Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA DE SUBSTANTE DE UZ FITOSANITAR


Anunt de participare numarul 133111/17.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI
Adresa postala: STR.DRUMUL COOPERATIVEI, NR.20, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052758, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIL DAN GRIGORE, Tel. +40 214131856, In atentia: MIHAIL DAN GRIGORE, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 214139342, Adresa internet (URL): www.pmb-cpp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA DE SUBSTANTE DE UZ FITOSANITAR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare str. Drumul Cooperativei, nr. 20, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 9, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia pe o perioada cuprinsa intre 3-6 luni, iar valoarea medie estimata a unui contract este de 700.000 lei, fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1800000 lei, fara TVA.. Cantitatea minima estimata a unui contract subsecvent este de 120 L/kg, iar cea maxima estimata este 11000 l/Kg. Cantitatea minima estimata a acordului-cadru es
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de substante de uz fitosanitar (pesticide: insecticide, erbicide, acaricide, nematocide, fungicide, stimulatori de crestere si produse auxiliare)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451000-0 - Pesticide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Substante de uz fitosanitar (in functie de alocatiile bugetare pe durata acordului-cadru, cantitatile necesare estimate pentru un contract subsecvent fiind cuprinse intre minim 280 L/Kg si maxim 19.000 L/Kg).
Valoarea estimata fara TVA: 9, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei?10.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 91 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Garantia se constituie prin virament bancar (in contul RO21TREZ7055006XXX005343 deschis la Trezoreria Statului Sector 5, cod fiscal: 12194458) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original cf.art86 din HG 925/2006.In baza art. 278^1, alin.(1) din OUG 34/2006, in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantie in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;Documentul original care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (SEAP). Cuantumul garantiei este 1% din valoarea fiecarui contract subsecvent incheiat (fara TVA). Aceasta trebuie prezentata pana la data semnarii contractului. Garantia se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, devenind anexa la contract.Perioada de valabilitate a garantiei este cel putin egala cu durata contractului.In cazul contractului de furnizare, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei (art. 92 din H.G. nr. 925/2006).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie privind eligibilitatea (Solicitata)- Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul12 Adin fisierul Formulare anexat la Documentatia de atribuire.
Cerinta nr. 2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Solicitata)-Declaratie pe propria raspunderecompletata in conformitate cuformularul 12 B din fisierul Formulare anexat la Documentatia de atribuire.
In cazul in care operatorul economic este reprezentat de catre o persoana imputernicita, alta decat cea mentionata in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, se solicita imputernicirea (Formularul 2 din fisierul Formulare anexat la Documentatia de atribuire) respectivei persoane care semneaza Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, precum si restul documentelor depuse in oferta.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 3-Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Solicitata)-Completarea si prezentarea formularului 12 C din fisierul Formulare anexat la Documentatia de atribuire.
Cerinta nr. 4-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Solicitata)-Completarea si prezentarea formularului Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta din din fisierul Formulare anexat la Documentatia de atribuire, conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Cerinta nr. 5-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Solicitata)-Completarea si prezentarea formularuluiDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ (evitarea conflictului de interese) din din fisierul Formulare anexat la Documentatia de atribuire, in conformitate cu OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 337/2006. Anexat prezentului formular se regaseste lista persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, in legatura cu prezenta procedura de achizitie publica.Legat de conflictul de interese, lista cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt: Grigore Mihail Dan (Director), Dima Cristian (Director economic), Popa Tudorel (Sef Serviciu executare tratamente fitosanitare), Grigore Florentina (Sef Birou consultanta, prognoza, planificare tratamente fitosanitare), Eremia Ionut (Sef serviciu utilaj transport), Radu Iulian (Sef birou administrativ, achizitii publice, securitate si sanatate in munca), Jandaru Alina (Sef birou financiar contabilitate), Cernat Ion Cristian (Responsabil achizitii publice), Boja Eugenia (inspector de specialitate), Olteanu Mihai Marian (inspector de specialitate).
Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie liziblia cu mentiunea "conform cu originalul". Cerinte solicitate pentru persoanele juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, (ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante are obligatia sa prezinte in original/copie legalizata certificatul constatator de la ONRC, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii), autorizatie de functionare/altele echivalente.
Cerinte solicitate pentru persoanele juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Certificatul de cazier fiscal se solicita pentru toate persoanele juridice/fizice.
Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie liziblia cu mentiunea "conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Informatii privind situatia economico-financiara:
Situatiile financiare la 31.12.2010
Situatiile financiare la 30.06.2011 (unde este cazul, conform legislatiei in vigoare)
Nu se solicita un minim al indicatorilor din situtile solicitate mai sus, ci se verifica caracterul de continuitate al ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent pentru comert cu produse fitosanitare (solicitata)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
36%
36
Descriere: Pentru factorul financiar (pret): se va acorda punctajul maxim, 36 puncte, ofertantului cu preturile cele mai mici la toate grupele de substante; pentru o singura substanta cu pretul cel mai mic, fata de celelalte oferte, se acorda 0.30 puncte; calculul se efectueaza proportional, luandu-se ca baza de calcul pretul cel mai mic.Psy = Pm/Po x 0, 30 Unde, Psy = punctajul obtinut pe o substanta fitosanitara cu numarul y (y = 1, 2, 3 ... 120); Pm = pretul unitar cel mai mic pe o substanta fitosanitara; Po = pretul unitar al celorlalte oferte; 0, 30 reprezinta punctajul pentru fiecare substanta din oferta care are pretul cel mai mic fata de celelelte oferte; Pp = ? Psy Unde, Pp= Ponderea factorului pret. Punctajul maxim la ponderea factorului pret (Pp) se poate obtine daca toate produsele (120 de produse) au pretul cel mai mic fiecare in parte comparativ cu celelalte oferte. Astfel, punctajul maxim de 36 de puncte reprezinta 120 de produse x 0, 30 puncte.
2.
Diversitatea culturilor tratate
24%
24
Descriere: Punctaj: Pd=Pd1+Pd2+Pd3(Pd=pondere factor diversitatea culturilor tratate);Pd1=N1 x 0, 20(Pd1=pondere factor diversitate culturi tratate pentru produsele ce trateaza peste 10 culturi;N1=numar produse ce trateaza peste 10 culturi;0, 20 reprezinta punctajul pentru fiecare produs ce trateaza peste 10 culturi).Pd2=N2 x 0, 15(Pd2=pondere factor diversitate culturi tratate pentru produsele ce trateaza intre 5-10 culturi;N2=nr de produse ce trateaza intre 5-10 culturi;0, 15 reprezinta punctajul pentru fiecare produs ce trateaza intre 5-10 culturi).Pd3=N3 x 0, 1(Pd3=pondere factor diversitate culturi tratate pentru produsele ce trateaza pana la 5 culturi;N3=nr de produse ce trateaza pana la 5 culturi;0, 10 reprezinta punctajul pentru fiecare produs ce trateaza pana la 5 culturi).Punctajul maxim de 24 puncte(120 produse x 0, 20 puncte)se poate obtine daca toate produsele (120 produse) trateaza peste 10 culturi fiecare. Numarul minim de culturi tratate pentru ca oferta sa fie conforma este 1 cultura.
3.
Varietatea bolilor/daunatorilor tratati
24%
24
Descriere: Punctaj: Pv=Pv1+Pv2+Pv3(Pv=pondere factor varietate boli/daunatori tratati);Pv1=N1 x 0, 20(Pv1=pondere factor boli/daunatori tratati pt produse ce trateaza peste 10 boli/daunatori;N1=nr de produse ce trateaza peste 10 boli/daunatori;0, 20=punctaj pt fiecare produs ce trateaza peste 10 boli/daunatori);Pv2= N2 x 0, 15(Pv2=pondere factor boli/daunatori tratati pt produse ce trateaza intre 5-10 boli/daunatori;N2=nr de produse ce trateaza intre 5-10 boli/daunatori;0, 15=punctaj pt fiecare produs ce trateaza intre 5-10 boli/daunatori);Pv3=N3 x 0, 10(Pv3=pondere factor boli/daunatori tratati pt produse ce trateaza pana la 5 boli/daunatori;N3=nr de produse care trateaza pana la 5 boli/daunatori;0, 10=punctaj pt fiecare produs ce trateaza pana la 5 boli/daunatori). Punctaj maxim de 24 puncte (120 produse x 0, 20 puncte) se poate obtine daca fiecare produs in parte trateaza peste 10 boli/daunatori. Nr minim de boli/daunatori tratate de o substanta pt ca oferta sa fie conforma este 1 boala sau 1 daunator
4.
Termenul de livrare
16%
16
Descriere: Termenul de livrare, punctajul se va acorda astfel: sub 2 zile ? se va acorda 16 puncte;pentru 3 zile ? se va acorda 13 puncte;pentru 4 zile ? se va acorda10 puncte;pentru 5 zile ? se va acorda7puncte;pentru 6 zile ? se va acorda 4 puncte;pentru 7 zile ? se va acorda 1 puncte;peste 7 zile ? oferta este neconforma. Termenul de livrare reprezinta perioada cuprinsa intre momentul transmiterii de catre beneficiar a comenzii de substante pana la receptia produselor la locul de livrare. In momentul elaborarii ofertei, in ceea ce priveste termenul de livrare ofertantii trebuie sa se raporteze la cantitatile maxime aferente unui contract subsecvent (mentionate in fisa de date a achizitiei). Punctajul maxim de 16 puncte la ponderea factorului termenul de livrare se poate obtine daca toate produsele (120 de produse) se livreaza autoritatii contractante in maxim 2 zile.
Punctaj maxim componenta tehnica: 64
Pondere componenta tehnica: 64 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Completare la documentatia de atribuire respinsa numarul 11420. Documentatia a fost transmisa in SEAP in 09.01.2012, iar data respingerii ANRMAP este 23.01.2012.In cazul in care vor exista cel putin doua oferte situate pe primul loc cu acelasi punctaj se va proceda la reofertare. Mai exact, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noua oferta, in termen de maxim 72 de ore de la momentul solicitarii respective. Departajarea se va face prin aplicarea aceluiasi algoritm de calcul din prezenta documentatie.Autoritatea contractanta are dreptul sa solicite orice alte clarificari conform art. 35 din H.G. 925/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Modul de utilizare a cailor de atac: Art. 255-(1), Art. 256 - (1), si Art. 2561*) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti
Adresa postala: Drumul Cooperativei, nr. 20, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052758, Romania, Tel. +40 214131856, Email: [email protected], Fax: +40 214139342, Adresa internet (URL): http: //www.pmb-cpp.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2012 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer