Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de Servicii de organizare actiuni de ecologizare in arii protejate in cadrul proiectului ?Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000?


Anunt de participare numarul 141092/13.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Directia buget, finante, administrativ, Tel. +40 212071101, In atentia: Eduard Costache, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de Servicii de organizare actiuni de ecologizare in arii protejate in cadrul proiectului ?Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: Suceava-RO215;Timisoara-RO424, Caras Severin-RO422;Bacau- RO211 ; Covasna- RO123;Cluj-RO113; Bihor-RO111; Alba-RO121;Vrancea-RO226
Teleorman-RO317; Valcea-RO415, Olt-RO414;Iasi-RO213;Bucuresti-RO321
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al Sistemului Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000 este reprezentat de conservarea mediului natural, prin sprijinirea managementului ariilor protejate, realizarea infrastructurii suport pentru promovarea ariilor naturale protejate si promovarea activitatilor de constientizare ce vizeaza reducerea sau chiar inlaturarea presiunilor antropice asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar.Acest proiect se va constitui ca si instrument integrat si accesibil de vehiculare a informatiilor relevante pentru realizarea evaluarii SEA a Planurilor de management si de evaluare adecvata a activitatilor din site-urile Natura 2000 susceptibile sa aiba un impact asupra speciilor si habitatelor pentru care site-urile Natura 2000 au fost desemnate.
Obiectul contractului de fata il reprezinta achizitia de ?Servicii de organizare actiuni de ecologizare in arii protejate in cadrul proiectului ?Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63510000-7 - Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)
55300000-3-Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)
79950000-8-Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)
98341000-5-Servicii de cazare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- 9 actiuni de ecologizare organizate in cele 9 arii naturale protejate;
- 9 prezentari de constientizare asupra importantei protejarii mediului inconjurator organizate in scoli;
- 9 prezentari de filme documentare in scoli.
Valoarea estimata fara TVA: 683, 991RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 13.679 lei. A se vedea nota de mai jos.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 4463, 99 lei (4.200 lei + 0, 1% din ce depaseste 420.001 lei);c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. ordin de plata in contul ANPM (CIF 16462898) IBANRO07TREZ7005005XXX001202 deschis la A.T.C.P.M.B., cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si in format electronic (in S.E.A.P.). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri structurale nerambursabile: PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL?MEDIU? Axa Prioritara 4 - ?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii? - Sesiunea nr. 3/2009.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente la data depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente la data depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 2A - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 2B - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum ar fi: Mihail FACA ? Pre?edinte, Horia IRIMIA ? Vicepre?edinte, Gabriel GERU ? director Directia Buget Finan?e Administrativ, John Samad SMARANDA ? Manager de Proiect, Florentina ARNAUTU - Manager Financiar (proiect) precum si ceilalti membri ai echipei de proiect, respectiv: Elena GIUREA ? Asistent de Proiect, Cristian ALEXE - Responsabil Juridic, Roxana STOIAN - Expert tehnic Biodiversitate, Mariana APOSTOL ? Expert IT ? ?ef serviciu sisteme informa?ionale, Stefan MOCANU ? Expert IT ? Consilier Superior..
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
b. Oertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul e?alonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
Astfel, pentru ofertele care se depun intre data 01 ? 25 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scadenta in cursul lunii anterioare depunerii ofertelor.Pentru ofertele care se depun intre data de 26 ? 31 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scaden?a in luna in curs.
c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului valabil la data de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
e. Autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Informatii generale aferente ultimilor 3 ani ? Formular 3.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011), din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori fin. sau societa?i specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc. edificatoare, cu condi?ia ca acestea sa con?ina inf. relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa ec.-fin.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 600.000 lei.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit op. ec., atunci acesta va prezenta alte doc. edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei ec. si fin. a operatorului economic. Doc. se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in lb. romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, servicii de natura celor prevazute in caietul de sarcini, respectiv: organizare evenimente, organizare excursii de grup inclusiv cazare.
Se solicita:
a) Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani ? Formular 4;
b) Fisa de experienta similara ? Formular 5;
c) prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiar prin carese face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara;
d) Cel pu?in o recomandare (datata, semnata si parafata de catre beneficiar)/certificat constatator emis in conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 ?i ale 97^1 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, pentru fiecare tip de contract/activitate sau serviciu care face obiectul experientei similare.
Continuare cerin?a nr. 1
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru perioada de executie a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele utilaje/mijloace de transport/echipamente specifice pentru indeplinirea contractului: - cel putin 3 autocare prin intermediul carora se va asigura transportul elevilor in vederea desfasurarii activitatilor de ecologizare aferente fiecarei arii protejate.Se solicita:
- Formularul nr. 13;
- Documente suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinrea corespunzatoare a contractului (a se vedea nota din cadrul modului de indeplinire a cerintei nr. 2).
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
Expert cheie nr. 1 - Manager de proiect/coordonator de echipa/team leader ? 1 pers.
Expert cheie nr. 2- Expert organizare evenimente - 1 pers.;
Expert cheie nr. 3 ? Expert in domeniul turism ?1 pers.Se solicita:
a) Formularul nr. 6 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului
b) Formularul nr. 8 ? Angajamentul privind resursele umane
c) Formularul nr. 7 - Declara?ia de disponibilitate (pentru cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului -se va completa si se va semna de catre titular)
Continuare cerinta nr. 3
d) Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentei profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asig. indepli. la un niv. coresp. a ctr. care urmeaza sa fie atrib., potrivit specificatiilor prev. in caietul de sarcini.Astfel, ofert.vor prezenta doc.suport din care sa rezulte indepl.cerintelor.solicitate, cum ar fi:
- carti de munca sau, dupa caz, ctr. individ.de munca ale perso. si/sau ctr.de prest.serv.incheiate intre ofert.si perso. respective(care sa asig.trasabilit.includerii in oferta a respectiv.specialist) si/sau alte doc. de la beneficiari si angajatori, din care rez. indepl. cerint. priv. profilul/exper. specialist.prop.;
Continuare cerinta nr. 3
- dipl. priv. specializ. perso.(stud., pregat. profes., calific. si atest. profes.);
- autoriz./certif.de atest.profes.si legitimat.aflate in term.de valab. la data dep. ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certif.ale transcript., decl. pe propr.raspund.din partea expert.incheiata in forma autent. priv.exper./certif.echiv. detinute, insotite de dovada resp.certif., a deciz.de numire pt.poz.respectiva si copia doc.de specializ.in baza careia sa realiz.numirea.Nota: Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
Expert cheie nr. 1 - Manager de proiect/coordonator de echipa/team leader, cu urmatorul profil:
a) absolvent de studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic/economic/juridic, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
b) experienta profesionala generala de minim 3 ani;
b) detinerea de competente relevante privind managementul de proiect (dovedite prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919 sau echivalent).
c) participarea expertului pe parcursul profesional la cel putin un proiect de natura contractului ce urmeaza sa fie atribuit, in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de manager/ director/ coordonator ori sef de proiect/ team leader sau o alta pozitie similara.
Expert cheie nr. 2 ? Expert organizare evenimente, avand urmatorul profil:
a) absolvent de studii superioare de lunga durata, in domeniul marketing/comunicare/jurnalism/PR, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
b) experienta profesionala generala de minim 3 ani;
c) detinerea de competente de nivel avansat in domeniul comunicarii (dovedite prin prezentarea unei diplome/unui certificat de participarea la cel putin un curs de specializare in acest domeniu);
d) participarea expertului pe parcursul profesional la cel putin un proiect de natura contractului ce urmeaza sa fie atribuit, in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de expert organizare evenimente sau o alta pozitie similara.
Expert cheie nr. 3 - Expert in domeniul turism, avand urmatorul profil:
a) absolvent de studii superioare de lunga durata, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
b) experienta profesionala generala de minim 3 ani;
c) Detinerea de competente relevante privind organizarea de calatorii (dovedite prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi "agent de turism" - cod C.O.R. 422102 sau echivalent);
d) participarea expertului pe parcursul profesional la cel putin un proiect de natura contractului ce urmeaza sa fie atribuit, in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de expert in domeniul turism/agent de turism sau o alta pozitie similara.
Cerin?a nr.4
Informatii privindsubcontractan?ii
Se solicita Lista cuprinzand subcontractantii (Formularul nr. 9) cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.
a. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Se solicita certificat privind implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din OUG nr. 34/2006, pentru activitati de ale agentiilor de turism/organizare evenimente aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2105/DBFA/05.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.01.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale ofertantilor, observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Autoritatea contractanta beneficiza de finantare nerambursabila PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL?MEDIU?Axa Prioritara 4 - ?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii? -Sesiunea nr.3/2009.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
? In sensul prevederilor de la Cap. II.3., durata contractului se calculeaza de la semnarea acestuia ?i se intinde pana la data finalizarii proiectului, respectiv 30.06.2013 in func?ie de graficul de implementare ?i activita?ile din cadrul acestuia.Nota: Durata de 4 luni de la data semnarii contractului reprezinta durata maxima acceptata pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit ?i nu poate fi modificata decat in situa?ii neprevazute, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care impun diminuarea/extinderea duratei de implementare a proiectului.? Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului;? Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.? In situa?ia in care doua sau mai multe oferte prezinta acela?i pret si se gasesc pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (reofertare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G.nr. 34/2006, respectiv 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212071101, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2012 16:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer