Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI cu asigurarea serviciilor de reparare si intretinere a utilajelor in perioada de garantie, in cadrul proiectului ?DEZVOLTAREA ZONEI VALEA SOMESULUI,


Anunt de participare numarul 141411/08.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Somesului"
Adresa postala: Str. Principala Nr. 39, Localitatea: Rus, Cod postal: 457290, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Aurelian COZMA, Tel. +04 0260-639344, Email: [email protected], Fax: +04 0260-639344, Adresa internet (URL): www.adisomes.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
asociatie de comuna
Activitate (activitati)
Altele: servicii de administratie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI cu asigurarea serviciilor de reparare si intretinere a utilajelor in perioada de garantie, in cadrul proiectului ?DEZVOLTAREA ZONEI VALEA SOMESULUI, JUDETUL SALAJ, PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: comuna Poiana Blenchii, judetul Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Utilajele care se doresc a fi achizitionate sunt 1buc. buldoexcavator
Detaliile cu privire la caracteristicile tehnice minimale pentru aceste utilaje sunt enuntate in Caietul de sarcini.
Orice referire la marci, standarde si norme prezentate in documentatia de atribuire vor fi considerate ca purtand mentiunea ?sau echivalent?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Informatiile cu privire la caracteristicile utilajelor ? 1 buc buldoexcavator, ce urmeaza a fi achizitioante sunt prezentate in Caietul de sarcini, care face parte integranta din documentatia de atribuire.
Ofertanatii sunt obligati sa se incadreze in valoarea estimata.
Ofertele care vor depasi valoarea estimata vor fi declarate inacceptabile
Comisia de evaluarea isi rezerva dreptul de a exclude ofertele cu preturile subevaluate, daca va constata acest lucru.
Valoarea estimata fara TVA: 218, 490RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare (GP)=4000 lei.Daca ofertantul este alcatuit dintr-un grup asociat de societati, GP va fi constituita de catre liderul acociatiei.Modul de constituire a GP: una din variantele: 1.Scrisoare de garantie bancara 2.Instrument de garantare emis de societati de asigurare Form.3-in original.GP trebuie sa fie irevocabila.Instrum. de garantare trebuie sa prevada daca plata GP se va executa: a)conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat; sau b)neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.3.Ordin de plata in contul Autoritatii Contractante (AC): RO53RNCB0214103757480001 BCR ZALAU cu viza bancii ofertantului.Valabilitatea GP este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazuri exceptionale si inainte de expirarea perioadei initiale de valabilitate, AC poate cere ofertantilor o prelungire determinata a acestei perioade.Astfel de solicitari si raspunsurile la acestea se vor face in scris.Un ofertant poate refuza o astfel de cerere, caz in care nu-si va pierde GP la licitatie.GP se restituie in conf. cu art. 88 alin. (1) si (2) din HG925/2006.GP poate fi retinuta de catre AC in conf. cu art. 87 din HG925/2006 si art. 278^1 din OUG34/2006. Daca ofertantul este IMM va beneficia de o reducere de 50% conf. Legii nr. 346/2004. Astfel ofertantul va depune in oferta o decl. pe propria raspund. privind incadrarea in categ. IMM conf. Form.4, din sectiunea de formulare.In cazul asocierilor pt. a beneficia de preved. Legii 346/2004 fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categ. IMM.Pt. nedepunerea GP in cuantumul si forma solicitata/intr-o forma care nu respecta prevederile OUG34/2006 si HG925/2006 oferta va fi declarata inacceptabila.Pt. echivalarea unei GP constituita in alta moneda decat RON se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR in data publicarii a anuntului de participare. Garantia de buna executie nu va depasi 10% din pretul contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), implementat prin (PNDR), Masura322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie privind eligibilitatea
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art. 180 din OUG 34/2006 conform Formularului 12A - Declaratie privind eligibilitatea
NOTA: - Declaratia va fi data atat de ofertant/candidat/ofertant asociat, cat si detertul sustinator.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 2-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile mai sus prezentate pentru a fi exclus de la procedura, conform Formularului 12B ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006.
NOTA: - Declaratia va fi data atat de ofertant/candidat/ofertant asociat, cat si de tertul sustinator (pentru lit. a, c^ si d din art 181 din OUG 34/2006)
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1din OUG nr.34/2006 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 conform Formularului 12H ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006. In ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire ?art.6961/OUG34, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: presedintele asociatiei dl. Satmari Petru Cornel, primarul Comunei Ileanda, vicepresedinte dl. Sabou Augustin, primarul Comunei Lozna, directorul asociatiei dl. Ioan Aurelian Cozma
NOTA: - Declaratia va fi data atat de ofertant/candidat/ofertant asociat, cat si de subcontractant/ tertul sustinator. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 4-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP 314/2010
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la prezenta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta (Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform Formularului 18 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta).
Cerinta nr. 5-Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Participarea operatorilor economiciintr-un grup de operatori se poate realiza ca asociat sau subcontractant. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia in vederea depunerii unei oferte comune, prezentand in acest sens Acord de asociere. Operatorul economic are dreptul de a subcontracta o parte din contract, avand obligatia de a preciza partea sau partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate si datele de recunoastere a subcontractantilor prezentand in acest sens Acord de subcontractare. Ofertantul ramane direct raspunzator in fata Autoritatii contractante de indeplinirea contractului.
Documente de calificare : - Formular 12C - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Formular 12G - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializareaacestora.
- Acord de asociere in copie ? in cazul in care oferta este depusa de ofertanti in asociere - Formular 13B- Contract de subcontractare in copie ? in cazul in care o parte a contractului este subcontractataCerinta nr. 6-Atestate fiscale
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va prezenta atestate fiscale (in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) privind indeplinirea obligatiilor exgibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a impozitelor si taxelor locale, -din care sa reiasa obligatiile exigibile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
NOTA: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptulde a elimina din cadrul procedurii pe ofertantii care au datorii restante catre bugetul de stat si bugetele locale. Cerinta nr. 1-Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ORC)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Din Certificatul Constatator prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor sa rezulte ca :
- obiectul de activitate al ofertantului include efectuarea lucrarilor ce face obiectul achizitiei si este avizat in conformitate cu prevederile legii 359/2004;
- asociatii si reprezentantii legali ai solicitantului
- forma de inregistrare ca persoana fizica (unde este cazul)
- atestarea sau apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit (daca este cazul), tradus in limba romana si legalizata.
- ofertantul nu este in stare de faliment sau lichidare
NOTA: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractanta inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va solicita prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Informatiaprivind situatia economico-financiara. Operatorul economic trebuie sa prezinte dovada situatiei economice financiare de care dispune pentru indeplinirea contractului (Formular 7 ?Informatii generale)
Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba cifra de afaceri globala in ultimul an (2011) de 400 000, 00 lei.Nota: se solicita cifra de afaceri globala in ultimul an (2011), in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Informatii privind capacitatea tehnica.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a efectuat minim un contract de furnizare utilaje similare. Nota :1.In cazul in care documentele mai sus mentionate sunt in alta limba decat cea romana, acestea se vor prezenta si in traducere legalizata.2.In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se va prezenta copia contractului de subcontractare/asociere.3.Daca un grup de operatori economicidepun o oferta comuna, ca urmare a unui cotract de asociere, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.4.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile furnizate si de a exclude din prezenta procedura pe ofertantii care nu prezinta informatii corecte si de asemenea pe cei care nu si-au indeplinit corespunzator obligatiile contractuale si/sau au furnizat utilaje/echipamente care nu au corespuns cerintelor beneficiarilor
Cerinta nr. 2-Informatii privind capacitatea tehnica. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate sa asigureservice-ul pe perioada de garantie. Ofertantul trebuie sa prezinte o lista a service-urilor acreditate conform legislatiei romane in vigoare de catre organisme abilitate, unde se vor efectua reviziile tehnice obligatorii si reparatiile pe durata garantiei. Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere privind service-ul pe perioada garantiei
Cerinta nr. 1-Certificarea sistemului de managementul calitatii conform standardului SR EN ISO 9001 din 2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Pretul ? maxim 70 pct; Pretul cel mai mic ? P1 =70 puncte; Pentru alt pret: P1n = (pret minim) / (pret ofertat) x 70 puncte
2.
Perioada de garantie
30%
Descriere: Perioada de garantie acordata utilajelor ? maxim 30 pcte. Perioada cea mai mare - P2=30 puncte. Pentru alta perioada, cuprinsa intre 1 an si perioada maxima: P2n =(perioada n / perioada maxima) x 30 puncte Nota: - Perioada de garantie acordata utilajelor va fi exprimata in ani- Durata de garantieminima acceptata (sub care oferta va fi declarata neconforma) este de 1an, iar durata maxima (peste care oferta nu va fi punctata suplimentar) este de 5 ani Atentie! Nu vor fi luate in considerare ofertele cu o perioada de garantie mai mica de 1 an sau cu limita ore de functionare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2009/S236-338160din04.12.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.02.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.02.2013 12:00
Locul: Str. Principala Nr. 39, loc. Rus, com. Rus, jud. Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membri comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentantii MFP - UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), Masura322 ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc se va face in functie de punctajul obtinut la factorul de evaluare ?Pretul ofertei?.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI
Adresa postala: Str. Principala, nr 39, Localitatea: Rus, Cod postal: 457290, Romania, Tel. +04 0260-639344, Email: [email protected], Fax: +04 0260-639344
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2013 08:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer