Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii pentru implementarea proiectului ?Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului TUR? - ECOTUR 2011-2013


Anunt de participare numarul 114644/27.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare
Adresa postala:  str. Aurel Popp nr. 14, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440012, Romania, Punct(e) de contact:  Alin Munteanu, Tel. 0261-711050, Email:  [email protected], Fax:  0261-711050, Adresa internet (URL):  www.eke.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
administratie/custode arie protejata
Activitate (activitati)
Altele: asociatii si fundatii - turism si protectia mediului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii pentru implementarea proiectului ?Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului TUR? - ECOTUR 2011-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Localita?ile Calinesti Oas, Gherta Mica, Orasu Nou, Mediesu Aurit, Turt, Turulung, Livada, Agris, Halmeu, Porumbesti, Micula, Lazuri, Satu Mare, jude?ul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Imbunatatirea conditiilor de management ale ariilor protejate din lunca inferioara a raului Tur precum si cresterea gradului de informare si constientizare a populatiei din comunitatile locale situate pe cursul inferior al raului Tur de importanta ocrotirii si conservarii favorabile a ariilor naturale protejate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90712400-5 - Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale (Rev.2)
73110000-6-Servicii de cercetare (Rev.2)
79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)
90711000-4-Evaluare a impactului asupra mediului, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Imbunatatirea conditiilor de management ale ariilor protejate din lunca inferioara a raului Tur precum si cresterea gradului de informare si constientizare a populatiei din comunitatile locale situate pe cursul inferior al raului Tur de importanta ocrotirii si conservarii favorabile a ariilor naturale protejate.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 015, 231RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
34 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare in cuantum de 10.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 90zile de la data limita pentru depunerea candidaturii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Acorduri/contracte de asociere (daca este cazul)
Acorduri/contracte de subcontractare (daca este cazul)
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006
Declaratie privind eligibilitatea prin care demonstreaza faptul ca nu se incadreaza in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG nr. 34/2006
Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat ? eliberat de ANAF sau echivalent;
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale ? eliberat de Primarie sau echivalent, pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare ale candidatului/ membrilor asocierii;
Certificat de inregistrare eliberat de ONRC sau echivalent
Certificat constatator eliberat de ONRC(cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei) sau echivalent, in original sau copie legalizata
Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data deschiderii candidaturilor.
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de calificare nu este permisa completatrea ulterioara, neprezentarea avand ca efect respingerea candidaturii ca inacceptabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: Bilantul contabil pe ultimii trei ani (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009), insotit de contul de profit si pierdere, vizat si inregistrat la organele competente, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.Profitul net aferent ultimului an financiar incheiat (2009) sa fie pozitiv (rezulta din bilantul contabil).?Angajament ferm? ? in forma autentificata ? in cazul in care candidatul este sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006 ? se va face dovada resurselor invocate, prin depunerea de documente justificative.Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) sa fie deminim 6.030.462, 00 lei.Identificare financiara ? in cazul in carecandidatul are conturi la mai multe banci va prezenta documentatie pentru fiecare, inclusiv Trezorerie, parafate de banca.
Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data deschiderii candidaturilor.In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect respingerea candidaturii ca inacceptabila.
Candidatii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus. Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la cifra minima de afaceri se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru data de 31.12.2007 ? pentru situatia aferenta anului 2007, 31.12.2008 - pentru situatia aferenta anului 2008, respectiv 31.12.2009 - pentru situatia aferenta anului 2009.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) sa fie deminim 6.030.462, 00 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale;Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;
Experienta similara- candidatii vor face dovada semnarii si indeplinirii in ultimii 3 ani contracte avand ca obiect servicii similare, astfel incat sa acopere urmatoarea gama de servicii ce face obiectul contractului de achizitie publica si anume: -Elaborare studii socio-economice;
-Servicii de informare si constientizare a factorilor interesati (organizare evenimente de comunicare, constientizare si consultare publica, publicare articole de presa, tiparire pliante, brosuri, bannere, sepci si tricouri inscriptionate, afise, bannere, publicatii, realizaresi amplasare panouri de informare;
-Realizare pagina web;
-Cercetare si realizare studii sociologice;
-Echipamente de birou;
-Implementare solutie software;
-Productie film documentar stiintific;
-Servicii masuratori terestre;Formularexperienta similara;
Formularcentralizator pentru experienta similara individual cat si pe total asociere (daca este cazul);
Copie a contractului/contractelor nominalizate ca experienta similara;
Recomandare (document constatator) sau document echivalent pentru persoane juridice straine, pentru contractele nominalizate ca experienta similara.Declaratie privind informatii de personalCentralizator privind informatii de personal (daca este cazul;
Declaratie pe proprie raspundere cu privire la:
EXPERT SOCIOLOGEXPERT FACILITARE COMUNITARAEXPERT RELATII PUBLICE SI COMUNICAREEXPERT STIINTIFIC REALIZARE STUDIU MAMIFEREEXPERT STIINTIFIC REALIZARE STUDIU AVIFAUNAEXPERT STIINTIFIC REALIZARE STUDIU HERPETOFAUNAEXPERT STIINTIFIC REALIZARE STUDIU IHTIOFAUNA
EXPERT STIINTIFIC REALIZARESTUDIU NEVERTEBRATE ACVATICEEXPERT STIINTIFIC REALIZARE STUDIU LEPIDOPTEREEXPERT STIINTIFIC STUDIU COLEOPTEREEXPERT STIINTIFIC REALIZARE STUDIU FLORA SI HABITATEEXPERT GRAFICA SI DESIGN?
EXPERT ITCAMERAMAN/ OPERATOR CAMERAEXPERT ELABORARE PLAN MANAGEMENTIn cazul depunerii unei candidaturi din partea unei asocieri, fiecare membru va desemna o persoana responsabila in reprezentarea membrului asocierii la nivel de asociatie.
+capVI.3 alte informatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de calificare nu este permisa completatrea ulterioara, neprezentarea avand ca efect respingerea candidaturii ca inacceptabila.Experienta similara minim 100.000 lei-Recomandari experienta similara: In cazul in care candidatul are calificativul ?satisfacator? sau ?nesatisfacator? acesta va fi exclus din procedura.RESURSE UMANE: Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare din pozitiile de mai sus. Candidaturile pentru care nu se vor nominaliza persoane diferite si specialitate pentru fiecare pozitie, vor fi respinse.? Pentru toate persoanele care se solicita a fi nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente: - CV ? in original;
- Diplome studii ? in copie;
- Atestate, autorizatii, certificate necesare conform prevederilor legale in materie, valabile la data depunerii candidaturii ? in copie;
- Contracte de munca/de prestari servicii;
- Carnet de munca/adeverinta eliberata de ITM din care sa rezulte vechimea in munca;
- Declaratie de disponibilitate ? Formular V/d.4.4.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
anumite activitati din cadrul proiectului cu privire la monitorizarea speciilor din ariile naturale protejate nu suporta amanare.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 6
experti stiintifici propusi - conform grilelor de punctaj prezentate in cadrul documentatiei de selectie a candidatilor
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
oferta tehnica
50%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
eke04
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.02.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.02.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.02.2011 12:30
Locul: Satu Mare, str. Stefan cel Mare nr. 6, in gang, judet Satu Mare, cod postal44014, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai candidatilor (imputernicire + copie act identitate CI/pasaport)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului TUR, cod SMIS 16831
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
? Certificat de atestare ISO 9001 privind managementul calitatii, valabil la data deschiderii candidaturilor, in copie, sau certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene.? Certificat de atestare ISO/IEC 27001, valabil la data deschiderii candidaturilor, in copie, sau certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene.NOTA: Nu se admit candidatii in curs de certificare.In cazul in care candidatura va fi depusa de catre o asociere, cerinta va fi considerata indeplinita, daca cel putin 1 membru al asocierii detine o asfel de certificare.In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de calificare nu este permisa completatrea ulterioara, neprezentarea avand ca efect respingerea candidaturii ca inacceptabila.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SOCIETATEA CARPATINA ARDELEANA - SATU MARE
Adresa postala:  Str. Aurel POPP nr. 14, Localitatea:  SATU MARE, Cod postal:  440012, Romania, Tel. 0724290527, Email:  [email protected], Fax:  0261711050
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.01.2011 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer