Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia in sistem leasing financiar de utilaje pentru lucrari de mentenanta


Anunt de participare (utilitati) numarul 131074/22.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL 2000 S.A. PITESTI
Adresa postala:  B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24 A, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110004, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Contracte Achizitii Publice, Tel. 0248 625050, In atentia:  MIHAI VIOREL BURCUS, Email:  [email protected], Fax:  0248 223540, Adresa internet (URL):  www.apa-canal2000.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala aflata in subordinea consiliului local
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitia in sistem leasing financiar de utilaje pentru lucrari de mentenanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Autobaza SC APA CANAL 2000 SA, Str.Targu din Vale
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia in sistem leasing financiar de utilaje pentru lucrari de mentenanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66114000-2 - Servicii de leasing financiar (Rev.2)
31122000-7-Generatoare electrice (Rev.2)
42123000-7-Compresoare (Rev.2)
42600000-2-Masini-unelte (Rev.2)
42662100-5-Echipament de sudare electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Masina de taiat asfalt -2 buc.
2.Mai compactor - 2 buc.
3.Generator de sudura ? 2 buc.
4.Aparat de sudura electrica - 2 buc.
5.Ciocan rotopercutor ? 1 buc.
6.Masina de sudat cap la cap PEHD tip 1 ? 1 buc.
7.Masina de sudat cap la cap PEHD tip 2 - 1 buc.
8.Demolator pneumatic ? 1 buc.
9.Unitate hidraulica pentru scos apa + pikamer - 2 buc.
10.Motopompa ape uzate ? 4 buc.
11.Utilaje subtraversare tip 1 ?1 buc.12.Utilaje subtraversare tip 2 ? 1 buc.
13.Motocompresor tip 1 ? 1 buc.
14.Motocompresor tip 2? 1 buc.
15.Cilindru compactor cu telecomanda? 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 20000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: minimum 90 de zile de la data stabilita pentru deschiderea ofertelor (inclusiv ziua deschiderii ofertelor).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale; declaratia privind calitatea de participant la procedura; certificatul de participare la procedura cu oferta independenta; informatii generale despre ofertant; CUI; certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- situatia financiara anuala aprobata si inregistrata la autoritatile competente aferenta anilor fiscali 2008, 2009 si 2010; cifra de afaceri globala medie pe 2008, 2009 si 2010 a operatorilor economici furnizori trebuie sa fie cel putin egala cu 2000000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (utilaje noi) ; documente constatatoare; declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti; acordul de asociere (dupa caz)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere: Componenta financiara
2.
perioada de garantie
10%
Descriere:
3.
termen de livrare
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pretul este singurul element ofertat care face obiectul LE. 1 runda.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2011 11:00
Locul: sediul din Calea Craiovei nr. 38
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021-310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte Achizitii Publice
Adresa postala:  Calea Craiovei nr.38, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110241, Romania, Tel. 0248 222 445, Fax:  0248 222 445
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.09.2011 12:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer