Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de supraveghere,prevenire,control si eradicare a bolilor la animale,a celor transmisibile de la animale la om,protectia animalelor si protectia mediului,de identificare si inregistrare a bovinelor,suinelor,ovinelor si caprinelor.


Anunt de participare numarul 147570/30.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges
Adresa postala: Calea Campulung, nr. 4, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 117715, Romania, Punct(e) de contact: : Calea Campulung nr.4 Pitesti Arges, Tel. +40 248211199, In atentia: d-lui Director executiv d-lui dr. LUPU GELU DANIEL., Email: [email protected], Fax: +40 248212532, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animalela om, protectia animalelorsi protectiamediului, de identificaresi inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: .. Circumscriptiile sanitar ? veterinare de asistenta din cadrul judetului Arges..
Cod NUTSRO311-Arges.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 10 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 7, 338, 832RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animalela om, protectia animalelorsi protectiamediului, de identificaresi inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor,
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) Lot 1 ? csv Aninoasa, lot 2 csv Baiculesti, lot 3csv Balilesti , lot 4 csv Bogati, lot 5 csv Bradulet, lot 6 csv Bughea de jos, lot 7 csv Caldararu, lot 8 csv Domnesti, lot 9 csv Davidesti, lot 10 csv Darmanesti, lot11 csv Godeni, lot 12 csv Maracineni , lot 13 csv Nucsoara, lot 14 csv Stalpeni, lot 15 csv Vladesti, lot 16 csv Albesti de Arges, lot 17 csv Albesti de Muscel. , lot 18 csv Albota, lot 19 csv Arefu, lot 20 Babana, lot 21 csv Barla, lot 22 csv Bascov, lot 23 csv Berevoiesti, lot 24 csv Boteni, lot 25 csv Bradu, lot 26 csv Budeasa, lot 27 csv Buzoiesti, lot 28 csv Calinesti, lot 29 csv Campulung, lot 30 csv Cateasca, lot 31 csv Cepari, lot 32 csv Cicanesti, lot 33 csv Ciofrangeni, lot 34 csv Ciomagesti, lot 35 csv Cocu, lot 36 csv Colibasi, lot 37 csv Corbi, Lot 38 csv Cosesti, lot 39 csv Costesti, lot 40 csv Cotmeana, lot 41 csv Cuca, lot42 csv Curtea de Arges, lot 43 csv Dambovicioara, lot 44 csv Dobresti, lot 45 csv Draganu, lot 46 csv Dragoslavele, lot 47 csv Harsesti, lot 48 csv Hartiesti, lot 49 csv Leordeni, lot 50 csv Leresti, lot 51 csv Lunca Corbului, lot 52 csv Malureni, lot 53 csv Merisani, lot 54 csv Mioarele, lot 55 csv Moraresti, lot 56 csvMosoaia, lot 57 csvMozaceni, lot 58 csv Musetesti, lot 59 csvNegrasi, lot 60 csvOarja, lot 61 csvPietrosani, lot 62 csv Pitesti.lot 63 csvPoiana Lacului, lot 64 csvPoienari de Arges, lot 65 csvPoienari de Muscel, lot 66csvPopesti, lot 67 csvPriboieni, lot 68 csvRatesti, lot 69 csvRecea, lot 70 csvRociu, lot 71 csvRucar, lot 72 csvSalatruc, lot 73 csv Sapata, lot 74 csvSlobozia, lot 75 csvStefan cel Mare, lot 76 csv Stefanesti, lot 77 csv Stoenesti, lot 78 csv Stolnici, lot 79 csvSuici, lot 80 csv Suseni, lot 81 csvTeiu, lot 82 csvTigveni, lot 83 csvTitesti, lot 84 csv Topoloveni, lot 85 csv Uda, lot 86 csv Ungheni, lot 87 csv Valea Danului, lot 88 csv Valea Iasului, lot 89 csvValea Mare Pravat, lot 90 csvVedea.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 338, 832RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
valoare garantie participare pe loturi, total general=146776.65 ron.constituirea garantiei de participare se face conform prevederea art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 si art.2781 din O.U.G. nr. 34/2006Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire(Cont DSVSA ARGES RO33TREZ0465005XXX000154 , CF 4122230 , Trezoreria PITESTI )Neprezentarea documentului prin care se atesta constituirea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei. Modalitatea de constituire : garantia de participare se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara, ordin de plata sau depunere numerar la caseria dsvsa Arges si trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la inceperea sedintei de deschidere a ofertelor. Perioadade valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 %din valoarea fiecarui contract subsecvent incheiat, fara T.V.A.conform art 89 din HG NR.925/2006. Neconstituirea garantiei de buna executie a contractului subsecvent reprezinta clauza de reziliere pentru acordul cadru.Modul de constituire a garantiei de buna executie: ?Scrisoare de garantie bancara de buna executie(formularul 18), constituita la data semnarii acordului cadru , sub oricare alta forma prevazuta in art. 90 art.1 si 2 precum si art.86 alin. (2-4) din Hotararea de Guvernnr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Datele de identificare ale institutiei sunt: (Cont RO33TREZ0465005XXX000154 , CF 4122230 , Trezoreria PITESTI )
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT siCOFINANTATE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Niveluri specifice minime necesare: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conformprevederilorOrdinului nr. 314/2010 Formularul B
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006 Formularul C
Declaratie privind eligibilitatea( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Prezentare formular 5, document semnat, stampilat si inregistrat Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181
(Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)Prezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistrat ca nu aredrept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/saunu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale , astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006 cu modificarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante dupa cum urmeaza: Daniel Gelu Lupu, Sorescu Sorin, Enache Eugenia, Barloiu Ion, Marinescu Romeo, Stoica Maria, Musat Anca Mihaela, Ion Silvia.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publicacompletarea unor declaratii pe proprie raspunderese vor completa Formularele 12A si 12B din sectiunea modele formulare
Certificat de atestare fiscala ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Certificat fiscal eliberat de compartimentul impozite si taxe localeal unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul local, in conformitate cu art.9 din Ordinul509/2011 al ANRMAP (copie lizibila certificata?conform cu originalul? semnata si stampilata)Certificat de atestare fiscala( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Certificat fiscal eliberat de compartimentul impozite si taxe localeal unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetului general consolidat, in conformitate cu art.9 din Ordinul509/2011 al ANRMAP. (copie lizibila certificata?conform cu originalul? semnata si stampilata)Declaratii privind calitatea departicipant laprocedura.Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat (Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
Cazier fiscal( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelorCazier judiciar( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Certificat de participare la licitatii cu ofertaindependenta Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent formular 9
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Atentie, nu se folosesc prescurtari.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stablita de lege, nu vor fi mai vechi de 60 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor. Niveluri specifice minime necesare: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator(pentru P.J)Document original sau copie legalizata, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. (Activitatea principala sacuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare )
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului(pentru P.J) Document in copie legalizata.Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare ( pentru P.F/ P.J) Document incopie legalizata.Pentru persoane juridice/fizice straine:
1. Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
2. Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.
Fisa de identificare financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat (scanat in format pdf daca se posteaza in SEAP pentru procedura online).Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea formularului 8 din Sectiunea Formulare.Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poaate fi sustinuta si de si de o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic s persoana respectiva, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine. Formular 13Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire .Autoritatea contractanta v a solicita tertului sustinator , documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Atestatul de libera practica .2.Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;3.Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
4.Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;5.Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului.6.Informatii privind subcontractantii / asociatii(INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE EVENTUAL INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE)
1.Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului/ Declaratie pe proprie raspundereca se angajeaza in cazul in care este declarat castigator sa implementeze un astfel de sistem.
2.Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului v a asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Document incopie legalizata2.Document incopie legalizata3.Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata, 4.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor. Formularul 125.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor6.Ofertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii (Formularul 11 din Sectiunea Formulare). In cazul in care ofertantul nu intentioneaza sa subcontracteze, se va completa Formularul 11 cu mentiunea ?Nu este cazul?.Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/subcontractare in copie.In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si toti subcontractantii.Fiecare subcontractant va completa cu propriile date Formularul 5, Formularul 6 si Formularul 7 din Sectiunea Formulare si va furniza documentele solicitate la 4.1 din Fisa de date a achizitiei.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.1. Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica sau profesionala, 2. comisia de evaluare va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi sa prezinte documentele care lipsesc.3. Se acorda un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 24 de ore de la momentul solicitarii, pentru prezentarea documentelor care lipsesc.4. Ofertantul/candidatul respectiv, care a omis sa prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate in cadrul documentatiei de atribuire este respins de catre comisia de evaluare1.Prezentare formular 14document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor2.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
factori tehnici
60%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23955/07.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
IV.2.2. ATRIBUIREA ACORDULUI - CADRU
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 10:30
Locul: dsvsa argescalea campulung nr 4 pitesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor vor putea asista la deschiderea ofertelor numai pe baza de delegatie sau scrisoare(imputernicire)valabila, emisa de ofertant, semnata si stampilata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti operatorii participanti la procedura care au oferte admisibile.Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.Atunci cand doua sau mai multe oferte au preturi/punctaje egale si sunt clasate pe acelasi loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, astfel incat , ofertantii clasati pe locurile de mai sus sa nufie afectati.Se va tine cont ca pretul reofertat sa nu poata fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu cele de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia ?MODIFICARI?.Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.Nu este posibila retragerea sau modificarea ofertei dupa termenul limita de depunere a ofertelor, respectiv data de (data specificata in invitatia de participare)Deschiderea ofertelor va avea loc in data de (data specificata in invitatia de participare)la sediul D.S.V.S.A. Pitesti-Arges.Reprezentantii ofertantilor vor putea asista la deschiderea ofertelor numai pe baza de delegatie sau scrisoare (imputernicire) valabila, emisa de ofertant, semnata si stampilata.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DSVSA ARGES ? Compartimentul juridic
Adresa postala: Calea Campulung nr.4, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110147, Romania, Tel. +40 248211199, Email: [email protected], Fax: +40 248212532
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer