +40 0213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de produse si servicii pentru eficientizarea sistemului de salarizare in educatie in contextul descentralizarii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ministerul Educatiei Nationale, str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, BucurestiCod NUTS RO 321
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului este realizarea unui sistem informatic, care va permite o gestionare mai buna si mai eficienta a finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar, prin transferarea responsabilitatilor la nivel local, precum si verificarea permanenta a corectitudinii alocarilor bugetare si respectarea prevederilor legale privind remunerarea personalului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.Realizarea evaluarii privind implementarea prototipului aplicatiei curente in cadrul pilotului, in contextul cadrului legislativ si al constrangerilor institutionale, formularea propunerilor de imbunatatire
2.Asigurarea infrastructurii hardware si software necesara pentru implementarea sistemului informatic
3.Implementarea sistemului informatic in cadrul: MEN, Inspectorate scolare, autoritati locale
4.Elaborarea de studii, analize, metodologii si proceduri privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat
5.Organizarea a 42 de conferinte judetene (cate una pe judet) pentru diseminarea informatiilor si sprijinul adoptiei sistemului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform detaliilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 17, 371, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 347.424, 8Lei.Garantia de participare este irevocabila si se poate constitui, conf. prev. art.86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a)prin virament bancar in contul RO96TREZ7005005XXX000182 deschis la DTCPMB sau b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/asigurari si prezentat in original (Formularul 1 - Scrisoarea de garantie de participare ? insotita de traducere legalizata, unde este cazul).Valabilitate: cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei: 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul intreprinderilor mici si mijlocii garantia de participare va fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata mai sus. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului(lor) legal(i) al/ai intreprinderii, privind incadrarea in categoria IMM. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conf. modelului din Anexa nr.1, Legea 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentata in original.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta va retine garantia pentru participare in conditiile art. 87 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma care poate fi retinuta in conditiile prevazute la art.278^1 din OUG nr.34/2006 este de 9297 lei.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conf. prev. art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil la o data calculata cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din valoarea contractului atribuit fara TVA.Valabilitate: pe toata perioada de derulare a contractului.Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari (conf. Formularului 16 ? Scrisoare de Garantie de buna executie - original insotita de traducere legalizata, unde este cazul) in conf. art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 (suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului).Ofertantul va putea constitui garantia de buna executie si prin virament bancar in contul: RO96TREZ7005005XXX000182 deschis la DTCPMB. Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European, Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative". Detalii la cap.VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici trebuie sa nu se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentarea formularului 2 ?Declaratie privind eligibilitatea? conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 si original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul 2 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Cerinta nr. 2
Incadrarea in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului /asocierii de ofertantii.Prezentarea formularului 3 ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuiaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul 3 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Cerinta nr. 3
Operatorul economic nu trebuie sa aiba datorii la bugetul consolidat general sau la bugetele locale. Va prezenta:
1. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele
2. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Conform solicitarii din cerinta.Cerinta nr. 4
Operatorul economic va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la proceduraPrezentarea formularului 4 ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul 4 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Cerinta nr. 5
Operatorul economic nu se va incadra in prevederile art. 691din O.U.G. nr. 34/2006
Se va completa si prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 5) in original.
Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti sau terti sustinatori
Numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele:
Gabriel Leahu, Ion Tramandan, Ileana Mihaela STAN, Vasile Nicolaescu, Mihai Paunica, Gigel Paraschiv, Remus Pricopie.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul 5 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Cerinta nr. 6
Operatorul economic va prezenta certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
Prezentarea formularului 6 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? in original in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.
In cazul unei asocieri, Formularului 6 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, va fi completat de catre fiecare asociat.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul 6 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Note:
(1) Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente echivalente, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor/taxelor/contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Formularele solicitate trebuie completate, documente insusite de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic.si prezentate in original, in conformitate cu modelele de Formulare prezentate in cadrul documentatiei de atribuire(3) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.
(4) Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
(5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana
(6) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unei terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit.a), c1) si d). Acesta va prezenta, in plus fata de angajamentul ferm, urmatoarele declaratii: ?Declaratie privind eligibilitatea?- Formularul 2, ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?- Formularul 3 numai punctele aferente art 181 lit.a), c1) si d), Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul 5. Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Reg. Com. (informatiile cuprinse in certif. constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certif. constatator emis de Oficiul Reg. Com.. Doc. se va prezenta in original, copie legaliz. sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Aut. contr. va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rez. proc. de atribuire, sa prezinte pentru conformitate doc. in orig./copie legaliz.
Pers. fizice/juridice straine vor prezenta doc. care dovedesc o forma de inreg./atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care sunt stabilite.
In cazul unei asoc. de op. ec., fiecare va prezenta doc. solicitate mai sus.
Doc. emise in alta limba decat lb. rom. vor fi prezentate insotite de o trad. autorizata in lb. rom.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 32.000.000 Lei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantul va completa si prezenta Formularul 7 - Fisa de informatii generale, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Valorile vor fi exprimate in Lei si in Euro. Echivalenta Lei/Euro se va realiza la cursul mediu anual Lei/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru anii de referinta raportati:
2010 ? 4, 2099 lei;
2011 ? 4, 2379 lei;
2012 ? 4, 4560 lei.
Echivalenta Lei/alta valuta decat euro, se va realiza la cursul mediu anual Lei/valuta respectiva afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru anii de referinta raportati.
Cerinta nr. 2
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
(1)In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 7 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Valorile vor fi exprimate in Lei si in Euro. Echivalenta Lei/Euro se va realiza la cursul mediu anual Lei/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru anii de referinta raportati: 2010 ? 4, 2099 lei;2011 ? 4, 2379 lei;2012 ? 4, 4560 leiConform solicitarilor din cerintaConform solicitarilor valabile pentru ofertantul ce este sustinut.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 8 ? Lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Cerinta nr. 2
Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 ? Fisa de experienta similara in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Continuare Cerinta nr. 2
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie safaca dovada detinerii experientei similare in ultimii 3 ani prin prezentarea a maxim trei contracte prin care a indeplinit cumulat urmatoarele:
a) furnizarea/realizarea unei componente de management al salarizarii inclusiv analiza cerintelor, adaptare/dezvoltare software, configurare aplicatie, testare, asistenta tehnica in utilizare
b) realizare/actualizare sistem informatic, avand utilizatorila nivelul unei unitati teritoriale de nivel 1 (conform standardului NUTS UE), asistenta tehnica pentru toti utilizatorii sistemului, instruire utilizatori, inclusiv realizare de continut digital interactiv pentru adulti.c)furnizarea/realizarea unei aplicatii software prin intermediul careia s-au prelucrat informatii cu caracter personal, inclusiv analiza, adaptare/dezvoltare software, testare
Continuare Cerinta nr. 2
Ofertantul va prezenta cel putin un document/informatii relevante dintr-un contract/proces-verbal de receptie, saumai multedocumente/contracte/procese-verbale de receptie contrasemnat/e de beneficiar/i, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatilor prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul.
Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.
Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 3.0Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 11A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;Un expert cheie poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate mai jos.Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.Nota: CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti decat expertii cheie nu trebuie sa fie incluse in oferta.
Cerinta nr. 3.1. Manager de proiect (1 pers): Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licentaCompetente privind managementul de proiect dovedite prin certificare recunoscuta la nivel national/international (de tipul PMP sau echivalent).Experienta profesionala intr-un contract care a vizat dezvoltarea/implementarea unui sistem informatic, care a continut o componenta de salarizare.Experienta profesionala intr-un proiect in care a detinut rolul de Manager de Proiect si a desfasurat activitatile aferente acestui rol (activitati similare dar nu identice celor descrise pentru acest rol in cadrul CS).Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.2Arhitect de solutie(1 pers):
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Competente in domeniul arhitecturii de sistem, dovedite prin certificare in domeniul arhitecturilor de tip Enterprise, recunoscuta la nivel national/international.Experienta profesionala intr-un contract de dezvoltare/implementare sistem informatic in care au fostprelucrate date cu caracter personal
Experienta profesionala intr-un contract de dezvoltare/implementare sistem informatic in tehnologia ofertata, in care a desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv: de definire a solutiei si a arhitecturii sistemuluiDoc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.3Coordonator Tehnic(1 pers):
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Competente privind proiectarea de solutii softwaredovedite prin certificare in domeniu recunoscuta la nivel national/international
Cunostinte in management de proiect dovedite prin diploma de curs/certificare recunoscuta la nivel national/international
Experienta profesionala intr-un contract de dezvoltare/implementare sistem informatic in tehnologia ofertata.
Experienta profesionala intr-un contract de dezvoltare/implementare sistem informatic in care au fostprelucrate date cu caracter personal
Experienta profesionala intr-un contract in care a detinut rolul de Coordonator Tehnic si a desfasurat activitatile aferente acestui rol (activitati similare dar nu identice celor descrise pentru acest rol in cadrul CS).
Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.4 Expert analist managementul salarizarii (1 pers):
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Experienta profesionala intr-un contract privind implementarea unui sistem informatic care a continut o componenta de salarizare, in care a realizat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv de analiza a cerintelor, realizare document de analiza, asistenta tehnica
Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.5 Dezvoltator software (1 pers):
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Competente privind dezvoltarea de software conform solutiei ofertate dovedite prin certificare emisa de producator sau de o institutie acreditata de acesta sau dovedite prin certificari recunoscute la nivel national/international
Experienta profesionala intr-un contract de dezvoltare/implementare sistem informatic in tehnologia ofertata, in care a realizat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv dezvoltare software, suport tehnic
Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.6 Dezvoltator baza de date (1 pers):
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Competente privind dezvoltarea bazei de date ofertate, dovedite prin certificare emisa de producator sau de o institutie acreditata de acesta sau dovedite prin certificari recunoscute la nivel national/international
Experienta profesionala intr-un contract dedezvoltare/implementare a unui sistem informatic, in tehnologia ofertata, in care a desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv design baza de date, dezvoltare functii si proceduri in limbajul bazei de dateExperienta profesionala intr-un contract de dezvoltare/implementare sistem informatic in care au fostprelucrate date cu caracter personal
Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.7 Experttestare (1 pers):
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Competente privind testarea aplicatiilor informatice/sistemelor software, dovedite prin certificare profesionala recunoscuta la nivel national/international.Experienta profesionala intr-un contract de dezvoltare/implementare a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv implementare plan si scenarii de testare, pregatire rapoarte de test
Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.8Instructor(2 pers): Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licentaCompetente privind instruire/formare, dovedite prin certificare CNFPA sau echivalentExperienta profesionala intr-un contract de implementare/dezvoltare sistem informatic in care a desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv: instruire utilizatori, pregatire raport de curs Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.9Consultant help desk (5 pers): Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licentaExperienta profesionala intr-un contract de implementare/dezvoltare sistem informatic in care a desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv activitati de help desk (inregistrare incident, transmitere solutie, inchidere incident). Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.10 Dezvoltator continut digital (1 pers): Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licentaExperienta profesionala intr-un contract in care a desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv dezvoltare a continutului digital.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.11 Expert implementare (1 pers)Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licentaExperienta profesionala intr-un contract de implementare/dezvoltare a unui sistem informatic care a continut o componenta de management al salarizarii, in care a desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv configurare sistem, asistenta tehnica, suport instruire. Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0.Pe langa expertii cheie solicitati prin cerintele de calificare, in vederea realizarii obiectului contractului la termenele stabilite si in conformitate cu cerintele de calitate agreate, Ofertantul poate sa selecteze si sa angajeze si alti specialisti in conformitate cu specificul activitatilor din contract, denumiti experti non-cheie. Nu este necesara prezentarea acestorain oferta.
Cerinta nr. 4Inf. privind asociatii: Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente: a) Acord de asociere, document insusit de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea ctr., iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a ctr. b) Declaratie, document insusit de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar ctr. de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii ctr. In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.Formularul 12a - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora
Cerinta nr. 5Informatii privind subcontractantii: Fiecare subcontractant va prezenta: a) Formularul 4 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura, b) Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, c) Formularul 7 ? Informatii generale, mai putin informatiile privind cifra de afaceri.Ofertantul(liderul, in cazul asocierii) va completa si prezentaFormularul 12b ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuiaAcordurile de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului.
Nota:
(1) In cazul in care ofertantul isi dem. situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers (in conf. cu prev. art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al pers. respective, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prev. art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Continuare Nota:
(2) In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de lb. romana, ofertantul va asigura pe cheltuiala lui servicii de traducere si interpretare de specialitate, in lb. romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
(3) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate care indeplinesc cerintele formulate sau orice alte certificate considerate echivalente conform Art. 177, alin (1) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 1
Certificare privind managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent - Se va prezenta documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nu se accepta operatori economici in curs de certificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireFormularul 8 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Formularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Modalitatea de indeplinireFormularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Modalitatea de indeplinireFormularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 10 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de dateModalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 12a se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinire
Formularele 4, 5, 7 si 12b se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Nota: (1) In cazul in care ofertantul isi dem. situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers (in conf. cu prev. art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al pers. respective, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prev. art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Continuare Nota: (2) In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de lb. romana, ofertantul va asigura pe cheltuiala lui servicii de traducere si interpretare de specialitate, in lb. romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.(3) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate care indeplinesc cerintele formulate sau orice alte certificate considerate echivalente conform Art. 177, alin (1) din OUG 34/2006.Conform solicitarii din cerinta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2013 12:00
Locul: MEN , str.Gen.Berthelot nr.28-30, Etaj II-holul mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor, evantual reprezentantii MFP-UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European, Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative". Detalii la cap.VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a documentului atacat conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA JURIDIC
Adresa postala: Adresa: Str. General Berthelot nr.28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 214056200, Fax: +40 214056300, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer