Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de transport rutier de marfa


Anunt de participare numarul 51757/08.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: Directia silvica Galati, str Stiintei nr 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii, Tel.0236 412517, In atentia: ing . C-tin Stoica, Email: [email protected], Fax: 0236 460256, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii de transport rutier de marfa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Subunitatile DS Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de transport rutier de marfa cu caracter general si masa lemnoasa fasonata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60122000-9 - Servicii de transport rutier de marfuri (Rev.1)
60122130-9-Servicii de transport cu vehicule adaptate la marfuri in vrac (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de servicii de transport marfa cu caracter general si masa lemnoasa fasonata lot 1 OS Hanu Conachi, lot 2 OS Galati, Lot 3 OS Grivita
Valoarea estimata fara TVA: 82, 200RON
II.2.2) Optiuni
Da
Valoarea contractului poate varia cu +/- 45%
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Total 1.233 lei din care lot 1- 540 lei; lot 2- 378 lei; lot 3 -315 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In conformitate cu dispozitiile art 44 din OUG34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea formularului Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale , fara un anumit prag valoric al cifrei de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Solicitat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie : - operatorul economic are in proprietate sau dispune prin contract de inchiriere, contract de leasing sau alta forma legala, de cel putin un mijloc de de transport rutier de marfa cu sarcina utila cuprinsa intre 1, 0 a 7, 5 to si trei mijloacele de transport rutier de marfa cu caracter general si/sau adaptate transportului rutier de masa lemnoasa fasonata, cu sarcina utila cuprinsa intre 7, 5 a 16, 00 to necesare executarii sarcinilor descrise in Caietul de sarcini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Tariful mediu pentru transport de masa lemnoasa fasonata in steri DM
13.3%
Descriere:
2.
Tariful mediu pentru transport de masa lemnoasa fasonata in steri DT
13.3%
Descriere:
3.
Tariful mediu pentru transport de masa lemnoasa fasonata in metri cubiDT
13.3%
Descriere:
4.
Tarif de transport marfuri cu caracter general, mijlocului de transport cu sarcina utila cuprinsa intre 1, 0 a 7, 0 to,
13.3%
Descriere:
5.
Tarif de transport marfurigenerale, mijloc de transport cu sarcina utila cuprinsa intre 7, 1 a 16, 0 to, fara remorca
13.3%
Descriere:
6.
Tarif de transport marfurigenerale, mijloc de transport cu sarcina utila cuprinsa intre 7, 1 a 16, 0 to, cu remorca
13.3%
Descriere:
7.
Tarif pentru ora de stationare,
6.9%
Descriere:
8.
Tariful mediu pentru transport de masa lemnoasa fasonata in metri cubi DM
13.3%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2924/08.05.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S41-057098 din 28.02.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.06.2008 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: La caseria unitatii, la adresa mentionata
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.06.2008 12:00
Locul: Sediul achizitorului la adresa mentionata
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel si Contencios-Administrativ din Galati
Adresa postala: str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021-13104641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Galati, Oficiul juridic
Adresa postala: str. Stiintei nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Fax: 0236 460256
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2008 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer