Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitia de servicii tipografice? pentru proiectul ?Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania?


Anunt de participare numarul 121148/13.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONFEDERATIA SINDICALA NATIONALA MERIDIAN
Adresa postala:  Str. D.I.Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010366, Romania, Punct(e) de contact:  GINU COSTEL TOMA, Tel. 0212125623, In atentia:  Carmen Stefan, Email:  [email protected], Fax:  0212125623, Adresa internet (URL):  www.csnmeridian.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie Sindicala
Activitate (activitati)
Altele: Activitate Sindicala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitia de servicii tipografice? pentru proiectul ?Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Bucuresti, respectiv Baia Mare, Brasov, Craiova, Focsani, Ploiesti, Suceava, Timisoara.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consta in achizitionarea urmatoarelor articole pentru centrele regionale de implementare a proiectului: Bucuresti, Baia Mare, Brasov, Craiova, Focsani, Ploiesti, Suceava, Timisoara: pliante ? 500.000 buc, brosuri ? 150.000 buc, afise ? 50.000 buc, fluturasi ? 500.000 buc, newsletter ? 60.000 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor realiza urmatoarele:
a. pliante (500.000 bucati);
b. brosuri (150.000 bucati);c. afise (50.000 bucati);
d. fluturasi (500.000 bucati);
e. newsletter (60.000 bucati);
Valoarea estimata fara TVA: 3, 195, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Garantie de participare de 63.900, 00 Lei.b) Garantia de buna executie a contractului in procent de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
a)Finantare prin POSDRU, b)Termenul de plata este de maxim 45 de zile de la data emiterii facturii fiscale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
B.1)Formularul 1 (DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA).
B.2.a)Certificat de atestare fiscala.
B.2.b)Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.
Persoane juridice/fizice straine - documentele relevante, in original sau copie conform cu originalul, si traducere certificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic prin care se dovedeste ca NU are debite restante la bugetul de stat al asigurarilor sociale si bugetele locale din tara respectiva.
B.3)Formularul 2 (CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA).
B.4) Formularul 3 (DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE la art. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006).
B.5)Formularul 4 (DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA).
Persoane juridice/fizice romane: B.1.a)copie conform cu originalul dupa Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
B.1.b)Certificat constatator, in original sau copie conform cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului.
Persoane juridice/fizice straine: B.2.a)copii dupa original, si traducereautorizata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 5 (INFORMATII GENERALE).
Pentru verificarea conditiilor de calificare ofertantii vor depune:
- situatiile financiare anuale pentru anii 2008, 2009 si sem. I 2010, depuse la Administratia Finantelor Publice;
- balanta de verificare incheiata la 31.12.2010.
Persoanele juridice straine: in copie insotita de traducere autorizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. Toate documentele se vor depune in copie, semnate, stampilate si cu specificatia conform cu originalul.
NOTA:
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (se va completa Formularul ? Angajament privind sustinerea financiara), incheiat in forma autentica (la notariat), prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 (dovada facandu-se prin completarea Formularul 1 - Declaratie privind eligibilitatea).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Coditii minime cumulative si obligatorii de calificare din punct de vedere al capacitatii finaciare a ofertantilor: Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010) sa fie minim egala cu valoarea de 3.195.000 Lei (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumeiin EURO la cursul B.N.R. valabil pentru data de 17.01.2011, respectiv 4, 2578 Lei/Euro (pentru persoanele juridice straine). Cursul valutar valabil pentru aceasta data se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
B.1.a)Formularul 7 (DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI).
B.1.b)copii conform cu originalul dupa contractele inscrise in Formularul 7 in scopul dovedirii cerintei de la pct. A.1) si Scrisori de recomandare din partea beneficiarilor.B.2.a)Formularul 8 (DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI).
B.2.b)Pentru echipamentele proprii copie dupa Lista de inventar a obiectelor din dotare, in care vor fi marcate echipamentele obligatorii minim solicitate.
B.2.c)Pentru echipamentele inchiriate original sau copie conform cu originalul dupa contractele de inchiriere.
B.1.a)Formularul 9 (INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJATII).
B.1.b)Formularul 10 (PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT).
B.1.c)Formularul 11 (ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI PRIVIND RESURSELE UMANE).B.1.d)Pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic: Curriculum Vitae Formularul 12
i)pentru fiecare persoana in parte.ii)Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.iii)Angajamentul de participare, cu semnatura persoanei in original, pentru fiecare dintre specialistii mentionati in Formularul 10, in cazul in care acestia nu sunt angajati ai ofertantului. Formularul 13 (ANGAJAMENT IN NUME PERSONAL).
Certificate care atesta implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 la prestatorul/prestatorii de servicii. Certificate in copie, care sa ateste ca prestatorul /prestatorii serviciilor ofertate au implementat si mentinut sistemul de management al mediului aferent activitatilor desfaturate, in conformitate cu cerintele ISO 14001. Certificate care atesta implementarea sistemului de management sanatate si securitate ocupationala ISO 18001.
Certificate care sa ateste ca prestatorul/prestatorii de servicii au implementat si mentinut sistemul de management al securitatii informatiilor, in conformitate cu cerintele ISO 27001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
A.1)Ofertantul trebuie sa fi prestat in ultimi 3 ani unul sau mai multe contracte similare unul dintre acestea cu o valoare de minim 1.000.000 lei fara TVA) si a caror valoare insumata sa fie de minimum 3.195.000 lei fara TVA.A.2)Operatorul economic, trebuie sa dispuna de utilajele si echipamentele tehnologice: a) Masina de tipar offset, 5 grupuri de culoare ? minim 2 bucati. b) Mijloc de transport ? minim 3 bucati. c) Tipar digital - minim 2 bucatiA.1)Sa dispuna de resursele umane: 1 persoana ? Project Manager, 6 persoane ?Director coordonator, Grafic ? Designer, 8 masinisti tipografi. Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile de mai sus.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.06.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: 1) membrii comisiei de evaluare;2) reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor;3) alte persoane autorizate de beneficiar.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stravopoleos nr.6 , Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Confederatiei Sindicale Nationale Meridian
Adresa postala:  Strada D.I. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010366, Romania, Tel. 021.212.56.23, Email:  [email protected], Fax:  021.316.80.17, Adresa internet (URL):  www.csnmeridian.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2011 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer