Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de sisteme de actionare


Anunt de participare numarul 60943/07.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Adresa postala: GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: MARCEL DANAILA, Tel.0236-419177, Email: [email protected], Fax: 0236-419177, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de sisteme de actionare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - lot: 1, 2, 3, 4, 5 -Galati, str. Domneasca nr. 111, Facultatea de Inginerie Electrica si Electronica, Catedra ISCEE;
- lot: 6, 7- Galati, str.Domneasca nr. 111, Facultatea de Inginerie Electrica si Electronica, Catedra: Electronica si Telecomunicatii;
- lot: 8 - Galati, str.Domneasca nr. 111, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Catedra: Bioinginerie in Ind. Alimentara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31131100-4 - Sisteme de actionare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1-Sursa de tensiune continua comandata numeric 1 buc;(valoare estimata 7143 lei)Lot 2-Convertor c.c-c.c. 1 buc;(valoare estimata 2941 lei)Lot 3-Invertor 1 buc;(valoare estimata 7143 lei)Lot 4-Alternator cu magnetipermanenti pt. turbina eoliana 1 buc;(valoare estimata 2941 lei)Lot 5-Alternator cu magnetipermanenti pt. turbina eoliana 1 buc;(valoare estimata 5882 lei)Lot 6-Placi dezvoltare DSP 5 buc;(valoare estimata 8403 lei)Lot 7-Placa transcorder digitala 1 buc;(valoare estimata 5210 lei)Lot 8-Sistem complex surse neintreruptibile de tensiune 1 buc.(valoare estimata 8508 lei)
Valoarea estimata fara TVA: 48, 171RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 29.09.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantiei de buna executie (%): 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare-alocatie bugetara.Plata in termen de 30 zile de la instalarea si punerea in functiune a echipamentului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;copie dupaCertificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat constatator (in original)privind inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3(trei) ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de o declaratie scrisa a ofertantului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura etapa
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.09.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.09.2008 13:00
Locul: Universitatea Dunarea de Jos, str.Domneasca , nr.47, Registratura, Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str.Brailei, nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 8000319, Romania, Tel.0236-460027
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Universitatii
Adresa postala: Str.Domneasca, nr.47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236-311606
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2008 16:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer