Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de mentenanta si suport pentru software-ul de aplicate al solutei SIB


Anunt de participare numarul 149063/30.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul National SIS
Adresa postala: sos. Oltenitei nr. 217 B sect. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041309, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti, Tel. +40 0214301925, In atentia: Mihaela Trifu, Email: [email protected], Fax: +40 0213165577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii de mentenanta si suport pentru software-ul de aplicate al soluteiSIB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Centrul National SIS
Sos.Oltenitei nr. 217B, Sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de mentenanta si suport pentru software-ul de aplicatie al solutieiSIB
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de mentenanta si suport, 1 serv, val.estimata fara TVA: 575.978, 00 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 575, 978RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 11.519 lei (pentru IMM 50%.) sau echivalentul in alta valuta calculat la cursul leu/alta valuta mediu comunicat de BNR pentru luna anterioara celei in care a fost stabilita data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: prin virament bancar sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in conformitate cu Formularul nr. 1.In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se vor folosi urmatoarele: - Pentru lei: RO12BRDE450SV09884124500 deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE-Sucursala Mari Clienti Corporativi- Pentru euro: RO16BRDE450SV09884044500 deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE-Sucursala Mari Clienti Corporativi- Cod fiscal: 20897750, Beneficiar: MFE DGMIFN Cont special CNSIS-Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din H.G. nr. 925/2006.Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in conditiile art 278^1 alin. (1) lit. b) din OUG 34/2006 este de 4.355, 98 lei.Daca operatorul economic este IMM, pentru a putea beneficia de prevederile Lg. nr. 346/2004, art.16alin.2, acesta va depune atasat dovezii de constituire a garantiei de participare declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei nr.1 din Lg. nr. 346/2004, care sa ateste incadrarea ca IMM.Ofertele care nu sunt insotite, la data deschiderii de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Garantia de buna executie se va solicita la incheierea contractului. Cuantumul acesteia va fi de 10% (respectiv 5% pentru IMM) din pretul contractului, fara T.V.A. Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 89 alin. (1), (2) si (3), 90 alin. (1)si (3), 91 si 92 alin. (21) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si modificat conform H.G. nr. 1045/2011: Daca operatorul economic este IMM, pentru a putea beneficia de prevederile Lg. nr. 346/2004, art.16, alin.2, acesta va depune atasat dovezii de constituire a garantiei de buna executie declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei nr.1 din Lg. nr. 346/2004, care sa ateste incadrarea ca IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile FFE: 75%Bugetul de Stat: 25%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Note:
- toate certificatele/documentele/ mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor; Formularele solicitate se vor prezenta in original.
- se accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiileprevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr.34/2006orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva;
- in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr.34/2006 , se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
- documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat,
subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta, conform Formularului nr. 17.Cerinta nr. 1 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006; se va completaFormularulnr. 2 depus in original (lider, asociat, tert).
Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G.nr. 34/2006 - se va completa Formularul nr. 3 (lider, asociat, tert).
Nota: in cazul tertului sustinator, Formularul nr. 3 se va completa numai cu literele a, c^1 si d.
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
Certificat privind plata impozitelor si taxelor localedin care trebuie sa reiasa obligatiile exigibile catre bugetul local si faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .
Daca procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, conform art. 11 alin.(4) din H.G. nr. 925/2006; implicit se vor aplica dispozitiile art. 9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011.Cerinta nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularulnr. 5.Certificatul se va prezenta in original si se solicita conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010.Cerinta nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 Operatorul economic (lider, asociat, tert, subcontractant) trebuie sa completeze Formularul nr. 6, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) O.U.G.nr. 34/ 2006.Persoanele cu functii de decizie din cadrul CN SIS:
Dan Mihai Chirica ? Imputernicit Director
Vasile Claudiu BORNAGEL ? Imputernicit Contabil sef
Mugurel Olariu ? Sef Serviciu Metodologie, planificare managementul proiectelor ?i secretariatul comitetului tehnic
Iuliana BOARIU ? SefServiciu Analiza, dezvoltare, testare, instruire si cooperare
Persoana cu functie de decizie din cadrul MAI-DGJ:
Nan Florin - Imputernicit director general al Directiei Generale Juridice
Persoana cu functie de decizie din cadrul DAACTI:
Razvan Iulian Jiga ? imputernicit Director
Emil Lungu ? Sef serviciu achizitii publice pentru TICNOTA : Se pot prezenta si alte documente doveditoare, echivalente in conditiile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006. Note: - toate certificatele/documentele/ mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor/certificatul constatator va contine informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor; Formularele solicitate se vor prezenta in original.
- in cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- a nu se folosi prescurtari;
- documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor;
- in cazul depunerii unei oferte/candidaturi in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
- ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
Cerinta nr. 1 - Pentru persoane juridice/fizice romane/ straine
1. Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului candidat. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.2. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.Cerinta nr. 2Certificarile si/sau autorizarile necesare de la producatorul licentei solutiei SIB
Solutia SIB, pentru care se achizitioneaza serviciile de mentenanta si suport, are la baza produsul licentiat SIB (Steria Interconnection Box) al companiei STERIA BENELUX SA/NV.Solutia SIB a fost implementata in cadrul contractului RO-FSCH 13.1, de catre operatorul economic STERIA BENELUX SA/NV.
Pentru solutia SIB, STERIA BENELUX SA/NV a acordat catre Ministerul Afacerilor Interne dreptul de utilizare a solutiei pe o perioada nedeterminata in baza unei licente neexclusive, netransmisibile si netransferabile. Conform contractului RO-FSCH 13.1, STERIA BENELUX SA/NV isi rezerva dreptul exclusiv de a corecta orice erori continute de SIB.
Aceasta licenta nu contine drepturi de modificare a software-ului de catre Ministerul Afacerilor Interne, care este beneficiarul solutiei SIB, sau de catre orice alttert.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale - (datele de identificare ale ofertantului). In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul, asociat) va prezenta acest formular
Cerinta nr. 2Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) - sa fie de cel putin 1.151.956 lei. Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupuluiPentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta mediu BNR pentru fiecare an.
Cerinta nr. 3Bilanturile contabile pentru ultimii 3ani (2011, 2012, 2013) deactivitate vizate de DGFP; (copie conforma cu originalul, , cu semnatura si stampila.)Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertantii nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia au posibilitatea de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.
Cerinta nr. 4In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform Formularului nr. 7.1, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic (inclusiv liderul, asociat) trebuie sa completeze Formularul 7.Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 7.Se vor depune bilanturile contabile pentru ultimii 3ani (2011, 2012, 2013) deactivitate vizate de DGFP (copie conforma cu originalul, , cu semnatura si stampila.)Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertantii nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia au posibilitatea de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 7.1.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente:
- Lista cuprinzand asociatii.
- Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.
- Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Cerinta nr. 2
Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va prezenta o declaratie privind partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa o/le subcontracteze.
Cerinta nr. 3 (experienta similara)Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), conform Formularului nr. 11, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul va demonstra ca a prestat in ultimii 3 ani, in baza a maxim 3 contracte, servicii informatice similare celor de mentenanta si suport sau alte servicii informatice pentru un sistem informatic (a se vedea Nota 2) in valoare cumulata de minim 575.978 lei fara TVA.Pentru contractele in baza carora ofertantul si-a indeplinit experienta similara, se vor completa urmatoarele informatii:
- tipul contractului;
- valoarea contractului;
- beneficiarul contractului;
- obiectul contractului;
- perioada in care s-a realizat implementarea contractului;
- codul/codurile CPV;
- tipul serviciilor prestate;
- valoarea serviciilor prestate.Nota: 1. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
2. Sistemul informatic presupune existen?a urmatoarelor componente: baza de date, aplica?ie si interfata cu utilizatorii finali sau cu cel putin un alt sistem informatic.
Se va completa Formularul nr. 11Eventuala conversie leu- alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anii 2011, 2012, 2013 Pentru anul 2014 eventuala conversie leu-alta valuta se face prin raportare la cursulcomunicat de Banca Centrala Europeana valabil in ziua anterioara datei limita dedepunere aofertelor.
Cerinta nr. 5Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de serviciiEchipa propusa trebuie sa includa cel putin urmatorii specialisti:
Experti cheie: 1.Manager de proiect ? 1 persoana
Cerinte:
a.Absolvent de studii superioare
b.Certificare profesionala in domeniul managementului de proiect
c.Experien?a specifica: minim 3 ani experienta in managementul proiectelor2.Manager asigurarea calita?ii ? 1 persoana
Cerinte:
a.Absolvent de studii superioare
b.Experien?a specifica: minim 3 ani experien?a in managementul asigurarii calitatii3.Expert proiectare aplicatie ? 1 persoanaCerinte:
a.Absolvent studii superioare
b.Cursuri/Certificari in domeniul platformelor de aplicatie de tip Oracle Weblogic si in domeniul aplica?iilor de tip Java Enterprise, eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international
c.Experien?a specifica: rol de expert in domeniul proiectarii aplica?iilor informatice in cel putin un proiect care a avut ca obiect implementarea sau asigurarea mentenan?ei ?i a suportului pentru unsistem informatic care utilizeaza platforme de aplicatie de tip Oracle Weblogic, aplica?ii de tip Java Enterprise, baze de date de tip Oracle4.Expert baze de date ? 1 persoanaCerin?e
a.Absolvent studii superioare
b.Certificare profesionala ca administrator in domeniul bazelor de date ORACLE 11g sau echivalent, eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/ international;
c.Experienta specifica: rol de expert de baze de date in cel putin un proiect care a vizat implementarea sau asigurarea mentenan?ei ?i a suportului pentru un sistem informatic care utilizeaza baze de date tip Oracle.5.Expert infrastructura IT ? 1 persoana
Cerin?e:
a.Absolvent studii superioare
b.Experien?a specifica: rol de expert in domeniul infrastructurii IT in cel putin un proiect care a avut ca obiect implementarea sau asigurarea mentenan?ei ?i a suportului pentru un sistem informatic care utilizeaza tehnologii de tip x86 si produse de tip Oracle (aplicatii, middleware, baze de date)6.Expert testare ? 1 persoana
Cerin?e
a.Absolvent studii superioare
b.Experien?a specifica: rol de expert in domeniul testarii sistemelor informatice in cel putin un proiect care a avut ca obiect implementarea unui sistem informatic care utilizeaza platforme de aplicatie de tip Oracle Weblogic, aplica?ii de tip Java Enterprise, baze de date de tip Oracle.Nota:
?Pentru fiecare specialist se vor prezenta:
- curriculum vitae (CV) ? Formular nr. 18
- copii, cu mentiunea ?conform cu originalul?, ale diplomelor de studii ?i certificatelor profesionale ob?inute ?i mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza
- documentele suport din care sa reiasa experien?a specifica: recomandari de la beneficiarii contractelor in care exper?ii au indeplinit rolul solicitat sau extrase din contracte cu men?ionarea rolului respectiv ?i a perioadelor aferente sau orice alte documente suport (care pot fi eliberate si de catre prestatorul respectivelor servicii), in copie cu mentiunea ?conform cu originalul"
- Declaratia de disponibilitate, conform Formularului nr. 13.Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, exper?ii prevazu?i de catre ofertant pot fi inlocui?i doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerin?ele minime de calificare pentru exper?i.
Cerinta :
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente: - Lista cuprinzand asociatii.- Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.- Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului. Daca este cazul se vor prezenta urmatoarele documente: - Lista cuprinzand asociatii, conform Formularuluinr. 8.- Acord sau o scrisoare preliminara de asociere, conform Formularului nr. 9.Daca este cazul se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11Se va prezenta lista personalului propus de Ofertant pentru indeplinirea contractului, con-form Formularului nr. 12.Ofertantul va depune in original sau copii/ lizibile semnate si stampilate cu apostila "conform cu originalul", documente emise de organisme acreditate care ii confirma certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.Precizari specifice: a)Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertei.b)Eventualele limite ale valorilor pana la care elementul prevazut la litera a) poate fi imbunatatit-NU exista limitec)Operatorii economici pot vedea cea mai buna ofertad)Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una)e) Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatieif)Durata rundei: 1 (una) zi lucratoare;g)Licitatia se prelungeste automath)Pasul de licitare este de 0, 1% din valoarea estimataIn cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele financiare depuse anterior organizarii acestei faze;Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP conform H.G. nr. 1660/2006.Refuzul unui ofertant de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei.Dupa stabilirea clasamentului Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa depuna la sediul acesteia formular de oferta si centralizatorul de preturi din care va rezulta valoarea financiara ofertata in SEAP.In cazul in care in urma fazei finale de licitatie electronica mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc, ofertantii aflati in aceasta situatie vor proceda la depunerea unei noi oferte financiare in plic inchis, in urma solicitarii Autoritatii contractante.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2014 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2014 11:00
Locul: Bucuresti, Str. Leaota, nr. 2A, Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoana desemnata pentru participarea la sedinta de deschidere, va prezenta imputernicirea scrisa pentru participare emisa de reprezentantul autorizat al societatii respective.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Frontierelor Externe, proiect Modernizarea componentei nationale N.SIS II in vederea optimizarii nivelului de disponibilitate, securitate si performanta a acesteia din perspectiva interconectarii cu sistemul central SIS II
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (Fondul Frontierelor Externe)
VI.3) Alte informatii
Durata contractului este pana cel tarziu 30.06.2014.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In cazul ofertei comune, fiecare ofertant va prezenta documentele prevazute la Cap. III.2CONDITII DE PARTICIPAREIn situatia castigarii procedurii, de catre o oferta comuna, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita asocierea ofertantilor in forma legalizata, iar contractul se va incheia cu liderul de asociatie desemnat de catre acestia, care va raspunde in totalitate de derularea corespunzatoare a contractului, conform clauzelor stipulate in acesta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: M.A.I. - Directia Generala Juridica
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Tel. +40 213037080, Email: [email protected], Fax: +40 213112052
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 19:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer