Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie


Anunt de participare numarul 142446/08.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIETRANSFUZIONALA Prof.Dr.C.T.Nicolau
Adresa postala: Str. Constantin Caracas nr.2-8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011155, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 314251231/+40 213193171, In atentia: Ec. Daniela Pana, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213191779/+40 213193171, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul CTS-urilor Judetene
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 359, 066 si 19, 393, 656RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar si in functie de necesitatile beneficiarului. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de ?Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie?
Lot 1 - Reactivi de Biochimie uscata compatibili cu Analizorul de Biochimie VITROS
Lot 2- Reactivi de hematologie compatibili cu analizorul NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 8222 , MEK 6400 SI MEK 6318)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala, denumirea produselor precum si specificatiile tehnice se regasesc descrise in mod detaliat in cuprinsul caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 359, 066 si 19, 393, 656RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formularul nr.8) sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, ordin de plata (contul: RO96TREZ7005005XXX000861 deschis la ATCP-MB, cod fiscal: 4602092).Lipsa garantiei de participare va conduce la eliminarea ofertantului.Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei se va scana sise va depune in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, iar in cazul garantiilor constituite prin instrumente de garantare, originalul acestora se va transmite la sediul autoritaii contractante din Str. Constantin Caracas, nr.2-8, sector 1, Bucuresti, Corp B, Etaj 6 - Biroul Achizitii Publice, pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei, ora 15.00.Garantie de participare reprezinta 1% din valoarea estimata maxima fara TVA .Cuantumul garantiei de participare: lot 1 = 152.275, 20 lei; lot 2 = 41.661, 36 lei.Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda va fi cursul BNR din data de 15.04.2013.Reducere 50% pentru IMM-uri definite conform Legii 346/2009 republicata.Daca operatorul economic participant la procedura de achizitie publica este IMM, va prezenta inpreuna cu garantia de participare si actul doveditor conform art. 16 alin. 2 din Legea 346/2009, actualizata, respectiv Formularul ? Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?-Anexa 1 la Legea 346/2009, iar daca nu se face dovada ca este IMM, oferta va fi respinsa la deschidere . Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului subsecvent, fara T.V.A. ;Se constituieprinInstrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform Formular nr.9 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Garantia de buna executie va fi constituita in maxim 5 zile de la semnarea de catre ambele parti a contractului subsecvent ; data constituirii garantiei de buna executie reprezinta data la care contractul de achizitie publica intra in vigoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul nr.1 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, completata in conformitate cu Formularul nr.2 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire la care se ataseaza: a)Certificat de
atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social
privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta
oferta. b)Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se
prezinta oferta.In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006,
autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Documentele scanate vor fi depuse in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.3. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratie
pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.3 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Persoanele cu functie de decizie din cadrul INHT, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Dr. Aurel Marc Andrei Rosin ? Director;Ec. Tania Balasa Mihalcia ? Director Financiar Contabil;Dr. Cristiana Stoian? Director CTS Ialomita, presedinte comisie de evaluare;
Dr. Sevastiana Bran ? Director CTS Dolj, membru comisie de evaluare;Dr. Laurentia Florea ? Director CTS Brasov, membru comisie de evaluare;
Ec. Daniela Pana ? Sef Birou Achizitii, membru comisie de evaluare ;
Jurist Virginia Cristea ? Director Resurse Umane; membru comisie de evaluare;Dr. Monica Chiran ? Director CTS Arges, membru de rezerva comisie de evaluare.Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr.4 din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire.Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare. 1. Pentru persoanele juridice/fizice romane - Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
teritorial din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat sa desfasoare activitati in domeniul obiectului contractului si daca au fost inscrise
mentiuni referitoare la declararea starii de faliment etc., in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie
sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial.Pentru persoanele juridice/fizice straine ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile
legale din tara in care ofertantul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest document.Certificatul constatator scanat, se va depune in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor .2. In conformitate cu Legea 176/18.10.2000 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Aviz de functionare a ofertantului, eliberat
de Ministerul Sanatatii, inclusiv anexele, valabil la data limita de depunere a ofertelor - copie lizibila semnata si stampilata de catre
reprezentantul legal al ofertantului.Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita formularul nr.5 completat din care sa reiasa cifra medie de
afaceri globala pe ultimii 3 ani.Informatiile cuprinse in fisa vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in
masura in care informatiile respective sunt disponibile. Pentru echivalenta
se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Ultimul bilant contabil inregistrat la organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale.Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiuneaDocumente de calificare.Bilantul contabilDocumentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiuneaDocumente de calificare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, va fi
completata conf. formularului nr. 10. Livrarile de produse se confirma prin
prezentarea cel putin a unui certificat/document/parti relevante din
contract/proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori
de catre clientul beneficiar prin care sa confirme livrarea de produse.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem
de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001
sau echivalent, emis de un organism de certificare notificat, valabil la data
limita de depunere a ofertelor, pentru activitatile ce fac obiectul prezentei
proceduri.In cazul asocierii de operatori economici, cerinta trebuiesatisfacuta cel putin de liderul asocierii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3aniDocumentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiuneaDocumente de calificare.Certificarea unui sistem de management al calitatii inconformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent, emis de un organism de certificare notificat, valabil la data limitade depunere a ofertelor.Documentul scanat va fi depus in S.E.A.P. la sectiuneaDocumente de calificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S041-065553 din 27.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constanta ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se vor depune urmatoarele documente: a) Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii, conform Formularului nr.11. b) Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. c) Ofertantul va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, inainte de data semnarii contractului.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre orice act considerat nelegal, conform art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Resurse Umane
Adresa postala: Str.Constantin Caracas nr. 2-8, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011155, Romania, Tel. +40 314251237, Fax: +40 213191718
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2013 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer