Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de stalpi din beton armat si sarma ghimpata zincata, pentru realizare imprejmuire.


Anunt de participare numarul 138587/04.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - UM 02384
Adresa postala: SOSEAUA DE CENTURA, NR 44, Localitatea: Tunari, Cod postal: 077180, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS GLAVAN, Tel. +40 213516540, In atentia: Filip Adrian, Email: [email protected], Fax: +40 213515539, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de stalpi din beton armat si sarma ghimpata zincata, pentru realizare imprejmuire.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Localitatea Deveselu, judetul Olt (aproximativ 10 km de orasul Caracal)
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 995, 274RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de stalpi din beton armat si sarma ghimpata zincata, pentru realizare imprejmuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44212225-2 - Stalpi (Rev.2)
44312300-3-Sarma ghimpata (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimativa care face obiectul acordului-cadru: U.M.CPVminimmaxim
Stalpi din beton buc 44212225-2 16.753
Sarma ghimpata kg 44312300-2 1174.700
Cantitatea estimativa a unui singur contract subsecvent: U.M.CPVminimmaxim
Stalpi din beton buc 44212225-2 16.753
Sarma ghimpata kg 44312300-2 1174.700
Valoarea estimata fara TVA: 995, 274RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: conform punctului nr. 5 din Anexa B ? Informatii privind loturile?.Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta se va vira in contul RO61TREZ4215005XXX002299 deschis la TREZORERIA Ilfovcod fiscal 13683878.Valabilitatea garantiei de participare: 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiilor pentru participare poate fi prelungita la cererea autoritatii contractante. Garantia de buna executie se constituie la semnarea fiecarui contract subsecvent. Garantia de buna executie este de 10% din pretul contractului (subsecvent) de furnizare, fara T.V.A. si va fi valabila pe o perioada cu 15 zile mai mare decatperioada de valabilitate a contractului subsecvent.Ofertantul castigator care a facut dovada incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, poate constitui garantia de buna executie in cuantum de 5% din pretul contractului (subsecvent) de furnizare, fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse bugetare-bugetul de stat.Plata produselor achizitionate se va efectua numai in lei, in termen de 60 de zile de la primirea documentelor de receptie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificatul de participare la procedura de licitatie deschisa cu oferta independenta intocmit conform Anexei nr. 1 la Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta model formularul F1 din Sectiunea III ? Formulare.
2.Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii model formularul F2 din Sectiunea III - Formulare.
Nota: Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.
3.Pentrupersoane juridiceromane:
3.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii model formularul F3 din Sectiunea III - Formulare .
Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afala intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3.2. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie certificata, din care sarezulte ca furnizorul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
3.3. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilorla bugetul general consolidat, in original, copie legalizata sau copie certificata, din care sa rezulte ca furnizorul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Pentrupersoane juridice straine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata.
Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
4. Declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completata conform model formularul F4 din Sectiunea III - Formulare- original. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta procedura de achizitie publica: Seful Unitatii Militare 02384 Bucuresti ? Locotenent colonel ing. Cirlan Mihai; loctiitor si presedinte al comisie de evaluare mr. ing. Filip Marius Adrian; sef formatie transporturi MM Dumitrascu Razvan; subinginer Badiceanu Mariana; maistru Aprodu Ion
5.Declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completata conform model formularul F5 din Sectiunea III ? Formulare. Pentrupersoane juridiceromane: Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Certificatul constatator trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii ofertelor. Documentul va fi depus in conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP. Certificatul ofertantului clasat pe primul loc va fi prezentat in original sau in copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.
Pentrupersoane juridicestraine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pragul minim al cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani (fara a fi luat in considerare anul in curs) este inscris, in dreptul fiecarui lot, la punctul 5) din Anexa B ?Informatii privind loturile astfel:
Lotul nr. 1 = 100.000 lei;
Lotul nr. 2 = 100.000 lei;
Cuantumul cifrei de afaceri medii reprezinta cerinta minima de calificare si, in temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 925/2006, neindeplinirea acesteia conduce la considerarea ofertei ca fiind inacceptabila.
Atunici cand nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalemta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
In situatia in care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri neta medie se va calcula corespunzator perioadei efective de activitate.
Documentul va fi depus in conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In sustinerea celor declarate in cuprinsul formularului F9, ofertantul are obligatia de a prezenta contractele similare ca obiect, cerinta este indeplinita daca ofertantul prezinta: cel mult doua contracte care au avut ca obiect furnizarea de prefabricate din beton armat care sa insumeze o valoarea de 100.000 lei.
Documentul va fi depus in conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
Nota: In cazul unei asocieri cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Documentul va fi depus in conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
In caz de asociere, se va prezenta un Acord de asociere model formularul F11 din Sectiunea III ? Formulare.
Documentul va fi depus in conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
Certificate sau documente emise de orgaisme abilitate, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referinte la specificatii tehnice sau standarde relevante valabile in U.E.
Ofertantul va prezenta documente care sa ateste conformitatea cu standardele si normele de calitate impuse de organisme abilitate in acest sens - copie legalizata sau copie certificata. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii in vigoare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A1422/08.08.12
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.10.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, autoritatea contractanta va transmite, in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP. Aceste propuneri financiare se pot imbunatati fara modificarea locurilor superioare din clasament.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectia juridica si acte administrative ? UM 02523 Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Drumul Taberei nr. 9-11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Reunion, Tel. +40 213195858, Fax: +40 213137057
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2012 16:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer