Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de transport rutier de marfuri, vrac


Anunt de participare numarul 144793/08.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Galati, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: comp. achizitii, Tel. +40 236412517, In atentia: ing. Constantin Stoica, Email: [email protected], Fax: +40 236460256, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii de transport rutier de marfuri, vrac
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Subunitatile achizitorului
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de transport rutier de marfuri, vrac
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
29.350 km
Valoarea estimata fara TVA: 117, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 2348, 00RON.? perioada de valabilitate a GP : - cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei;? modalitatea de constituire: conform dispozitiile reglementate de art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau ordin de plata in contul RO30RZBR0000060004361555, Raiffeisen Bank-Agentia Galati sau depunere la casierie a sumei in numerar;
- dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;
- pentru echivalarea ofertei/garantiei de participare depusa in alta valuta se va utiliza cursul BNR valabil cu trei zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. - in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, in conditiile art. 90, alin. (1) si (3) din HG 925/2006 intrucat AC functioneaza ca entitate cu capital integral de stat, in termen de 10 zile de la semnarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate mai jos se vor prezenta potrivit art. 5 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011, respectiv:
1.- Declaratii privind eligibilitatea (cf. art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006) - Anexa 1;2.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - persoane care aproba bugetul, cu functie de decizie si persoana responsabila de procedura de achizitie: ing. Valentin Hahuie, ec. Mihai Niculitev, consilier juridic Mariana Ivanescu, ing. Constantin Stoica ? Anexa 2;
3.- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Anexa 3;
4.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Anexa 4;
5.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordinului ANRMAP Nr. 314 din 12 octombrie 2010) ? Anexa 5;
6. - Certificat fiscal care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat;7. - Certificat fiscal care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Documentele solicitate mai jos se vor prezenta potrivit art. 5 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011, respectiv:
1. Certificatul constatator eliberat de ONRC, continandinformatii reale/valide la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte faptul ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare obiectului procedurii.2. Licenta comunitara a operatorului de transport rutier, conform Ordonantei 27/2011.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii generale privind cifra de afaceri globala in ultimii trei ani. Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat. Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri precum si data de echivalenta a Ron/alta valuta la cursul BNR (http: //www.cursbnr.ro/) este 31.12. a fiecarui an declarat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul , ,Fisa de informatii generale? ? Anexa 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 2:
Dovada experientei similare, respectiv o lista a principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Nu se solicita o anumita valoare, perioada de prestare sau un anumit nr. de beneficiari/contracte pentru a fi calificat.
Cerinta 3:
Dovada prestarilor similare confirmate prin prezentarea de parti relevante de contract sau proces verbal de receptie (final/partial) sau propria declaratie a operatorului economic sau orice alte certificate/documente ce pot fi prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
Cerinta 4:
Dovada dispunerii de un numar minim de mijloace de transport pentru indeplinirea contractului, respectiv:
- o autoutilitara (camion) cu remorca;
- doua autoutilitare (cap tractor) cu semiremorci cu sarcina utila minim autorizata 15.500 kg,
prin prezentarea copiei dupa licenta comunitare ? pentru minim un vehicul sau ansamblu de vehicule urmand ca ofertantul declarat castigator se obliga ca pana la data semnarii contractului de achizitie publica sa obtina copii conforme pt. toate vehiculele necesare derularii contractului, conform prevederilor Ordonantei 27/2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii ? Anexa 7.Se vor prezenta parti relevante de contract sau proces verbal de receptie (final/partial), in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul? sau propria declaratie a operatorului economic sau orice alte certificate/documente ce pot fi prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei de calificare privund experienta similara.Se vor prezenta in copie cu mentiunea , ,conform cu originalul??, a licentei comunitare ? pentru minim un vehicul sau ansamblu de vehicule urmand ca ofertantul declarat castigator se obliga ca pana la data semnarii contractului de achizitie publica sa obtina copii conforme pt. toate vehiculele necesare derularii contractului, conform prevederilor Ordonantei 27/2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2013 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2013 14:30
Locul: Sediul AC din Galati, str. Stiintei, nr. 95
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, observatoriidesemnati UCVAP, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Finantarea se realizeaza din fonduri proprii din productie.- Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari operatorilor economici, in vederea transmiterii de documente in plic inchis, care contin noi preturi ale ofertelor financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA GALATI, COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Tel. +40 236412517
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer