Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de robineti (vane) cu sertar cauciucat


Anunt de participare (utilitati) numarul 143604/15.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Aristide Demetriade nr 2 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Punct(e) de contact: Cezarina Cristea, Tel. +40 213140110, Email: [email protected], Fax: +40 213143095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitia de robineti (vane) cu sertar cauciucat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozite ANB
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de robinetele cu sertar pana, de tipul: a)Robinet (vana) de inchidere cu sertar pana, corp drept oval, tija neascendenta, extremitati cu flanse Pn 10, cu lungime intre flanse conform EN 558-1:2008, seria 15.
b)Robinet(vana) de inchidere cu sertar pana, cu corp drept plat, tija neascendenta, extremitati cu flanse Pn 10, cu lungime intre flanse conform EN 558-1:2008, seria 14
c)Robinet (vana) de inchidere cu sertar pana, corp drept oval, tija neascendenta, extremitati cu cep pentru racordare la mufa tub fonta (diametrul exterior al extremitatilor cu cep va fiegal cu cel al tuburilor din fonta gri sau fonta ductila de presiune Pn 10 bar. Lungimea cepului= DN robinet +200 mm ? 6 mm
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44212382-0 - Vane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul : Robineti(vane) de inchidere cu sertar cauciucat :
Cantitate =6.900 bucati.
Valoare contract, fara TVA = 2.029.500Lei.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 029, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare ? 40.590 lei, fara TVAPerioada de valabilitate? 100 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Daca garantia de participare este constituita in alta valuta, valoarea garantiei de participare, fara TVA, se va calcula la cursul de schimb BNR pentru moneda respectiva, din data de 10.05.2013.Gar. de particip poate fi constit printr-un instr. de garantare emis in cond. legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari sauprin virament bancar in contul RO 89 BRDE 450 SV 15572604500 ? BRD SMCC ? conform Formular 6Pentru IMM-uri gar. de paticip poate fi const in cuantum de 50% din valoare. In ac. caz dovada constitgar de particip va fi insotita de Decl pe propria rasp priv incadrin categ IMM completata, prezentata in orig, la vedere.Gar. de particip - este irevocabila.Valab gar.de participare va fi cel putin egala cu perioada de valab a of. (100 zile), cu posib prelungirii acesteia la cererea aut contrac.Aut. Contr. are dreptul de a retine gar. pentru particip, of pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) Isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;d) Ofertantul a contestat un act al Autoritatii Contractante la CNSC iar Consiliul respinge contestatia ca nefondata. In acest caz se va retine o suma de 5.809, 50 lei, conform art. 278ยน?(1) din OUG34/2006.Of va fi respinsa daca nu este insotita de gar de particip in cuantsi avand per de valab solic in doc de atrib Garantia de buna executie reprezentand 5% din valoarea contractului, fara TVA, va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Daca partile convin, garantia debuna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil, nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la suma stablita drept garantie de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finatare ? surse proprii S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) - se completeaza Formularul 4.Formularul se completeaza in original de catre ofertant si fiecare membru al asocierii.
2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura, ? Formular 3. Formularul se completeaza in original de catre ofertant si fiecare membru al asocierii.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se completeaza Formularul 5. Formularul se completeaza in original de catre candidat, fiecare membru al asocierii si fiecare tert sustinator.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante care aproba/semneaza documente emise in legatura, sau pentru procedura de atribuire sunt:
Bruno ROCHE
Petru TOMA
Mihai SAVIN
Laurent LALAGUE
George GEALATU
Daniel Petrica BAIATU
Andi Bogdan MORARU4.Declaratie privind eligibilitatea - neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? se completeaza Formularul 7. Formularul se completeaza in original de catre ofertant, fiecare membru al asocierii si fiecare tert sustinator.
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? se completeaza Formularul 2. Formularul se completeaza in original de catre ofertant si fiecare membru al asocierii.Incadrarea in situatiaprevazutala art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.6.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca nu sunt datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Certificat fiscal cu privire la plata taxelorsiimpozitelor la bugetul local, din care sa rezulte obligatiile exigibile in luna anterioara celei de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana.
7. Certificat fiscal cu privire la plata taxelorsiimpozitelor la bugetul local, din care sareiasa ca nu sunt datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana. 1 Aviz sanitar in conformitate cu ordinul Ministrului Sanatatii nr 275 /2012 privind aprobarea procedurii de reglementaresanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila, in baza art 10 din Legea nr 458/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, sau echivalent UE.
2. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca operatorul economic desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta activitatile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Un operator economic participa pentru acelasi contract cu o singura oferta fie in mod individual, fie ca membru al unui asocieri, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare membru din cadrul asocierii precum si partea de contract executata de acestia. Oferta trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului). In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului vor fi indeplinite in mod obligatoriu de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si profesionala vor fi indeplinite prin cumul.
In situatiile in care candidatii beneficiaza de sustinerea unor terti, aceasta sustinere se va dovedi prin prezentarea unor angajamente ferme incheiate in forma autentica, semnate de tertul sustinator. Angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele pentru care se acorda sustinerea si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea indeplinirii contractului - se va completa, dupa caz, formularul nr. 6 si/sau formularul nr. 7. In cazul in care candidatul beneficiaza de sustinere in vederea indeplinirii cerintelor de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, este suficient ca operatorul economic sa prezinte angajamentul ferm din partea persoanei care sustine, astfel cum este prevazut la art. 111 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, angajamentul trebuie insotit de documente care sa dovedeasca ca persoana sustinatoare indeplineste cerintele de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara. Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, in ultimii 3 ani, nu mai mica de 4.000.000 lei, fara TVA.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionatese reduc cu 50%.
Mod de indeplinire: Se va completa Fisa de informatii generale - Formular 8. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR, pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
formular 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici vor prezenta?mostre?, si anume: 1 buc vana (robinet) capete tub DN 100+roata de manevra; 1 buc vana (robinet) DN 50 cu sertar pana, corp drept oval+roata de manevra; 1 buc vana (robinet) DN 150 de inchidere cu sertar pana, cu corp drept plat +roata de manevra.
in vederea stabilirii conformitatii cu robinetii(vanele) ce fac obiectul prezentului contract. Mostrele se depun la Autoritatea Contractanta ? Depozit Grozavesti cu sediul in strada Splaiul Independentei nr. 235 sector 6 Bucuresti, pana data limita de depunere a ofertelor. Mostrele se vor returna astfel:
-operatorului economica carui oferta este declarata castigatoare ? mostrele se vor returna la finalizarea contractului;
- pentru operatorii economici a caror oferta nu este castigatoare ? mostrele se vor returna dupa incheierea contractuluicu operatorul economic castigator
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea mostrelor
Experienta similara: Ofertantii trebuie sa faca dovada derularii a minim 1 contract de complexitate similara, efectuat in ultimii 3 ani, a carui valoare este cel putin egala cu 2.029.500 lei, fara TVA.
Se va completa Formularul nr. 11.Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda, va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva
Modalitatea de indeplinire
formular 11
Ofertantii trebuie sa detina certificate SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent. Certificatele trebuie emise de organisme independente care respecta standarde europene de certificare, valabile in orice tara UE, tradus in limba romana si valabil la data limita de depunere.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina certificate SR EN ISO 9001:2008
Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate/mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.
Modalitatea de indeplinire
prezentarea ISO 9001:2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
tehnic
60%
Descriere: componente tehnice
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica: a)elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul.b)eventualele limite ale valorilor pana la care pretul poate fi inbunatatit ? valoarea finala va fi data de rezultatul obtinut la finalul rundei a 2-a.c)informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice : numarul de runde ? minim 2; In cursul fiecarei runde a licitatiei electronice, autoritatea contractanta va comunica instantaneu tuturor ofertantilor invitati informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament in orice moment si numarul participantilor la licitatia electronica. Autoritatea Contractanta nu va comunica preturi sau valori noi prezentate in cadrul fiecarei runde.d)informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: la faza finala de licitatie electronica vor fi invitati sa prezinte oferte doar operatorii ale caror oferte au fost declarate admisibile. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatiava cuprinde data si momentul de start al licitatiei electronice.e)informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit: conform site-lui oficial: www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S071-118629din11.04.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.06.2013 10:30
Locul: SC APA NOVA BUCURESTI-C.O.C- Strada Academiei nr 39-41 etaj 4 sect 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate din partea Autoriotatii Contractante conform deciziei Directorului General si cate o perspana autorizata din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In caz in care dupa finaliz de lic elec se const ca of clasate pe primul loc au pret egale, aut contra va solic reof in plic inchis, in vederea depi ofr.Punctajul: 1.Pretul of.- punctaj max 40Acordarea punctajului se face astfel: a)la cel mai mic pret total ofertat se acorda punctajul maxim;b)pentru celelate preturi totale ofertate, punctajul se acorda astfel: Punc fin: n=(Pret total minim/Pret total)x402.Carac teh -punctaj max 60, Din care: a)diametrul rotii de manevra - punctaj max 10Se acorda punctajul maxim ofertei de vana care insumeaza cea mai mica valoare ?DT ? a produselor dintre diametrul rotii de manevra ofertat corespunzatoare fiecarui DN(Dofertat) si numarul vanelor (?Ni?) ce vor fi achizitionate pentru total DN. Se insumeaza valorile DT pentru cele 3 tipuri de robinete( indicate la punctul 1 din caietul de sarcini) si se obtine valoarea DTR. Se acorda punctajul maxim de 10 puncte ofertei cu valoarea DTRcea mai mica. Punctajul celorlalte oferte de robineti se va calcula invers proportional cu punctajul ofertei de vana a carei suma ?DTR? are valoarea cea mai mica.b)greutate vana (fara roata de manevra)-punctaj max 16Pentru fiecare tip de robinet se completeaza tabelul de mai jos si calculeaza valoarea ?GT? a produselor dintre greutatea totala (?Gti?)corespunzatoare fiecarui DN si numarul vanelor (?Ni?) ce vor fi achizitionate pentru acel DN. Se insumeaza valorile GTpentru cele 3 tipuri de robinete indicate la punctul 1 si se obtine valoarea GTR. Se acorda punctajul maxim de 16 puncte ofertei cu valoarea GTR cea mai mica.Punctajul celorlalte oferte de robinete se va calcula invers proportional cu punctajul ofertei de robinet a carei suma ? GTR? are valoarea cea mai micac) gabarit vana cap tub-punctaj maxe 14Gabarit cat mai mic al corpului vanelor cu sertar si capete de tub fonta, astfel incat sa ofere Lungimi utile si spatii libere cat mai mari pentru culisarea si montarea facila a pieselor (flanse libere sau adaptoare cu flansa) pe capetele de tub in vederea montarii ansamblului intre contraflansele fixe ale retelei (dintre care s-a scos o vana cu flanse Pn 10). Lungimea utila va fi calculata cu formula: L utila = Lutila a celor 2 capete de tub + Dn vana +200 ? L vana (mm);Unde: L=lungime (mm);Dn?diam nominal al vanei;Lutila a celor 2 capete de tub este lungimea utila a capetelor de tub care pastreaza dimensiunile conforme tuburilor de fonta si pe care pot culisa flansele mobile coresp. diametrului vanei.d) nr de rot compl a rotii de manevra ptr inchidere sau deschid compl-punctaj max 14Se insumeaza valorile RCpentru cele 3 tipuri de robinete( indicate la punctul 1din caietul de sarcini) si se obtine valoarea RCT.Se acorda punctajul maxim de 14 puncte ofertei cu valoarea RCT cea mai mare.Punctajul celorlalte oferte de robinet corespunzatoare aceluiasi DN se va calcula proportional cu punctajul ofertei de vana a carei valoare ?RCT ? este cea mai mare.e) Modul de fixare a bucsei filetate (piulitei)in sertar-punctaj max 6Se acorda punctajul maxim total de 6 puncte, astfel se acorda cate 0, 25 puncte pentru fiecare tip robinet si DN de robinet a carui bucsa filetata este integrata in sertar si 0 puncte pentru fiecare tip vana si DN de robinet a carui bucsa filetata este neintegrata in sertar(obturator)Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctelor obtinute pentru fiecare tip si DN de robinet .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 256(2) alin. (1) din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Strada Banului nr 3A etaj 2 ap 7sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213155241, Fax: +40 213155241
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer