Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de transport rutier de marfa


Anunt de participare numarul 95232/04.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Galati
Adresa postala: str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii, In atentia: ing. C-tin Stoica, Email: [email protected], Fax: 0236-412517
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Galati
Adresa postala: str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii, In atentia: ing. C-tin Stoica, Email: [email protected], Fax: 0236-412517
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Galati
Adresa postala: str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii, In atentia: ing. C-tin Stoica, Email: [email protected], Fax: 0236-412517
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii de transport rutier de marfa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
4 - Transport postal, terestru sau aerian
Locul principal de prestare: Subunitatile DS Galati
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 32, 500 si 162, 700RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de transport rutier de marfa, in special masa lemnoasa fasonata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de transport rutier in limita valorii estimate
Valoarea estimata fara TVA: intre 32, 500 si 162, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nesolicitat
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in temeiul dispozitiilor art 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind situatia personala a operatorului economic; Certificat de atestare fiscala;Certificat Fiscal; Fisa de informatii generale; Declaratia privind calitatea de participant la procedura; Certificatul constatator;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari similare; Lista utilajelor;Documente privind Autorizarea operatorului economic de a executa servicii de transport rutier de marfa
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa prezinte Lista principalelor livrari/prestari similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor anexa si copii dupaminim un contract de valoare cel putin egala cu : - Lot 1:8.100, 00 lei;
- Lot 2:24.510, 00 lei;
- Lot 3:8.100, 00 lei;
- Lot 4:8.100, 00 leiincheiat in ultimii trei ani .2. Operatorul economic (lider, asociat) va prezenta minim 2 ( doua) documente constatatoare favorabile eliberate de alti beneficiari cu care a colaborat, documente constatatoare eliberate conform art. 97 ^ 1 din HG nr. 925/2006, cu referire la prestari de servicii similare celor supuse procedurii.3. Operatorul economic are in proprietate sau dispune prin contract de inchiriere, contract de leasing sau alta forma legala, de cel putin un mijloc de de transport rutier de marfa cu sarcina utila cuprinsa intre 1, 0 a 7, 5 to si cel putin trei mijloacele de transport rutier de marfa cu caracter general si/sau adaptate transportului rutier de masa lemnoasa fasonata, cu sarcina utila cuprinsa intre 7, 5 a 16, 00 to necesare executarii serviciilor descrise in Caietul de sarcini.4.Prezentarea copiei dupa licenta de transport al operatorului economic (Ordin 1842/2001 cu modif. si completarile ulterioare);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1253/25.02.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S53-076587 din 18.03.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.04.2010 18:00
Locul: pe site-ul oficial al operatorului SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel Galati Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.+4(021)310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4(021)3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Galati, oficiul juridic
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Fax: 0236-412517
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2010 12:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer