Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de uniforme pentru politia Mun.Cluj-Napoca


Anunt de participare numarul 142186/27.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: Politie Locala Cluj-Napoca, Tel. +40 264592588, In atentia: Minodora Fritea, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de uniforme pentru politia Mun.Cluj-Napoca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca, str.Motilor, nr.1-3
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 119, 611RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de uniforme pentru politia Mun.Cluj-Napoca.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35811200-4 - Uniforme de politie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
in conformitate cu prevederile mentionate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 119, 611RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie participare: 22000 lei.Garantia de participare va fi valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi irevocabila.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 modificata si completata.Garantia de participare poate fi constituita in urmatoarele forme: * instrument de garantare (FORMULAR 11) emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in docum.de atribuire.In cazul in care emitentul este o banca/societate bancara/societate de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul stabilit de BNR la data limita pentru depunerea ofertelor.Instrumentul de garantare emis in conditiile legii, trebuie sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constituie: a)ofertantul__si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitatea ofertei.c)autoritatea contractanta va aplica prevederile art.278^1 din OUG34/2006 modificata, respectiv in cazul in care Consiliul va respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de part.suma de 4899.61 lei. virament bancar in contul deschis la BN Trez.Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924.depunere in numerar in lei la casieria autorit. contract., str.Motilor, nr.7. Cuntumul garantiei de buna executie: 5 % din pretul, fara T.V.A., al fiecarui contract subsecvent atribuit.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90 din H.G.R. nr. 925/2006.Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti. In cazul ofertantilor din categoria I.M.M. garantia de buna executie se constituie in procent de 2, 5% din pretul contractului fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare - bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul 12C
2).Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A; - cazier judiciar
pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ
3).Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 12 B;
4).Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006( privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante in sensul art.69 OUG 34/2006, persoana cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante este primar Emil Boc, Minodora Fritea, Marius Daniel Cimpean, Dumitru Florin Sandor, Mircea Vasile Abrudan, Sorin Liviu Oltean, Vasile Ovidiu Banga, Cristian Vasile Poptelecan, Laura Maria Margineanu, Coldea Elena, Tanta Simion) si articolele 90 si 93 din
Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul S;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180, 181 si 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
5).Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );
6).Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat
al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );
Certificatele mentionate la punctele 6) si 7) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
7)Prezentarea generala: Fisa de informatii generale, conform Formular C;
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 5)-6),
ofertantul va prezenta:
- o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
8)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 (Formularul M) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale din care sa rezulte si media cifrei de afacceri globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta documente justificative in acest sens.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mostre:
Odata cu depunerea ofertei, operatorii economici vor depune in mod obligatoriu, cate o mostra a produsului/produselor ce fac/face obiectul Acordului-cadru ofertat, pentru aspectare. Mostrele vor fi realizate cu respectarea specificatiilor tehnice prevazute in caietul de sarcini. Mostrele de produs puse la dispozitia autoritatii contractante cu ocazia depunerii ofertelor, nu se restituie.
Experienta similara: : lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul va prezenta certificate de conformitate si buletine de analiza emise de laboratoare specializate- s-au solicitat certificarile articolelor din care se compune uniforma pentru a asigura calitatea produselor care urmeaza a fi achizitionate.
Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv ISO 9001:2008 sau echivalent, document valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mostrele se vor prezenta in vederea stabilirii conformitatii cuprodusele ce fac obiectul contractului.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Copie conform cu originalul.Copie conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare in cazul ofertelor clasate pe locul I ce au preturi egale se va face astfel: AC va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: Termenele sunt precizate in art. 2562/OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? 10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Mun.Cluj-Napoca-Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: str.Motilor, nr.1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +4 0264596030, Email: [email protected], Fax: +4 0264431575
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2013 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer