Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de reparare si de intretinere a automobilelor


Anunt de participare (utilitati) numarul 148481/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Cojoc, Tel. +40 212083528, In atentia: Eugen NEICU VOICU, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitia de servicii de reparare si de intretinere a automobilelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor un numar de 76 de autovehicule, impartite in 14 loturi in functie de locatie astfel: Bucuresti (34 autovehicule), Constanta (14 autovehicule), Bacau (2 autovehicule), Cluj (3 autovehicule), Arad (6 autovehicule), Tg. Mures (2 autovehicule), Timisoara (3 autovehicule), Satu Mare (1 autovehicul), Suceava (2 autovehicule), Baia Mare (2 autovehicule), Oradea (1 autovehicul), Iasi (2 autovehicule), Sibiu (2 autovehicule) si Tulcea (2 autovehicule
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini un numar de76 autovehicule, impartite in 14 loturi in functie de locatie astfel: Bucuresti (34 autovehicule), Constanta (14 autovehicule), Bacau (2 autovehicule), Cluj (3 autovehicule), Arad (6 autovehicule), Tg. Mures (2 autovehicule), Timisoara (3 autovehicule), Satu Mare (1 autovehicul), Suceava (2 autovehicule), Baia Mare (2 autovehicule), Oradea (1 autovehicul), Iasi (2 autovehicule), Sibiu (2 autovehicule) si Tulcea (2 autovehicule)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 052, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 40.680 leisi poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare.Garantia de participare este defalcata astfel: pentru lotul 1, Bucuresti 18.000 lei;pentru lotul 2, Constanta7.560 lei; pentru lotul 3, Bacau 1.080 lei; pentru lotul 4, Cluj 1.620 lei; pentru lotul 5, Arad 3.240 lei; pentru lotul 6, Tg. Mures 1.080 lei; pentru lotul 7, Timisoara 1.620 lei; pentru lotul 8, Satu Mare 540 lei; pentru lotul 9, Suceava 1.080 lei; pentru lotul 10 Baia Mare 1.080 lei; pentru lotul 11 Oradea540 lei; pentru lotul 12 Iasi 1.080 lei; pentru lotul 13 Sibiu 1.080 lei; pentru lotul 14 Tulcea 1.080 lei;Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 3 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006 sau daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO93 RNCB 0085 0441 8223 0013al autoritatii contractante, deschis la BCR, Sucursala WTC .Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate aofertei (60 de zile, de la data limita de primire a ofertelor).In cazul operatorilor economici care se incadreaza, conform legii, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, va fi admisa o garantie de participare in cuantum de 50 % fata de suma sus mentionata, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA.Conditii de constiuire a garantiei de buna executie (conform art. 90 din HG 925/2006, HG 1045/2011 cu modificarile si completarile ulterioare)Termenul de constituire a garantiei de buna executie: 10 zile de la data semnarii contractuluiIn cazul operatorilor economici care se incadreaza, conform legii, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, va fi admisa o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 50 % fata de suma sus mentionata, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie cu oferta independenta? Formular 04 (conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010);
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 05 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - conflictul de interese). Aceasta declaratie trebuie completata de ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator.
Persoane cu functie de decizie din cadrul RA ROMATSA: Director General - Aleodor Marian FRANCU si Director Economic - Silvia POPEANGAPresedintele comisiei de evaluare a ofertelor este d-l. Dragos TITEA ? Director Juridic si Administrativ,
Membrii comisiei de evaluare sunt: Laura RUSESCU, Florina BALTA, Marius BUZEA, Dorin BANCIU, Eugen NEICU VOICU
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 06 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 07 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Documentul va fi prezentat in copie, semnat si parafat de catre operatorul economic, purtand mentiunea ?Conform cu originalul?.
Operatorul economic clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
2. Operatorii economici vorcompleta si semna Formular 08 ? Informatii generale
3. Autorizatie emisa de Registrul Auto Roman pentru prestarea serviciilor de reparare, reglare si/sau desfasurare a activitatii de reconstructie a vehiculelor (in conformitate cu Legea nr. 105 din 27 iunie 2000, Legea nr. 222 din 22 mai 2003, Ordonantei nr. 82/2000, Ordonantei nr. 36/2005 si a Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2131 din 8 decembrie 2005 referitor la Reglementarile privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9).Documentul va fi prezentat in copie, semnat si parafat de catre operatorul economic, purtand mentiunea ?Conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat ISO 9001:2008 sau a oricarui alt document eliberat de o autoritate acreditata in domeniu, care sa ateste existenta sistemului de management al calitatii al operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
ISO 9001:2008
2. Certificat ISO 14001:2004 sau a oricarui alt document eliberat de o autoritate acreditata in domeniu, care sa ateste existenta sistemului de management al mediului al operatorului economic sau Declaratie privind respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului
Modalitatea de indeplinire
ISO 14001:2004 sau operatorul economic va completa Formularul 09
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii aditionale despre licitatia electronica: 1. elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitive de ofertare: pretul total al ofertei.2. informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia operatorilor economici in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: 2.1. sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor operatorilor economicii informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament;2.2. operatorii economici pot vedea cea mai buna oferta: da ¦nu ?2.3. operatorii economici pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: da ?nu ¦2.4. licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: da ?nu ¦2.5. pasul minim de licitare: 5 %3. informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice: 3.1. inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;3.2. in vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Operatorii economici care au depus oferte admisibile vor fi invitati sa-si imbunatateasca oferta de pret. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate automat si transmise simultan de catre SEAP, tuturor operatorilor economici respective, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.3.3. in cazul in care operatorul economic declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul runde a licitatiei electronice elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitive, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare ultima oferta depusa electronic sau in cadrul procedurii de evaluare initiala integrata a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire in documentatia de atribuire;3.4. numarul de runde ale licitatiei electronice: 13.5. licitatia electronica va incepe la 2 (doua ) zile de la transmiterea invitatiei de catre SEAP3.6. durata rundei: 1 (una) zi3.7. in cadrul licitatiei electronice, operatorii economici participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze3.8. licitatia electronica se va finalize dupa desfasurarea rundei mentionate la punctul 3.4.4. informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic, conditiile tehnice simodalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin.(1) din HG nr. 1660/2006. Conform art. 38 alin. (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in aceasta situatie, autoritatea contractanta avand dreptul de a retine garantia de participare a acestuia. Informatiile necesare pentru conectare si inregistrare sunt disponibile la adresa de internet: http: //www.e-licitatie.ro.5. autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.6. in termen de 3 zile de la finalizarea licitatiei electronice, operatorul economic declarat castigator are obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, Formularul de oferta nr. 12, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 11:00
Locul: RA ROMATSA, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, sector 1, Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
si reprezentantii ofertantilor, admiterea acestora urmand a se face pe baza de imputernicire scrisa din partea firmei pe care o reprezinta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.3.1) Posibilitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egaleIn cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, RA ROMATSA va solicita o noua ofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz, contractul va fi atribuit operatorului economic a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.VI.3.2) Data de deschidere a ofertelor depuse se va prelua din anuntul de participare si va avea locla sediul R.A. ROMATSA, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, sector 1, Bucuresti.La sedinta de deschidere a ofertelor sunt admisi sa participe, pe langa membrii comisiei si reprezentantii ofertantilor, admiterea acestora urmand a se face pe baza de imputernicire scrisa din partea firmei pe care o reprezinta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. ROMATSA ? Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. +40 212083100, Email: [email protected], Fax: +40 212302442, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 13:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer