Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia de reactivi vaccinuri si diverse produse de laborator


Anunt de participare numarul 144756/04.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SALAJ
Adresa postala: ZALAU, STR. TIPOGRAFILOR, NR. 4, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450145, Romania, Punct(e) de contact: Ciurbe Iustina, Tel. +40 0260612124, In atentia: Comp.Achizitii-Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 0260660152, Adresa internet (URL): zalau str. tipografilor nr. 4, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: activitati sanitare veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitia de reactivi vaccinuri si diverse produse de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: zalau , str. tipografilor nr 4
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de reactivi vaccinuri sidiverse produse de laborator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651600-4 - Vaccinuri (Rev.2)
33696500-0-Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cf caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 144, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
gar.de part. este 2% din val. est, pe fiecare lot in parte cf. anexei B(loturi).Ofertantii vor depune in mod oblig. gar. de part. in conf. cu prev. art. 43'1 alin. 2 din OUG nr.76din 30 iunie 2010 pt modif. si compl.OUG nr. 34/2006 .Gar. de part.se va constitui prin virament bancar sau printr-un doc. de gar emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari in cuantumul prev. in prezenta documentatie, s-au prin OP in cont gar. RO74TREZ5615005XXX000175 TREZORERIA ZALAU.at. cind se constituie prin OP, ofertantul trebuie sa prezinte dovada const.gar.de part. cel mai tarziu la data si ora stab. pt. depunerea ofert.Gar.de part.are valab.de 60 de zile de la data limita stab. pt.depunerea ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine gar. pentru part, ofertantul pierzand astfel suma const., at. cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmat.e sit.: isi retrage of. in perioada de valab. a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie gar. de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr.;oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contr. de achi. publica in per de valab a ofertei.In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: peste pragul prevazut la art. 19 si pana la 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoareLa procedurile online, instrumentul de garantare emis de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, obligatoriu se va posta in SEAP (scanat) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si se va prez.in original la sediul autoritatii contractante de catre toti op. ec. pana la data si ora limita de de depunere a ofertrelor.Echivalenta leu valuta se va raporta la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. DaSe constituie conform articolului 90 din HG 925/2006. garantia este in procent de 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A;Declaratia pe propriaraspundere in temeiul art.181 din OUG34/2006, completata in conformitate cu Formularul 12B;Formularul 12B va fi insotit de: A.Pentru persoanele fizice sau juridice romane: 1.Document emis de catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilorde asigurari sociale catre bugetul de stat care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2.Document emis de catre directia de impozite si taxe locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetullocal care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele vor fi in conformitate cuOMFP 2618/2011.B.Pentru persoanele fizice sau juridice straine: Prezentarea documentelor mentionate la lit.A, pct.1 si 2, emise de autoritatile corespunzatoare din statul de origine, sau In cazul in care tarade origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 1 si 2 . ofertantul va
prezentao declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea acestor obligatii.Declaratia pe propria raspundere, in temeiul art 69'1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata inconformitate cu Formularul 4; Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea sifinalizarea procedurii de atribuire sunt: Dr Martin Mircea Adrian-director executiv, Dr.Petru Firicel-director adj, Sef Serv, Ec. Balint Narcisa
Lacrimioara, TUDORA STEFAN, CSUTAK NAGY LASZLOCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinul ANRMAP 314/12.10.2010-Formular1.Informatii privind calitatea de participant la procedura-Completarea Formularului 12C-Declaratia privind calitatea de participant la procedura. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr 26/1990; pentru persoane juridice/fizice straine. Documente
edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea fisei de informatii general Formular 2 , in care se vor prezentadatele de identificare ale firmei si se va declara cifra medie de afaceri peultimi 3 ani.Bilant contabil la 30.12.2012/ultimul bilant contabil vizat de
organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 2 informatii generaleBilant contabil la 30.12.2012/ultimul bilant contabil vizat deorganele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un
client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea
obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor
de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economicPrezentarea Certificatului de inregistrare a produselor in Romania, sau
Autorizatia de comercializare eliberata de ICBMUV sau echivalent inconformitate cu art.26 pct 2 al Ordinului ANSVSA nr.81/2008 sau in original,
scanat sau xerocopie scanata, in conformitate cu originalul. ( )
Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuatein ultimii 3, si recomandari din partea beneficiarilor inscrisi indeclaratia din form nr 3Prezentarea Certificatului de inregistrare a produselor inRomania, sau Autorizatia de comercializare eliberata deICBMUV sau echivalent in conf. cu legislatia in vigoare sau prinorice tip de documente emise sau contrasemnate de oautoritatesau de catre clientul beneficiar.Certifica ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13601/10.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atacPrecizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Art, 256'2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartiment juridic dsvsa salaj
Adresa postala: tipografilor nr. 4, Localitatea: zalau, Localitatea: zalau, Cod postal: Cod postal: 450122, Romania, Tel. +40 0260612124, Email: [email protected], Fax: +40 0260660152, Adresa internet (URL): http: //www.ansvsa.ro/?pag=590&salaj
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer