Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia infrastructurii hardware, a infrastructurii software de baza si a aplicatiilor software, serviciilor de implementare a sistemului informatic si formarii profesionale


Anunt de participare numarul 148547/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
Adresa postala: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Dana Sandor, Tel. +40 212115185, Email: [email protected], Fax: +40 212115185, Adresa internet (URL): www.sccc-ga.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia infrastructurii hardware, a infrastructurii software de baza si a aplicatiilor software, serviciilor de implementare a sistemului informatic si formarii profesionale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul autoritatii contractante-Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu ?Bucuresti, bulevardul iancu de Hunedoara nr.30-32, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia infrastructurii hardware, a infrastructurii software de baza si a aplicatiilor software, serviciilor de implementare a sistemului informatic si formarii profesionale
Modernizarea si dezvoltarea sistemului informational-informatic din cadrul Spitalului in scopul oferirii de servicii publice de e-sanatate catre cetateni/pacienti, autoritati sanitare si personal specializat si eficientizarea activitatilor interne ale spitalului care contribuie la furnizarea serviciilor, utilizand mijloace specifice TIC.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cantitatilor prevazute in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 467, 187.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP este de: 29.343 lei;
- in cazul IMM, GP se va constitui in procent de 50% din cuantumul precizat; perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul autoritatii contractante: RO34TREZ7015005XXX000169 deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus - prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie: - sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit;
- sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
- sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus ( 90 zile);
- sa prevada modul de executare a platii garantiei, respectiv, neconditionat sau conditionat;
- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata.Data la care se va face echivalenta leu/orice valuta este data publicarii anuntului de participare, la cursul BNR.Nota: Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractanteCuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile Art. 278^1 din O.U.G. 34/2006, in cazul respingerii unei contestatii: intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei, respectiv: 5.247, 1865 lei. i. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA.ii. Garantiea de buna executie se constituie conform modalitatilor de constituire reglementate de Art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.iii. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.iv. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
- Se va prezenta Declaratie privind eligibilitatea, respectiv declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 1, in original, semnat si stampilat;
- Se va prezenta cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;Cerinta nr. 2: - Se va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G.34/2006 ? Formularul nr. 2, in original, semnat si stampilat;Cerinta nr. 3: - Se va prezenta Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in copie, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 4: - Se va prezenta Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in copie, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 5: Se va prezenta Certificatul de participare cu oferta independenta - declaratie pe proprie raspundere, in conformitate cu Ordinul ANRMAP 314/12.10.2010 publicat in MO 701/20.10.2010- Formularulnr. 3, in original, semnat si stampilat;Cerinta nr. 6: - Se va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691din OUG 34/2006 - Formularul nr. 4, in original, semnat si stampilat.Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, nominalizam, la nivelul prezentei sectiuni, toate persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Manager prof. Dr. Dan Mircea Enescu, Director financiar contabil ec. Victoria Gusianu, cons. juridic Marinela Ionita, sef serv. Achizitii ref. spec. Sandor Dana, ec. Chirica Paula, coordonator statistica informatica medicala Lautaru Cristina, Dr.Golumbeanu Mihaela.
Note: a) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
c) Documentele privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
d) Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 691din OUG 34/2006, se va prezentasi de tertul sustinator, daca este cazul;
e) Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia situatiilor prevazute de Art. 9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011;
f) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs, ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cerinta nr. 1: - Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate; Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului; ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.Note:
a) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, pentru partea din contract pe care o realizeaza.;
b) In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract;c) Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2, respectiv 2.934.375 lei.
Nota:
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei, se vor prezenta documente relevante din care va rezulta cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), precum: bilanturi contabile sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor 3 aniPentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei , mentionam faptul ca pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Expert interoperabilitate(1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime: ? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect implementarea unei solutii informatice, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
Expert sistem de raportare si business intelligence (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect implementarea unei solutii informatice, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Detinerea de cunostinte privind implementarea de solutii de tip business intelligence, realizarea de rapoarte si analize de tip business intelligence, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
? Detinerea de cunostinte privind configurarea si administrarea de sisteme software, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Specialist suport tehnic (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract similar, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Detinerea de cunostinte privind asigurarea suportului tehnic pentru baze de date, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
? Detinerea de cunostinte privind asigurarea suportului tehnic pentru o solutie de business intelligence, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Expert formare profesionala (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect implementarea unei solutii informatice, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Detinerea de cunostinte privind activitatile de formare profesionala, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Expert baze de date (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect implementarea unei solutii informatice, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Detinerea de cunostinte privind administrarea si optimizarea de baze de date, respectiv cunostinte privindinstalarea, configurarea, intretinerea si diagnosticarea si optimizarea performantelor bazelor de date, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
? Detinerea de cunostinte privind instalarea si gestionarea de infrastructuri de sistem in mediul sistemelor de operare pentru servere, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Expert proiectare si dezvoltare portal (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract similar, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Detinerea de cunostinte privind identificarea analiza, proiectarea si optimizarea fluxurilor de lucru si a necesitatilor clientului in vederea determinarii solutiei optime de dezvoltare, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
? Detinerea de cunostinte privind dezvoltarea solutiilor de tip portal, respectiv cunostinte privind proiectarea unei solutii de tip portal, instalarea, configurarea si testarea unei solutii de tip portal, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Specialist virtualizare (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect implementarea unei solutii informatice, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Detinerea de cunostinte privind o solutie de virtualizare, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
? Detinerea de cunostinte privind proiectarea si implementarea de infrastructuri software, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Cerintele privind
experienta profesionala specifica a expertului au ca motivatie dorinta de a garanta experienta
in proiecte cu un specific cat mai apropiat de cel care urmeaza a fi implementat si cu
respectarea reglementarilor legale in vigoare la data publicarii anuntului de participare.Manager de proiect (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract care a avut ca obiect implementarea unei solutii informatice (indiferent de pozitia detinuta);
? Experienta specifica dovedita prin participarea in calitate de Manager de proiect in cadrul a cel putin un contract (indiferent de obiectul contractului);
? Detinerea de cunostinte privind o metodologie de management de proiect, respectiv cunostinte privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Arhitect de solutie (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect implementarea unei solutii informatice, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Detinerea de cunostinte privind arhitecturile software de tip Enterprise, respectiv cunostinte privind definirea unei arhitecturi software robuste, definirea unei arhitecturi de securitate, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
? Detinerea de cunostinte privind dezvoltarea de aplicatii software, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Expert echipamente hardware si software (1 expert), care sa faca dovada urmatoarelor cerinte minime:
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
? Experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect implementarea unei solutii informatice, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Detinerea de cunostinte privind echipamentele hardware (de tip server), dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
? Detinerea de cunostinte privind gestionarea, intretinerea, instalarea, configurarea si administrarea de sisteme software, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de institutii recunoscute la nivel national/international;
Prezentarea listei principalelor furnizari de produse/prestari de servicii din ultimii 3 ani.
Ofertantul trebuie sa faca dovada unei experiente similare in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv prin prezentarea unui contract in valoare de 1.467.187, 5 lei in care sa fi desfasurat cel putin urmatoarele activitati: dezvoltare si implementare portal web, livrare echipamente hardware si software (baze de date, rack-uri, infochioscuri, licente antivirus), implementare solutie de raportare si business intelligence, solutie de management de documente si instruire utilizatori.Se va prezenta cel putin un document (datat, semnat si parafat de catre beneficiar)/certificat constatator emis in conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu prevederile art. 188 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006si ale 971 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, pentru activitatile care fac obiectul experientei similare.Nota:
Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere ori angajament de punere la dispozitie), de cel putin urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice: - calculatoare PC tip laptop/desktop pentru fiecare expert cheie nominalizat, cu software de birou (cate o unitate/expert).Ofertantul va prezenta documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic dispune de utilajele/echipamentele mentionate mai sus pentru indeplinerea corespunzatoare a contractului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului.Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
- Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate;
- Declaratia de disponibilitate (Formularul nr. 10), in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului;
- Documente suport corespunzatoare din care sa rezulte indeplinirea cerin?elor solicitate, cum ar fi: diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea si calificarea profesionala), recomandari si/sau orice alte documente care dovedesc experienta specifica solicitata;
Nota: Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
Informatii privind sistemul de management al calitatii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii; certificatele solicitate se vor prezenta valabile la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), documentul se va depune individual de fiecare memebru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minimeFormular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 10 - Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae;
- Documente suport care probeaza indeplinirea cerintelor minime;Formular nr. 6 ? Declaratieprivind lista principalelor furnizari de produse/prestari de servicii din ultimii 3 aniFormular nr. 7 ? Fisa de experienta similaraPentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei , mentionam faptul ca pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Formularul nr. 8 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Formular nr. 9 ? Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractuluiFormular nr. 11 ? Angajamentul candidatului privind resursele umaneDocumentul poate fi prezentat : in original , copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
elementul ofertei ce va face obiectul licitatiei electronice este PRETUL TOTAL FARA TVA al ofertei - Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.- Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.- Durata unei runde: 1 (una) zi.- informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la etapa finala de licitatie electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro(SEAP)- Pasul minim obligatoriu de licitare (in procent care se va aplica la valoarea estimate sau in suma fixa calculate prin aplicarea procentului la valoarea estimate): 0, 01%;
- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu;
- ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: Nu.;
- ofertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.- licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): Da- ofertantii participanti la faza finala de licit. electronica nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18996
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2014 11:00
Locul: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu, Bucuresti, sector 1- serviciul achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care depun oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care , in urma fazei finale de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte au acelasi pret, si se claseaza pe pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici o noua oferta financiara, ce va fi prezentata in plic inchis.2. In sensul prevederilor Sectiunii II.3), durata estimata de implementare a contractului este de 5 luni dar nu mai tarziu de data de finalizare a Contractului de finantare (respectiv 24.05.2014). Aceasta perioada nu va putea fi depasita decat in situatii neprevazute, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a furnizorului si care vor impune extinderea duratei de implementare a proiectului peste aceasta durata. In situatia in care Autoritatea contractanta este nevoita sa extinda durata de implementare a proiectului, din motivele mai sus invocate, aceasta extindere se va face prin act aditional, prelungirea termenului contractului fiind in func?ie de derularea contractului de finantare. Modificarea duratei contractului in corelare cu data de finalizare a proiectului cod SMIS CSNR 38083 si in functie de graficul de implementare a contractului de finantare nr. 779/324 local/22.05.2013 nu va presupune costuri suplimentare pentru Autoritatea contractanta, cu conditia ca structura activitatilor aflate in sarcina furnizorului sa nu se modifice, inclusiv in situatia in care implementarea proiectului se va decala in baza unor acte aditionale la contractul de finantare mentionat, care pot fi incheiate intre beneficiar si finantator.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011743, Romania, Tel. +40 212115185, Email: [email protected], Fax: +40 212115185
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer