Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de registre de stare civila, certificate de stare civila si carti de identitate provizorii


Anunt de participare numarul 77059/08.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL NATIONAL PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR
Adresa postala: Str. Obcina Mare, nr.2, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061593, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA-MIHAELA ZEMBA, Tel.0214403072, In atentia: Oana Marin, Email: [email protected], Fax: 0214403072, Adresa internet (URL): www.evidentapersoanelor.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de registre de stare civila, certificate de stare civila si carti de identitate provizorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante Bucuresti, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 215, 850 si 374, 500RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de frecventa de alocare a fondurilor financiare de la bugetul de stat
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de registre de stare civila, certificate de stare civila si carti de identitate provizorii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22450000-9 - Imprimate nefalsificabile (Rev.2)
22810000-1-Registre din hartie sau din carton (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
I.N.E.P. estimeaza ca va achizitiona in baza acordului-cadru, in functie de necesitatile obiective si de resursele financiare alocate de la bugetul de stat, urmatoarele materiale:
Lotul nr.1: minim 2000 / maxim 3500 buc registre de stare civila de nastere; minim 1500 / maxim 3000 buc registre de stare civila de casatorie; minim 1500 / maxim 3000 buc registre de stare civila de deces.
Lotul nr.2: minim 20000 / maxim 25000 buc carnete de 25 file de certificate de nastere; minim 4000 / maxim 10000 buc carnete de 25 file de certificate de casatorie; minim 4000 / maxim 10000 buc carnete de 25 file de certificate de deces.
Lotul nr.3: minim 500 / maxim 3000 carnete de 25 file de carti de identitate provizorii.
Valoarea estimata fara TVA: intre 215, 850 si 374, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la procedura de atribuire a acordului cadru in valoare de: lot 1 - 3460 lei, lot 2 - 3880 lei, lot 3 - 150 lei; garantia de buna executie a contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat; plata prin OP.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii se pot asocia, asociere care va fi legalizata in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta: 1) Declaratia pe propria raspundere (de eligibilitate), conform Formularului 1.
2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, conform Formularului 2.
3) Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidat, eliberat de Ministerul Finantelor Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a municipiului Bucuresti (sau din teritoriu) din care sa rezulte ca societatea nu are debite la data de 30.04.2009.
4) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, eliberat de Directia de impozite si taxe a primariei, din care sa rezulte ca societatea nu are debite la data de 30.04.2009.
5) Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului din cadrul Ministerului Justitiei.
Pentru persoane juridice straine:
- documente/certificate oficiale care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
6) Certificat constatator emis, cu cel mult 60 de zile inainte de data depunerii ofertelor, de catre Oficiul Registrului Comertului din cadrul Ministerului Justitiei, din care sa reiasa domeniul de activitate al ofertantului care sa-i asigure posibilitatea realizarii obligatiilor contractuale sau echivalent pentru operatorii economici din strainatate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime: 7) Situatiile financiare din anii precedenti, vizate si inregistrate de organele competente:
Ofertantii vor prezenta copii ale situatiilor financiare (Bilant contabil) la data de: 31.12.2006, 31.12.2007 si31.12.2008.
8) Fisa de informatii generale conform Formularului 3.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte realizarea unei cifre medii anuale de afaceri, pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare de 374.500 lei, echivalentul a 90.013, 22 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta:
9) Fisa de informatii privind experienta similara, conform Formularului 4.
10) Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, conform Formularului 8.
11) Declaratie referitoare la dotarile specifice: utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport, laboratoare si alte mijloace fixe, pe care ofertantulse angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului, conform Formularului 9.
12) Declaratie privind numarul mediu al personalului angajat in ultimele 12 luni: personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului, conform Formularului 10 si a anexei la Formularul 10.
13) Doua documenteemise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii detinut de producatorul de hartie pentru toate cele 3 (trei) loturi de produse si de producatorul de cerneala - standard international ISO 9001/2000, sau echivalent.
14) Documentemis de un organism acreditat care confirma certificarea sistemului calitatii detinut de ofertant in cazul celor 3 (trei) loturi de produse - standard international ISO 9001/2000 sau echivalent.
15) Rapoarte de incercari ale hartiei pentru fiecare din cele 3 loturi de produse.16) Operatorii economici trebuie sa prezinte:
- minim 6 certificate de stare civila (cate 2 din fiecare tip);
- minim 3 file carnet de carti de identitate provizorii;
- minim 6 acte de stare civila (cate 2 din fiecare tip);
- minim 3 coperti de registru de stare civila (cate una pentru fiecare tip de registru), impreuna cu anexele 1 si 2 (prima si ultima fila a registrului).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a incheiat cel putin un contract de furnizare a unor produse similare, in ultimii 3 ani (01.01.2006 31.12.2008). In acest scop va prezenta o copie a contractului de furnizare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se va finaliza: a. dupa un numar de 3 (trei) runde de licitare; b. atunci cand nu se mai primesc preturi noi. Informatii suplimentare sunt cuprinse in documentatia de atribuire.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
733.901/06.05.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.07.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.06.2009 10:30
Locul: sediul autoritatii contractante din Bucuresti, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
- persoanele delegate, in baza unei imputerniciri scrise, inregistrata, semnata si stampilata de conducerea societatii ofertante;
- comisia de evaluare desemnata din partea autoritatii contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cu respectarea cap IX - "Solutionarea contestatiilor", din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al I.N.E.P.
Adresa postala: str. Obcina Mare nr. 2, sectorul 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061593, Romania, Tel.021/440.30.74, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2009 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer